aurora-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ma...@apache.org
Subject [29/50] [abbrv] Removing angular-seed dir.
Date Wed, 15 Jan 2014 21:37:52 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
deleted file mode 100644
index cf980ba..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-sanitize.min.js",
-"lineCount":13,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAgJtCC,QAASA,EAAY,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC3B,IAAIC,EAAM,EACGC,EAAAC,CAAmBF,CAAnBE,CAAwBN,CAAAO,KAAxBD,CACbH,MAAA,CAAaA,CAAb,CACA,OAAOC,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CAJoB,CAmE7BC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAM,CAAA,IAChBC,EAAM,EAAIC,EAAAA,CAAQF,CAAAG,MAAA,CAAU,GAAV,CAAtB,KAAsCC,CACtC,KAAKA,CAAL,CAAS,CAAT,CAAYA,CAAZ,CAAgBF,CAAAG,OAAhB,CAA8BD,CAAA,EAA9B,CAAmCH,CAAA,CAAIC,CAAA,CAAME,CAAN,CAAJ,CAAA,CAAgB,CAAA,CACnD,OAAOH,EAHa,CAmBtBK,QAASA,EAAU,CAAEC,CAAF,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAiFnCC,QAASA,EAAa,CAAEC,CAAF,CAAOC,CAAP,CAAgBC,CAAhB,CAAsBC,CAAtB,CAA8B,CAClDF,CAAA,CAAUrB,CAAAwB,UAAA,CAAkBH,CAAlB,CACV,IAAKI,CAAA,CAAeJ,CAAf,CAAL,CACE,IAAA,CAAQK,CAAAC,KAAA,EAAR,EAAwBC,CAAA,CAAgBF,CAAAC,KAAA,EAAhB,CAAxB,CAAA,CACEE,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBH,CAAAC,KAAA,EAAjB,CAICG,EAAA,CAAwBT,CAAxB,CAAL,EAA0CK,CAAAC,KAAA,EAA1C,EAA0DN,CAA1D,EACEQ,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBR,CAAjB,CAKF,EAFAE,CAEA,CAFQQ,CAAA,CAAcV,CAAd,CAER,EAFmC,CAAC,CAACE,CAErC,GACEG,CAAAM,KAAA,CAAYX,CAAZ,CAEF,
 KAAIY,EAAQ,EAEZX,EAAAY,QAAA,CAAaC,CAAb,CACE,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAcC,CAAd,CAAiCC,CAAjC,CAAoDC,CAApD,CAAmE,CAMzEP,CAAA,CAAMI,CAAN,CAAA,CAAcI,CAAA,CALFH,CAKE,EAJTC,CAIS,EAHTC,CAGS,EAFT,EAES,CAN2D,CAD7E,CASItB,EAAAwB,MAAJ,EAAmBxB,CAAAwB,MAAA,CAAerB,CAAf,CAAwBY,CAAxB,CAA+BV,CAA/B,CA5B+B,CA+BpDM,QAASA,EAAW,CAAET,CAAF,CAAOC,CAAP,CAAiB,CAAA,IAC/BsB,EAAM,CADyB,CACtB7B,CAEb,IADAO,CACA,CADUrB,CAAAwB,UAAA,CAAkBH,CAAlB,CACV,CAEE,IAAMsB,CAAN,CAAYjB,CAAAX,OAAZ,CAA2B,CAA3B,CAAqC,CAArC,EAA8B4B,CAA9B,EACOjB,CAAA,CAAOiB,CAAP,CADP,EACuBtB,CADvB,CAAwCsB,CAAA,EAAxC;AAIF,GAAY,CAAZ,EAAKA,CAAL,CAAgB,CAEd,IAAM7B,CAAN,CAAUY,CAAAX,OAAV,CAAyB,CAAzB,CAA4BD,CAA5B,EAAiC6B,CAAjC,CAAsC7B,CAAA,EAAtC,CACMI,CAAA0B,IAAJ,EAAiB1B,CAAA0B,IAAA,CAAalB,CAAA,CAAOZ,CAAP,CAAb,CAGnBY,EAAAX,OAAA,CAAe4B,CAND,CATmB,CAhHF,IAC/BE,CAD+B,CACxB1C,CADwB,CACVuB,EAAQ,EADE,CACEC,EAAOV,CAG5C,KAFAS,CAAAC,KAEA,CAFamB,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAOpB,EAAA,CAAOA,CAAAX,OAAP,CAAsB,CAAtB,CAAT,CAExB,CAAQE,CAAR,CAAA,CAAe,CACbd,CAAA,CAAQ,CAAA,CAGR,IAAMuB
 ,CAAAC,KAAA,EAAN,EAAuBoB,CAAA,CAAiBrB,CAAAC,KAAA,EAAjB,CAAvB,CAmDEV,CASA,CATOA,CAAAiB,QAAA,CAAiBc,MAAJ,CAAW,kBAAX,CAAgCtB,CAAAC,KAAA,EAAhC,CAA+C,QAA/C,CAAyD,GAAzD,CAAb,CACL,QAAQ,CAACsB,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAW,CACjBA,CAAA,CAAOA,CAAAhB,QAAA,CAAaiB,CAAb,CAA6B,IAA7B,CAAAjB,QAAA,CAA2CkB,CAA3C,CAAyD,IAAzD,CAEHlC,EAAAf,MAAJ,EAAmBe,CAAAf,MAAA,CAAesC,CAAA,CAAeS,CAAf,CAAf,CAEnB,OAAO,EALU,CADd,CASP,CAAArB,CAAA,CAAa,EAAb,CAAiBH,CAAAC,KAAA,EAAjB,CA5DF,KAAyD,CAGvD,GAA8B,CAA9B,GAAKV,CAAAoC,QAAA,CAAa,SAAb,CAAL,CAEER,CAEA,CAFQ5B,CAAAoC,QAAA,CAAa,IAAb,CAAmB,CAAnB,CAER,CAAc,CAAd,EAAKR,CAAL,EAAmB5B,CAAAqC,YAAA,CAAiB,QAAjB,CAAwBT,CAAxB,CAAnB,GAAsDA,CAAtD,GACM3B,CAAAqC,QAEJ,EAFqBrC,CAAAqC,QAAA,CAAiBtC,CAAAuC,UAAA,CAAgB,CAAhB,CAAmBX,CAAnB,CAAjB,CAErB,CADA5B,CACA,CADOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBX,CAAhB,CAAwB,CAAxB,CACP,CAAA1C,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAJF,KAUO,IAAKsD,CAAAC,KAAA,CAAoBzC,CAApB,CAAL,CAGL,IAFAmB,CAEA,CAFQnB,CAAAmB,MAAA,CAAYqB,CAAZ,CAER,CACExC,CACA;AADOA,CAAAiB,QAAA,CAAcE,CAAA,CAAM,CAAN,CAAd,CAAyB,EAAzB,CACP,CA
 AAjC,CAAA,CAAQ,CAAA,CAFV,CAHK,IAQA,IAAKwD,CAAAD,KAAA,CAA4BzC,CAA5B,CAAL,CAGL,IAFAmB,CAEA,CAFQnB,CAAAmB,MAAA,CAAYwB,CAAZ,CAER,CACE3C,CAEA,CAFOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBpB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAhB,CAEP,CADAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAkB0B,CAAlB,CAAkC/B,CAAlC,CACA,CAAA1B,CAAA,CAAQ,CAAA,CAHV,CAHK,IAUK0D,EAAAH,KAAA,CAAsBzC,CAAtB,CAAL,GACLmB,CADK,CACGnB,CAAAmB,MAAA,CAAY0B,CAAZ,CADH,IAIH7C,CAEA,CAFOA,CAAAuC,UAAA,CAAgBpB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAhB,CAEP,CADAqB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAkB4B,CAAlB,CAAoC3C,CAApC,CACA,CAAAhB,CAAA,CAAQ,CAAA,CANL,CAUFA,EAAL,GACE0C,CAKA,CALQ5B,CAAAoC,QAAA,CAAa,GAAb,CAKR,CAHIH,CAGJ,CAHmB,CAAR,CAAAL,CAAA,CAAY5B,CAAZ,CAAmBA,CAAAuC,UAAA,CAAgB,CAAhB,CAAmBX,CAAnB,CAG9B,CAFA5B,CAEA,CAFe,CAAR,CAAA4B,CAAA,CAAY,EAAZ,CAAiB5B,CAAAuC,UAAA,CAAgBX,CAAhB,CAExB,CAAI3B,CAAAf,MAAJ,EAAmBe,CAAAf,MAAA,CAAesC,CAAA,CAAeS,CAAf,CAAf,CANrB,CAzCuD,CA+DzD,GAAKjC,CAAL,EAAaU,CAAb,CACE,KAAMoC,EAAA,CAAgB,UAAhB,CAC4C9C,CAD5C,CAAN,CAGFU,CAAA,CAAOV,CAvEM,CA2EfY,CAAA,EA/EmC,CA2IrCY,QAASA,EAAc,CAA
 CuB,CAAD,CAAQ,CAC7B,GAAI,CAACA,CAAL,CAAc,MAAO,EAIrB,KAAIC,EAAQC,CAAAC,KAAA,CAAaH,CAAb,CACRI,EAAAA,CAAcH,CAAA,CAAM,CAAN,CAClB,KAAII,EAAaJ,CAAA,CAAM,CAAN,CAEjB,IADIK,CACJ,CADcL,CAAA,CAAM,CAAN,CACd,CACEM,CAAAC,UAKA,CALoBF,CAAApC,QAAA,CAAgB,IAAhB,CAAqB,MAArB,CAKpB,CAAAoC,CAAA,CAAU,aAAA,EAAiBC,EAAjB,CACRA,CAAAE,YADQ,CACgBF,CAAAG,UAE5B,OAAON,EAAP,CAAqBE,CAArB,CAA+BD,CAlBF,CA4B/BM,QAASA,EAAc,CAACX,CAAD,CAAQ,CAC7B,MAAOA,EAAA9B,QAAA,CACG,IADH;AACS,OADT,CAAAA,QAAA,CAEG0C,CAFH,CAE4B,QAAQ,CAACZ,CAAD,CAAO,CAC9C,MAAO,IAAP,CAAcA,CAAAa,WAAA,CAAiB,CAAjB,CAAd,CAAoC,GADU,CAF3C,CAAA3C,QAAA,CAKG,IALH,CAKS,MALT,CAAAA,QAAA,CAMG,IANH,CAMS,MANT,CADsB,CAoB/B7B,QAASA,EAAkB,CAACD,CAAD,CAAM0E,CAAN,CAAmB,CAC5C,IAAIC,EAAS,CAAA,CAAb,CACIC,EAAMhF,CAAAiF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAAkBA,CAAA4B,KAAlB,CACV,OAAO,OACEU,QAAQ,CAACtB,CAAD,CAAMa,CAAN,CAAaV,CAAb,CAAmB,CAChCH,CAAA,CAAMpB,CAAAwB,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CACD2D,EAAAA,CAAL,EAAehC,CAAA,CAAgB3B,CAAhB,CAAf,GACE2D,CADF,CACW3D,CADX,CAGK2D,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAc9D,CAAd
 ,CAAf,GACE4D,CAAA,CAAI,GAAJ,CAcA,CAbAA,CAAA,CAAI5D,CAAJ,CAaA,CAZApB,CAAAmF,QAAA,CAAgBlD,CAAhB,CAAuB,QAAQ,CAAC+B,CAAD,CAAQoB,CAAR,CAAY,CACzC,IAAIC,EAAKrF,CAAAwB,UAAA,CAAkB4D,CAAlB,CAAT,CACIE,EAAmB,KAAnBA,GAAWlE,CAAXkE,EAAqC,KAArCA,GAA4BD,CAA5BC,EAAyD,YAAzDA,GAAgDD,CAC3B,EAAA,CAAzB,GAAIE,CAAA,CAAWF,CAAX,CAAJ,EACsB,CAAA,CADtB,GACGG,CAAA,CAASH,CAAT,CADH,EAC8B,CAAAP,CAAA,CAAad,CAAb,CAAoBsB,CAApB,CAD9B,GAEEN,CAAA,CAAI,GAAJ,CAIA,CAHAA,CAAA,CAAII,CAAJ,CAGA,CAFAJ,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAIL,CAAA,CAAeX,CAAf,CAAJ,CACA,CAAAgB,CAAA,CAAI,GAAJ,CANF,CAHyC,CAA3C,CAYA,CAAAA,CAAA,CAAIzD,CAAA,CAAQ,IAAR,CAAe,GAAnB,CAfF,CALgC,CAD7B,KAwBAqB,QAAQ,CAACxB,CAAD,CAAK,CACdA,CAAA,CAAMpB,CAAAwB,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CACD2D,EAAL,EAAsC,CAAA,CAAtC,GAAeG,CAAA,CAAc9D,CAAd,CAAf,GACE4D,CAAA,CAAI,IAAJ,CAEA,CADAA,CAAA,CAAI5D,CAAJ,CACA,CAAA4D,CAAA,CAAI,GAAJ,CAHF,CAKI5D,EAAJ,EAAW2D,CAAX,GACEA,CADF,CACW,CAAA,CADX,CAPc,CAxBb,OAmCE5E,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAO,CACb4E,CAAL;AACEC,CAAA,CAAIL,CAAA,CAAexE,CAAf,CAAJ,CAFgB,CAnCjB,CAHq
 C,CA/Z9C,IAAI4D,EAAkB/D,CAAAyF,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAuJI3B,EACG,4FAxJP,CAyJEF,EAAiB,2BAzJnB,CA0JEzB,EAAc,yEA1JhB,CA2JE0B,EAAmB,IA3JrB,CA4JEF,EAAyB,SA5J3B,CA6JER,EAAiB,qBA7JnB,CA8JEM,EAAiB,qBA9JnB,CA+JEL,EAAe,yBA/JjB,CAiKEwB,EAA0B,gBAjK5B,CA0KI7C,EAAetB,CAAA,CAAQ,wBAAR,CAIfiF,EAAAA,CAA8BjF,CAAA,CAAQ,gDAAR,CAC9BkF,EAAAA,CAA+BlF,CAAA,CAAQ,OAAR,CADnC,KAEIqB,EAAyB9B,CAAA4F,OAAA,CAAe,EAAf,CACeD,CADf,CAEeD,CAFf,CAF7B,CAOIjE,EAAgBzB,CAAA4F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBF,CAAnB,CAAgDjF,CAAA,CAAQ,4KAAR,CAAhD,CAPpB;AAYImB,EAAiB5B,CAAA4F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBD,CAAnB,CAAiDlF,CAAA,CAAQ,2JAAR,CAAjD,CAZrB,CAkBIsC,EAAkBtC,CAAA,CAAQ,cAAR,CAlBtB,CAoBIyE,EAAgBlF,CAAA4F,OAAA,CAAe,EAAf,CACe7D,CADf,CAEeN,CAFf,CAGeG,CAHf,CAIeE,CAJf,CApBpB,CA2BI0D,EAAW/E,CAAA,CAAQ,0CAAR,CA3Bf,CA4BI8E,EAAavF,CAAA4F,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBJ,CAAnB,CAA6B/E,CAAA,CAC1C,oSAD0C,CAA7B,CA5BjB;AA0LI8D,EAAUsB,QAAAC,cAAA,CAAuB,KAAvB,CA1Ld,CA2LI5B,EAAU,wBAsGdlE,EAAA+F,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,EAA7B,CAAAC,SAAA,CAA0C,WAA1C,CA7UAC,QAA0B,EAAG,CAC3B,IAAAC,K
 AAA,CAAY,CAAC,eAAD,CAAkB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAgB,CACpD,MAAO,SAAQ,CAAClF,CAAD,CAAO,CACpB,IAAIb,EAAM,EACVY,EAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBZ,CAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAwB,QAAQ,CAACgG,CAAD,CAAMd,CAAN,CAAe,CAC9D,MAAO,CAAC,SAAA5B,KAAA,CAAeyC,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAmBd,CAAnB,CAAf,CADsD,CAA/C,CAAjB,CAGA,OAAOlF,EAAAI,KAAA,CAAS,EAAT,CALa,CAD8B,CAA1C,CADe,CA6U7B,CAsGAR,EAAA+F,OAAA,CAAe,YAAf,CAAAM,OAAA,CAAoC,OAApC,CAA6C,CAAC,WAAD,CAAc,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAAA,IACzEC,EACE,mEAFuE,CAGzEC,EAAgB,UAEpB,OAAO,SAAQ,CAACtD,CAAD,CAAOuD,CAAP,CAAe,CAoB5BC,QAASA,EAAO,CAACxD,CAAD,CAAO,CAChBA,CAAL,EAGAjC,CAAAe,KAAA,CAAU9B,CAAA,CAAagD,CAAb,CAAV,CAJqB,CAOvByD,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAAM1D,CAAN,CAAY,CAC1BjC,CAAAe,KAAA,CAAU,KAAV,CACIhC,EAAA6G,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CAAJ;CACExF,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAEA,CADAf,CAAAe,KAAA,CAAUyE,CAAV,CACA,CAAAxF,CAAAe,KAAA,CAAU,IAAV,CAHF,CAKAf,EAAAe,KAAA,CAAU,QAAV,CACAf,EAAAe,KAAA,CAAU4E,CAAV,CACA3F,EAAAe,KAAA,CAAU,IAAV,CACA0E,EAAA,CAAQxD,CAAR,CACAjC,EAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAX0B,CA1B5B,GAAI,CAACkB,CAAL,CAAW,MAAO
 A,EAMlB,KALA,IAAId,CAAJ,CACI0E,EAAM5D,CADV,CAEIjC,EAAO,EAFX,CAGI2F,CAHJ,CAII9F,CACJ,CAAQsB,CAAR,CAAgB0E,CAAA1E,MAAA,CAAUmE,CAAV,CAAhB,CAAA,CAEEK,CAMA,CANMxE,CAAA,CAAM,CAAN,CAMN,CAJIA,CAAA,CAAM,CAAN,CAIJ,EAJgBA,CAAA,CAAM,CAAN,CAIhB,GAJ0BwE,CAI1B,CAJgC,SAIhC,CAJ4CA,CAI5C,EAHA9F,CAGA,CAHIsB,CAAAS,MAGJ,CAFA6D,CAAA,CAAQI,CAAAC,OAAA,CAAW,CAAX,CAAcjG,CAAd,CAAR,CAEA,CADA6F,CAAA,CAAQC,CAAR,CAAaxE,CAAA,CAAM,CAAN,CAAAF,QAAA,CAAiBsE,CAAjB,CAAgC,EAAhC,CAAb,CACA,CAAAM,CAAA,CAAMA,CAAAtD,UAAA,CAAc1C,CAAd,CAAkBsB,CAAA,CAAM,CAAN,CAAArB,OAAlB,CAER2F,EAAA,CAAQI,CAAR,CACA,OAAOR,EAAA,CAAUrF,CAAAT,KAAA,CAAU,EAAV,CAAV,CAlBqB,CAL+C,CAAlC,CAA7C,CAvjBsC,CAArC,CAAA,CAwmBET,MAxmBF,CAwmBUA,MAAAC,QAxmBV;",
-"sources":["angular-sanitize.js"],
-"names":["window","angular","undefined","sanitizeText","chars","buf","htmlSanitizeWriter","writer","noop","join","makeMap","str","obj","items","split","i","length","htmlParser","html","handler","parseStartTag","tag","tagName","rest","unary","lowercase","blockElements","stack","last","inlineElements","parseEndTag","optionalEndTagElements","voidElements","push","attrs","replace","ATTR_REGEXP","match","name","doubleQuotedValue","singleQuotedValue","unquotedValue","decodeEntities","start","pos","end","index","stack.last","specialElements","RegExp","all","text","COMMENT_REGEXP","CDATA_REGEXP","indexOf","lastIndexOf","comment","substring","DOCTYPE_REGEXP","test","BEGING_END_TAGE_REGEXP","END_TAG_REGEXP","BEGIN_TAG_REGEXP","START_TAG_REGEXP","$sanitizeMinErr","value","parts","spaceRe","exec","spaceBefore","spaceAfter","content","hiddenPre","innerHTML","textContent","innerText","encodeEntities","NON_ALPHANUMERIC_REGEXP","charCodeAt","uriValidator","ignore","out","bind","validElements","forE
 ach","key","lkey","isImage","validAttrs","uriAttrs","$$minErr","optionalEndTagBlockElements","optionalEndTagInlineElements","extend","document","createElement","module","provider","$SanitizeProvider","$get","$$sanitizeUri","uri","filter","$sanitize","LINKY_URL_REGEXP","MAILTO_REGEXP","target","addText","addLink","url","isDefined","raw","substr"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.js
deleted file mode 100644
index d488b5f..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.js
+++ /dev/null
@@ -1,563 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.2.6
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-(function(window, angular, undefined) {'use strict';
-
-/**
- * @ngdoc overview
- * @name ngTouch
- * @description
- *
- * # ngTouch
- *
- * The `ngTouch` module provides touch events and other helpers for touch-enabled devices.
- * The implementation is based on jQuery Mobile touch event handling 
- * ([jquerymobile.com](http://jquerymobile.com/)).
- *
- * {@installModule touch}
- *
- * See {@link ngTouch.$swipe `$swipe`} for usage.
- *
- * <div doc-module-components="ngTouch"></div>
- *
- */
-
-// define ngTouch module
-/* global -ngTouch */
-var ngTouch = angular.module('ngTouch', []);
-
-/* global ngTouch: false */
-
-  /**
-   * @ngdoc object
-   * @name ngTouch.$swipe
-   *
-   * @description
-   * The `$swipe` service is a service that abstracts the messier details of hold-and-drag
swipe
-   * behavior, to make implementing swipe-related directives more convenient.
-   *
-   * Requires the {@link ngTouch `ngTouch`} module to be installed.
-   *
-   * `$swipe` is used by the `ngSwipeLeft` and `ngSwipeRight` directives in `ngTouch`,
and by
-   * `ngCarousel` in a separate component.
-   *
-   * # Usage
-   * The `$swipe` service is an object with a single method: `bind`. `bind` takes an element
-   * which is to be watched for swipes, and an object with four handler functions. See
the
-   * documentation for `bind` below.
-   */
-
-ngTouch.factory('$swipe', [function() {
- // The total distance in any direction before we make the call on swipe vs. scroll.
- var MOVE_BUFFER_RADIUS = 10;
-
- function getCoordinates(event) {
-  var touches = event.touches && event.touches.length ? event.touches : [event];
-  var e = (event.changedTouches && event.changedTouches[0]) ||
-    (event.originalEvent && event.originalEvent.changedTouches &&
-      event.originalEvent.changedTouches[0]) ||
-    touches[0].originalEvent || touches[0];
-
-  return {
-   x: e.clientX,
-   y: e.clientY
-  };
- }
-
- return {
-  /**
-   * @ngdoc method
-   * @name ngTouch.$swipe#bind
-   * @methodOf ngTouch.$swipe
-   *
-   * @description
-   * The main method of `$swipe`. It takes an element to be watched for swipe motions,
and an
-   * object containing event handlers.
-   *
-   * The four events are `start`, `move`, `end`, and `cancel`. `start`, `move`, and `end`
-   * receive as a parameter a coordinates object of the form `{ x: 150, y: 310 }`.
-   *
-   * `start` is called on either `mousedown` or `touchstart`. After this event, `$swipe`
is
-   * watching for `touchmove` or `mousemove` events. These events are ignored until the
total
-   * distance moved in either dimension exceeds a small threshold.
-   *
-   * Once this threshold is exceeded, either the horizontal or vertical delta is greater.
-   * - If the horizontal distance is greater, this is a swipe and `move` and `end` events
follow.
-   * - If the vertical distance is greater, this is a scroll, and we let the browser take
over.
-   *  A `cancel` event is sent.
-   *
-   * `move` is called on `mousemove` and `touchmove` after the above logic has determined
that
-   * a swipe is in progress.
-   *
-   * `end` is called when a swipe is successfully completed with a `touchend` or `mouseup`.
-   *
-   * `cancel` is called either on a `touchcancel` from the browser, or when we begin scrolling
-   * as described above.
-   *
-   */
-  bind: function(element, eventHandlers) {
-   // Absolute total movement, used to control swipe vs. scroll.
-   var totalX, totalY;
-   // Coordinates of the start position.
-   var startCoords;
-   // Last event's position.
-   var lastPos;
-   // Whether a swipe is active.
-   var active = false;
-
-   element.on('touchstart mousedown', function(event) {
-    startCoords = getCoordinates(event);
-    active = true;
-    totalX = 0;
-    totalY = 0;
-    lastPos = startCoords;
-    eventHandlers['start'] && eventHandlers['start'](startCoords, event);
-   });
-
-   element.on('touchcancel', function(event) {
-    active = false;
-    eventHandlers['cancel'] && eventHandlers['cancel'](event);
-   });
-
-   element.on('touchmove mousemove', function(event) {
-    if (!active) return;
-
-    // Android will send a touchcancel if it thinks we're starting to scroll.
-    // So when the total distance (+ or - or both) exceeds 10px in either direction,
-    // we either:
-    // - On totalX > totalY, we send preventDefault() and treat this as a swipe.
-    // - On totalY > totalX, we let the browser handle it as a scroll.
-
-    if (!startCoords) return;
-    var coords = getCoordinates(event);
-
-    totalX += Math.abs(coords.x - lastPos.x);
-    totalY += Math.abs(coords.y - lastPos.y);
-
-    lastPos = coords;
-
-    if (totalX < MOVE_BUFFER_RADIUS && totalY < MOVE_BUFFER_RADIUS) {
-     return;
-    }
-
-    // One of totalX or totalY has exceeded the buffer, so decide on swipe vs. scroll.
-    if (totalY > totalX) {
-     // Allow native scrolling to take over.
-     active = false;
-     eventHandlers['cancel'] && eventHandlers['cancel'](event);
-     return;
-    } else {
-     // Prevent the browser from scrolling.
-     event.preventDefault();
-     eventHandlers['move'] && eventHandlers['move'](coords, event);
-    }
-   });
-
-   element.on('touchend mouseup', function(event) {
-    if (!active) return;
-    active = false;
-    eventHandlers['end'] && eventHandlers['end'](getCoordinates(event), event);
-   });
-  }
- };
-}]);
-
-/* global ngTouch: false */
-
-/**
- * @ngdoc directive
- * @name ngTouch.directive:ngClick
- *
- * @description
- * A more powerful replacement for the default ngClick designed to be used on touchscreen
- * devices. Most mobile browsers wait about 300ms after a tap-and-release before sending
- * the click event. This version handles them immediately, and then prevents the
- * following click event from propagating.
- *
- * Requires the {@link ngTouch `ngTouch`} module to be installed.
- *
- * This directive can fall back to using an ordinary click event, and so works on desktop
- * browsers as well as mobile.
- *
- * This directive also sets the CSS class `ng-click-active` while the element is being held
- * down (by a mouse click or touch) so you can restyle the depressed element if you wish.
- *
- * @element ANY
- * @param {expression} ngClick {@link guide/expression Expression} to evaluate
- * upon tap. (Event object is available as `$event`)
- *
- * @example
-  <doc:example>
-   <doc:source>
-    <button ng-click="count = count + 1" ng-init="count=0">
-     Increment
-    </button>
-    count: {{ count }}
-   </doc:source>
-  </doc:example>
- */
-
-ngTouch.config(['$provide', function($provide) {
- $provide.decorator('ngClickDirective', ['$delegate', function($delegate) {
-  // drop the default ngClick directive
-  $delegate.shift();
-  return $delegate;
- }]);
-}]);
-
-ngTouch.directive('ngClick', ['$parse', '$timeout', '$rootElement',
-  function($parse, $timeout, $rootElement) {
- var TAP_DURATION = 750; // Shorter than 750ms is a tap, longer is a taphold or drag.
- var MOVE_TOLERANCE = 12; // 12px seems to work in most mobile browsers.
- var PREVENT_DURATION = 2500; // 2.5 seconds maximum from preventGhostClick call to click
- var CLICKBUSTER_THRESHOLD = 25; // 25 pixels in any dimension is the limit for busting
clicks.
-
- var ACTIVE_CLASS_NAME = 'ng-click-active';
- var lastPreventedTime;
- var touchCoordinates;
-
-
- // TAP EVENTS AND GHOST CLICKS
- //
- // Why tap events?
- // Mobile browsers detect a tap, then wait a moment (usually ~300ms) to see if you're
- // double-tapping, and then fire a click event.
- //
- // This delay sucks and makes mobile apps feel unresponsive.
- // So we detect touchstart, touchmove, touchcancel and touchend ourselves and determine
when
- // the user has tapped on something.
- //
- // What happens when the browser then generates a click event?
- // The browser, of course, also detects the tap and fires a click after a delay. This results
in
- // tapping/clicking twice. So we do "clickbusting" to prevent it.
- //
- // How does it work?
- // We attach global touchstart and click handlers, that run during the capture (early)
phase.
- // So the sequence for a tap is:
- // - global touchstart: Sets an "allowable region" at the point touched.
- // - element's touchstart: Starts a touch
- // (- touchmove or touchcancel ends the touch, no click follows)
- // - element's touchend: Determines if the tap is valid (didn't move too far away, didn't
hold
- //  too long) and fires the user's tap handler. The touchend also calls preventGhostClick().
- // - preventGhostClick() removes the allowable region the global touchstart created.
- // - The browser generates a click event.
- // - The global click handler catches the click, and checks whether it was in an allowable
region.
- //   - If preventGhostClick was called, the region will have been removed, the click
is busted.
- //   - If the region is still there, the click proceeds normally. Therefore clicks on
links and
- //    other elements without ngTap on them work normally.
- //
- // This is an ugly, terrible hack!
- // Yeah, tell me about it. The alternatives are using the slow click events, or making
our users
- // deal with the ghost clicks, so I consider this the least of evils. Fortunately Angular
- // encapsulates this ugly logic away from the user.
- //
- // Why not just put click handlers on the element?
- // We do that too, just to be sure. The problem is that the tap event might have caused
the DOM
- // to change, so that the click fires in the same position but something else is there
now. So
- // the handlers are global and care only about coordinates and not elements.
-
- // Checks if the coordinates are close enough to be within the region.
- function hit(x1, y1, x2, y2) {
-  return Math.abs(x1 - x2) < CLICKBUSTER_THRESHOLD && Math.abs(y1 - y2) <
CLICKBUSTER_THRESHOLD;
- }
-
- // Checks a list of allowable regions against a click location.
- // Returns true if the click should be allowed.
- // Splices out the allowable region from the list after it has been used.
- function checkAllowableRegions(touchCoordinates, x, y) {
-  for (var i = 0; i < touchCoordinates.length; i += 2) {
-   if (hit(touchCoordinates[i], touchCoordinates[i+1], x, y)) {
-    touchCoordinates.splice(i, i + 2);
-    return true; // allowable region
-   }
-  }
-  return false; // No allowable region; bust it.
- }
-
- // Global click handler that prevents the click if it's in a bustable zone and preventGhostClick
- // was called recently.
- function onClick(event) {
-  if (Date.now() - lastPreventedTime > PREVENT_DURATION) {
-   return; // Too old.
-  }
-
-  var touches = event.touches && event.touches.length ? event.touches : [event];
-  var x = touches[0].clientX;
-  var y = touches[0].clientY;
-  // Work around desktop Webkit quirk where clicking a label will fire two clicks (on the
label
-  // and on the input element). Depending on the exact browser, this second click we don't
want
-  // to bust has either (0,0) or negative coordinates.
-  if (x < 1 && y < 1) {
-   return; // offscreen
-  }
-
-  // Look for an allowable region containing this click.
-  // If we find one, that means it was created by touchstart and not removed by
-  // preventGhostClick, so we don't bust it.
-  if (checkAllowableRegions(touchCoordinates, x, y)) {
-   return;
-  }
-
-  // If we didn't find an allowable region, bust the click.
-  event.stopPropagation();
-  event.preventDefault();
-
-  // Blur focused form elements
-  event.target && event.target.blur();
- }
-
-
- // Global touchstart handler that creates an allowable region for a click event.
- // This allowable region can be removed by preventGhostClick if we want to bust it.
- function onTouchStart(event) {
-  var touches = event.touches && event.touches.length ? event.touches : [event];
-  var x = touches[0].clientX;
-  var y = touches[0].clientY;
-  touchCoordinates.push(x, y);
-
-  $timeout(function() {
-   // Remove the allowable region.
-   for (var i = 0; i < touchCoordinates.length; i += 2) {
-    if (touchCoordinates[i] == x && touchCoordinates[i+1] == y) {
-     touchCoordinates.splice(i, i + 2);
-     return;
-    }
-   }
-  }, PREVENT_DURATION, false);
- }
-
- // On the first call, attaches some event handlers. Then whenever it gets called, it creates
a
- // zone around the touchstart where clicks will get busted.
- function preventGhostClick(x, y) {
-  if (!touchCoordinates) {
-   $rootElement[0].addEventListener('click', onClick, true);
-   $rootElement[0].addEventListener('touchstart', onTouchStart, true);
-   touchCoordinates = [];
-  }
-
-  lastPreventedTime = Date.now();
-
-  checkAllowableRegions(touchCoordinates, x, y);
- }
-
- // Actual linking function.
- return function(scope, element, attr) {
-  var clickHandler = $parse(attr.ngClick),
-    tapping = false,
-    tapElement, // Used to blur the element after a tap.
-    startTime,  // Used to check if the tap was held too long.
-    touchStartX,
-    touchStartY;
-
-  function resetState() {
-   tapping = false;
-   element.removeClass(ACTIVE_CLASS_NAME);
-  }
-
-  element.on('touchstart', function(event) {
-   tapping = true;
-   tapElement = event.target ? event.target : event.srcElement; // IE uses srcElement.
-   // Hack for Safari, which can target text nodes instead of containers.
-   if(tapElement.nodeType == 3) {
-    tapElement = tapElement.parentNode;
-   }
-
-   element.addClass(ACTIVE_CLASS_NAME);
-
-   startTime = Date.now();
-
-   var touches = event.touches && event.touches.length ? event.touches : [event];
-   var e = touches[0].originalEvent || touches[0];
-   touchStartX = e.clientX;
-   touchStartY = e.clientY;
-  });
-
-  element.on('touchmove', function(event) {
-   resetState();
-  });
-
-  element.on('touchcancel', function(event) {
-   resetState();
-  });
-
-  element.on('touchend', function(event) {
-   var diff = Date.now() - startTime;
-
-   var touches = (event.changedTouches && event.changedTouches.length) ? event.changedTouches
:
-     ((event.touches && event.touches.length) ? event.touches : [event]);
-   var e = touches[0].originalEvent || touches[0];
-   var x = e.clientX;
-   var y = e.clientY;
-   var dist = Math.sqrt( Math.pow(x - touchStartX, 2) + Math.pow(y - touchStartY, 2) );
-
-   if (tapping && diff < TAP_DURATION && dist < MOVE_TOLERANCE)
{
-    // Call preventGhostClick so the clickbuster will catch the corresponding click.
-    preventGhostClick(x, y);
-
-    // Blur the focused element (the button, probably) before firing the callback.
-    // This doesn't work perfectly on Android Chrome, but seems to work elsewhere.
-    // I couldn't get anything to work reliably on Android Chrome.
-    if (tapElement) {
-     tapElement.blur();
-    }
-
-    if (!angular.isDefined(attr.disabled) || attr.disabled === false) {
-     element.triggerHandler('click', [event]);
-    }
-   }
-
-   resetState();
-  });
-
-  // Hack for iOS Safari's benefit. It goes searching for onclick handlers and is liable
to click
-  // something else nearby.
-  element.onclick = function(event) { };
-
-  // Actual click handler.
-  // There are three different kinds of clicks, only two of which reach this point.
-  // - On desktop browsers without touch events, their clicks will always come here.
-  // - On mobile browsers, the simulated "fast" click will call this.
-  // - But the browser's follow-up slow click will be "busted" before it reaches this handler.
-  // Therefore it's safe to use this directive on both mobile and desktop.
-  element.on('click', function(event, touchend) {
-   scope.$apply(function() {
-    clickHandler(scope, {$event: (touchend || event)});
-   });
-  });
-
-  element.on('mousedown', function(event) {
-   element.addClass(ACTIVE_CLASS_NAME);
-  });
-
-  element.on('mousemove mouseup', function(event) {
-   element.removeClass(ACTIVE_CLASS_NAME);
-  });
-
- };
-}]);
-
-/* global ngTouch: false */
-
-/**
- * @ngdoc directive
- * @name ngTouch.directive:ngSwipeLeft
- *
- * @description
- * Specify custom behavior when an element is swiped to the left on a touchscreen device.
- * A leftward swipe is a quick, right-to-left slide of the finger.
- * Though ngSwipeLeft is designed for touch-based devices, it will work with a mouse click
and drag
- * too.
- *
- * Requires the {@link ngTouch `ngTouch`} module to be installed.
- *
- * @element ANY
- * @param {expression} ngSwipeLeft {@link guide/expression Expression} to evaluate
- * upon left swipe. (Event object is available as `$event`)
- *
- * @example
-  <doc:example>
-   <doc:source>
-    <div ng-show="!showActions" ng-swipe-left="showActions = true">
-     Some list content, like an email in the inbox
-    </div>
-    <div ng-show="showActions" ng-swipe-right="showActions = false">
-     <button ng-click="reply()">Reply</button>
-     <button ng-click="delete()">Delete</button>
-    </div>
-   </doc:source>
-  </doc:example>
- */
-
-/**
- * @ngdoc directive
- * @name ngTouch.directive:ngSwipeRight
- *
- * @description
- * Specify custom behavior when an element is swiped to the right on a touchscreen device.
- * A rightward swipe is a quick, left-to-right slide of the finger.
- * Though ngSwipeRight is designed for touch-based devices, it will work with a mouse click
and drag
- * too.
- *
- * Requires the {@link ngTouch `ngTouch`} module to be installed.
- *
- * @element ANY
- * @param {expression} ngSwipeRight {@link guide/expression Expression} to evaluate
- * upon right swipe. (Event object is available as `$event`)
- *
- * @example
-  <doc:example>
-   <doc:source>
-    <div ng-show="!showActions" ng-swipe-left="showActions = true">
-     Some list content, like an email in the inbox
-    </div>
-    <div ng-show="showActions" ng-swipe-right="showActions = false">
-     <button ng-click="reply()">Reply</button>
-     <button ng-click="delete()">Delete</button>
-    </div>
-   </doc:source>
-  </doc:example>
- */
-
-function makeSwipeDirective(directiveName, direction, eventName) {
- ngTouch.directive(directiveName, ['$parse', '$swipe', function($parse, $swipe) {
-  // The maximum vertical delta for a swipe should be less than 75px.
-  var MAX_VERTICAL_DISTANCE = 75;
-  // Vertical distance should not be more than a fraction of the horizontal distance.
-  var MAX_VERTICAL_RATIO = 0.3;
-  // At least a 30px lateral motion is necessary for a swipe.
-  var MIN_HORIZONTAL_DISTANCE = 30;
-
-  return function(scope, element, attr) {
-   var swipeHandler = $parse(attr[directiveName]);
-
-   var startCoords, valid;
-
-   function validSwipe(coords) {
-    // Check that it's within the coordinates.
-    // Absolute vertical distance must be within tolerances.
-    // Horizontal distance, we take the current X - the starting X.
-    // This is negative for leftward swipes and positive for rightward swipes.
-    // After multiplying by the direction (-1 for left, +1 for right), legal swipes
-    // (ie. same direction as the directive wants) will have a positive delta and
-    // illegal ones a negative delta.
-    // Therefore this delta must be positive, and larger than the minimum.
-    if (!startCoords) return false;
-    var deltaY = Math.abs(coords.y - startCoords.y);
-    var deltaX = (coords.x - startCoords.x) * direction;
-    return valid && // Short circuit for already-invalidated swipes.
-      deltaY < MAX_VERTICAL_DISTANCE &&
-      deltaX > 0 &&
-      deltaX > MIN_HORIZONTAL_DISTANCE &&
-      deltaY / deltaX < MAX_VERTICAL_RATIO;
-   }
-
-   $swipe.bind(element, {
-    'start': function(coords, event) {
-     startCoords = coords;
-     valid = true;
-    },
-    'cancel': function(event) {
-     valid = false;
-    },
-    'end': function(coords, event) {
-     if (validSwipe(coords)) {
-      scope.$apply(function() {
-       element.triggerHandler(eventName);
-       swipeHandler(scope, {$event: event});
-      });
-     }
-    }
-   });
-  };
- }]);
-}
-
-// Left is negative X-coordinate, right is positive.
-makeSwipeDirective('ngSwipeLeft', -1, 'swipeleft');
-makeSwipeDirective('ngSwipeRight', 1, 'swiperight');
-
-
-
-})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js
deleted file mode 100644
index 2962d42..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.2.6
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(y,v,z){'use strict';function t(g,a,b){q.directive(g,["$parse","$swipe",function(l,n){var
r=75,h=0.3,d=30;return function(p,m,k){function e(e){if(!u)return!1;var c=Math.abs(e.y-u.y);e=(e.x-u.x)*a;return
f&&c<r&&0<e&&e>d&&c/e<h}var c=l(k[g]),u,f;n.bind(m,{start:function(e,c){u=e;f=!0},cancel:function(e){f=!1},end:function(a,f){e(a)&&p.$apply(function(){m.triggerHandler(b);c(p,{$event:f})})}})}}])}var
q=v.module("ngTouch",[]);q.factory("$swipe",[function(){function g(a){var b=a.touches&&a.touches.length?
-a.touches:[a];a=a.changedTouches&&a.changedTouches[0]||a.originalEvent&&a.originalEvent.changedTouches&&a.originalEvent.changedTouches[0]||b[0].originalEvent||b[0];return{x:a.clientX,y:a.clientY}}return{bind:function(a,b){var
l,n,r,h,d=!1;a.on("touchstart mousedown",function(a){r=g(a);d=!0;n=l=0;h=r;b.start&&b.start(r,a)});a.on("touchcancel",function(a){d=!1;b.cancel&&b.cancel(a)});a.on("touchmove
mousemove",function(a){if(d&&r){var m=g(a);l+=Math.abs(m.x-h.x);n+=Math.abs(m.y-h.y);h=m;10>l&&10>n||
-(n>l?(d=!1,b.cancel&&b.cancel(a)):(a.preventDefault(),b.move&&b.move(m,a)))}});a.on("touchend
mouseup",function(a){d&&(d=!1,b.end&&b.end(g(a),a))})}}}]);q.config(["$provide",function(g){g.decorator("ngClickDirective",["$delegate",function(a){a.shift();return
a}])}]);q.directive("ngClick",["$parse","$timeout","$rootElement",function(g,a,b){function
l(a,c,b){for(var f=0;f<a.length;f+=2)if(Math.abs(a[f]-c)<d&&Math.abs(a[f+1]-b)<d)return
a.splice(f,f+2),!0;return!1}function n(a){if(!(Date.now()-m>h)){var c=
-a.touches&&a.touches.length?a.touches:[a],b=c[0].clientX,c=c[0].clientY;1>b&&1>c||l(k,b,c)||(a.stopPropagation(),a.preventDefault(),a.target&&a.target.blur())}}function
r(b){b=b.touches&&b.touches.length?b.touches:[b];var c=b[0].clientX,d=b[0].clientY;k.push(c,d);a(function(){for(var
a=0;a<k.length;a+=2)if(k[a]==c&&k[a+1]==d){k.splice(a,a+2);break}},h,!1)}var h=2500,d=25,p="ng-click-active",m,k;return
function(a,c,d){function f(){q=!1;c.removeClass(p)}var h=g(d.ngClick),q=!1,s,t,w,x;c.on("touchstart",
-function(a){q=!0;s=a.target?a.target:a.srcElement;3==s.nodeType&&(s=s.parentNode);c.addClass(p);t=Date.now();a=a.touches&&a.touches.length?a.touches:[a];a=a[0].originalEvent||a[0];w=a.clientX;x=a.clientY});c.on("touchmove",function(a){f()});c.on("touchcancel",function(a){f()});c.on("touchend",function(a){var
h=Date.now()-t,e=a.changedTouches&&a.changedTouches.length?a.changedTouches:a.touches&&a.touches.length?a.touches:[a],g=e[0].originalEvent||e[0],e=g.clientX,g=g.clientY,p=Math.sqrt(Math.pow(e-
-w,2)+Math.pow(g-x,2));q&&(750>h&&12>p)&&(k||(b[0].addEventListener("click",n,!0),b[0].addEventListener("touchstart",r,!0),k=[]),m=Date.now(),l(k,e,g),s&&s.blur(),v.isDefined(d.disabled)&&!1!==d.disabled||c.triggerHandler("click",[a]));f()});c.onclick=function(a){};c.on("click",function(b,c){a.$apply(function(){h(a,{$event:c||b})})});c.on("mousedown",function(a){c.addClass(p)});c.on("mousemove
mouseup",function(a){c.removeClass(p)})}}]);t("ngSwipeLeft",-1,"swipeleft");t("ngSwipeRight",1,"swiperight")})(window,
-window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-touch.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js.map b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js.map
deleted file mode 100644
index 6681ba1..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-touch.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-touch.min.js",
-"lineCount":12,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAiftCC,QAASA,EAAkB,CAACC,CAAD,CAAgBC,CAAhB,CAA2BC,CAA3B,CAAsC,CAC/DC,CAAAC,UAAA,CAAkBJ,CAAlB,CAAiC,CAAC,QAAD,CAAW,QAAX,CAAqB,QAAQ,CAACK,CAAD,CAASC,CAAT,CAAiB,CAE7E,IAAIC,EAAwB,EAA5B,CAEIC,EAAqB,GAFzB,CAIIC,EAA0B,EAE9B,OAAO,SAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAiBC,CAAjB,CAAuB,CAKpCC,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAS,CAS1B,GAAI,CAACC,CAAL,CAAkB,MAAO,CAAA,CACzB,KAAIC,EAASC,IAAAC,IAAA,CAASJ,CAAAK,EAAT,CAAoBJ,CAAAI,EAApB,CACTC,EAAAA,EAAUN,CAAAO,EAAVD,CAAqBL,CAAAM,EAArBD,EAAsCnB,CAC1C,OAAOqB,EAAP,EACIN,CADJ,CACaT,CADb,EAEa,CAFb,CAEIa,CAFJ,EAGIA,CAHJ,CAGaX,CAHb,EAIIO,CAJJ,CAIaI,CAJb,CAIsBZ,CAhBI,CAJ5B,IAAIe,EAAelB,CAAA,CAAOO,CAAA,CAAKZ,CAAL,CAAP,CAAnB,CAEIe,CAFJ,CAEiBO,CAqBjBhB,EAAAkB,KAAA,CAAYb,CAAZ,CAAqB,OACVc,QAAQ,CAACX,CAAD,CAASY,CAAT,CAAgB,CAC/BX,CAAA,CAAcD,CACdQ,EAAA,CAAQ,CAAA,CAFuB,CADd,QAKTK,QAAQ,CAACD,CAAD,CAAQ,CACxBJ,CAAA,CAAQ,CAAA,CADgB,CALP,KAQZM,QAAQ,CAACd,CAAD,CAASY,CAAT,CAAgB,CACzBb,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAJ,EACEJ,CAAAmB,OAA
 A,CAAa,QAAQ,EAAG,CACtBlB,CAAAmB,eAAA,CAAuB5B,CAAvB,CACAqB,EAAA,CAAab,CAAb,CAAoB,QAASgB,CAAT,CAApB,CAFsB,CAAxB,CAF2B,CARZ,CAArB,CAxBoC,CARuC,CAA9C,CAAjC,CAD+D,CA1djE,IAAIvB,EAAUN,CAAAkC,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,EAA1B,CAuBd5B,EAAA6B,QAAA,CAAgB,QAAhB,CAA0B,CAAC,QAAQ,EAAG,CAIpCC,QAASA,EAAc,CAACP,CAAD,CAAQ,CAC7B,IAAIQ,EAAUR,CAAAQ,QAAA,EAAiBR,CAAAQ,QAAAC,OAAjB;AAAwCT,CAAAQ,QAAxC,CAAwD,CAACR,CAAD,CAClEU,EAAAA,CAAKV,CAAAW,eAALD,EAA6BV,CAAAW,eAAA,CAAqB,CAArB,CAA7BD,EACCV,CAAAY,cADDF,EACwBV,CAAAY,cAAAD,eADxBD,EAEIV,CAAAY,cAAAD,eAAA,CAAmC,CAAnC,CAFJD,EAGAF,CAAA,CAAQ,CAAR,CAAAI,cAHAF,EAG4BF,CAAA,CAAQ,CAAR,CAEhC,OAAO,GACFE,CAAAG,QADE,GAEFH,CAAAI,QAFE,CAPsB,CAa/B,MAAO,MA+BChB,QAAQ,CAACb,CAAD,CAAU8B,CAAV,CAAyB,CAAA,IAEjCC,CAFiC,CAEzBC,CAFyB,CAIjC5B,CAJiC,CAMjC6B,CANiC,CAQjCC,EAAS,CAAA,CAEblC,EAAAmC,GAAA,CAAW,sBAAX,CAAmC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACjDX,CAAA,CAAckB,CAAA,CAAeP,CAAf,CACdmB,EAAA,CAAS,CAAA,CAETF,EAAA,CADAD,CACA,CADS,CAETE,EAAA,CAAU7B,CACV0B,EAAA,MAAA,EAA0BA,CAAA,MAAA,CAAuB1B,CAAvB,CAAoCW,CAApC
 ,CANuB,CAAnD,CASAf,EAAAmC,GAAA,CAAW,aAAX,CAA0B,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACxCmB,CAAA,CAAS,CAAA,CACTJ,EAAA,OAAA,EAA2BA,CAAA,OAAA,CAAwBf,CAAxB,CAFa,CAA1C,CAKAf,EAAAmC,GAAA,CAAW,qBAAX,CAAkC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CAChD,GAAKmB,CAAL,EAQK9B,CARL,CAQA,CACA,IAAID,EAASmB,CAAA,CAAeP,CAAf,CAEbgB,EAAA,EAAUzB,IAAAC,IAAA,CAASJ,CAAAO,EAAT,CAAoBuB,CAAAvB,EAApB,CACVsB,EAAA,EAAU1B,IAAAC,IAAA,CAASJ,CAAAK,EAAT,CAAoByB,CAAAzB,EAApB,CAEVyB,EAAA,CAAU9B,CArFSiC,GAuFnB,CAAIL,CAAJ,EAvFmBK,EAuFnB,CAAmCJ,CAAnC;CAKIA,CAAJ,CAAaD,CAAb,EAEEG,CACA,CADS,CAAA,CACT,CAAAJ,CAAA,OAAA,EAA2BA,CAAA,OAAA,CAAwBf,CAAxB,CAH7B,GAOEA,CAAAsB,eAAA,EACA,CAAAP,CAAA,KAAA,EAAyBA,CAAA,KAAA,CAAsB3B,CAAtB,CAA8BY,CAA9B,CAR3B,CALA,CARA,CATgD,CAAlD,CAkCAf,EAAAmC,GAAA,CAAW,kBAAX,CAA+B,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACxCmB,CAAL,GACAA,CACA,CADS,CAAA,CACT,CAAAJ,CAAA,IAAA,EAAwBA,CAAA,IAAA,CAAqBR,CAAA,CAAeP,CAAf,CAArB,CAA4CA,CAA5C,CAFxB,CAD6C,CAA/C,CA1DqC,CA/BlC,CAjB6B,CAAZ,CAA1B,CAsJAvB,EAAA8C,OAAA,CAAe,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAW,CAC7CA,CAAAC,UAAA,C
 AAmB,kBAAnB,CAAuC,CAAC,WAAD,CAAc,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAEvEA,CAAAC,MAAA,EACA,OAAOD,EAHgE,CAAlC,CAAvC,CAD6C,CAAhC,CAAf,CAQAjD,EAAAC,UAAA,CAAkB,SAAlB,CAA6B,CAAC,QAAD,CAAW,UAAX,CAAuB,cAAvB,CACzB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAASiD,CAAT,CAAmBC,CAAnB,CAAiC,CA0D3CC,QAASA,EAAqB,CAACC,CAAD,CAAmBpC,CAAnB,CAAsBF,CAAtB,CAAyB,CACrD,IAAK,IAAIuC,EAAI,CAAb,CAAgBA,CAAhB,CAAoBD,CAAAtB,OAApB,CAA6CuB,CAA7C,EAAkD,CAAlD,CACE,GARKzC,IAAAC,IAAA,CAQGuC,CAAAE,CAAiBD,CAAjBC,CARH,CAQ+CtC,CAR/C,CAQL,CARyBuC,CAQzB,EARkD3C,IAAAC,IAAA,CAQrBuC,CAAAI,CAAiBH,CAAjBG,CAAmB,CAAnBA,CARqB,CAQK1C,CARL,CAQlD,CARsEyC,CAQtE,CAEE,MADAH,EAAAK,OAAA,CAAwBJ,CAAxB,CAA2BA,CAA3B,CAA+B,CAA/B,CACO,CAAA,CAAA,CAGX,OAAO,CAAA,CAP8C,CAYvDK,QAASA,EAAO,CAACrC,CAAD,CAAQ,CACtB,GAAI,EAAAsC,IAAAC,IAAA,EAAA,CAAaC,CAAb,CAAiCC,CAAjC,CAAJ,CAAA,CAIA,IAAIjC;AAAUR,CAAAQ,QAAA,EAAiBR,CAAAQ,QAAAC,OAAjB,CAAwCT,CAAAQ,QAAxC,CAAwD,CAACR,CAAD,CAAtE,CACIL,EAAIa,CAAA,CAAQ,CAAR,CAAAK,QADR,CAEIpB,EAAIe,CAAA,CAAQ,CAAR,CAAAM,QAIA,EAAR,CAAInB,CAAJ,EAAiB,CAAjB,CAAaF,CAAb,EAOIqC,CA
 AA,CAAsBC,CAAtB,CAAwCpC,CAAxC,CAA2CF,CAA3C,CAPJ,GAYAO,CAAA0C,gBAAA,EAIA,CAHA1C,CAAAsB,eAAA,EAGA,CAAAtB,CAAA2C,OAAA,EAAgB3C,CAAA2C,OAAAC,KAAA,EAhBhB,CAVA,CADsB,CAiCxBC,QAASA,EAAY,CAAC7C,CAAD,CAAQ,CACvBQ,CAAAA,CAAUR,CAAAQ,QAAA,EAAiBR,CAAAQ,QAAAC,OAAjB,CAAwCT,CAAAQ,QAAxC,CAAwD,CAACR,CAAD,CACtE,KAAIL,EAAIa,CAAA,CAAQ,CAAR,CAAAK,QAAR,CACIpB,EAAIe,CAAA,CAAQ,CAAR,CAAAM,QACRiB,EAAAe,KAAA,CAAsBnD,CAAtB,CAAyBF,CAAzB,CAEAmC,EAAA,CAAS,QAAQ,EAAG,CAElB,IAAK,IAAII,EAAI,CAAb,CAAgBA,CAAhB,CAAoBD,CAAAtB,OAApB,CAA6CuB,CAA7C,EAAkD,CAAlD,CACE,GAAID,CAAA,CAAiBC,CAAjB,CAAJ,EAA2BrC,CAA3B,EAAgCoC,CAAA,CAAiBC,CAAjB,CAAmB,CAAnB,CAAhC,EAAyDvC,CAAzD,CAA4D,CAC1DsC,CAAAK,OAAA,CAAwBJ,CAAxB,CAA2BA,CAA3B,CAA+B,CAA/B,CACA,MAF0D,CAH5C,CAApB,CAQGS,CARH,CAQqB,CAAA,CARrB,CAN2B,CApG7B,IAAIA,EAAmB,IAAvB,CACIP,EAAwB,EAD5B,CAGIa,EAAoB,iBAHxB,CAIIP,CAJJ,CAKIT,CA+HJ,OAAO,SAAQ,CAAC/C,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAiBC,CAAjB,CAAuB,CAQpC8D,QAASA,EAAU,EAAG,CACpBC,CAAA,CAAU,CAAA,CACVhE,EAAAiE,YAAA,CAAoBH,CAApB,CAFoB,CARc,IAChCI,EAAexE,CAAA,CAAO
 O,CAAAkE,QAAP,CADiB,CAEhCH,EAAU,CAAA,CAFsB,CAGhCI,CAHgC,CAIhCC,CAJgC,CAKhCC,CALgC,CAMhCC,CAOJvE,EAAAmC,GAAA,CAAW,YAAX;AAAyB,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACvCiD,CAAA,CAAU,CAAA,CACVI,EAAA,CAAarD,CAAA2C,OAAA,CAAe3C,CAAA2C,OAAf,CAA8B3C,CAAAyD,WAEjB,EAA1B,EAAGJ,CAAAK,SAAH,GACEL,CADF,CACeA,CAAAM,WADf,CAIA1E,EAAA2E,SAAA,CAAiBb,CAAjB,CAEAO,EAAA,CAAYhB,IAAAC,IAAA,EAER/B,EAAAA,CAAUR,CAAAQ,QAAA,EAAiBR,CAAAQ,QAAAC,OAAjB,CAAwCT,CAAAQ,QAAxC,CAAwD,CAACR,CAAD,CAClEU,EAAAA,CAAIF,CAAA,CAAQ,CAAR,CAAAI,cAAJF,EAAgCF,CAAA,CAAQ,CAAR,CACpC+C,EAAA,CAAc7C,CAAAG,QACd2C,EAAA,CAAc9C,CAAAI,QAfyB,CAAzC,CAkBA7B,EAAAmC,GAAA,CAAW,WAAX,CAAwB,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACtCgD,CAAA,EADsC,CAAxC,CAIA/D,EAAAmC,GAAA,CAAW,aAAX,CAA0B,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACxCgD,CAAA,EADwC,CAA1C,CAIA/D,EAAAmC,GAAA,CAAW,UAAX,CAAuB,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACrC,IAAI6D,EAAOvB,IAAAC,IAAA,EAAPsB,CAAoBP,CAAxB,CAEI9C,EAAWR,CAAAW,eAAD,EAAyBX,CAAAW,eAAAF,OAAzB,CAAwDT,CAAAW,eAAxD,CACRX,CAAAQ,QAAD,EAAkBR,CAAAQ,QAAAC,OAAlB,CAA0CT,CAAAQ,QAA1C,CAA0D,CAACR,CAAD,CAH/D
 ,CAIIU,EAAIF,CAAA,CAAQ,CAAR,CAAAI,cAAJF,EAAgCF,CAAA,CAAQ,CAAR,CAJpC,CAKIb,EAAIe,CAAAG,QALR,CAMIpB,EAAIiB,CAAAI,QANR,CAOIgD,EAAOvE,IAAAwE,KAAA,CAAWxE,IAAAyE,IAAA,CAASrE,CAAT;AAAa4D,CAAb,CAA0B,CAA1B,CAAX,CAA0ChE,IAAAyE,IAAA,CAASvE,CAAT,CAAa+D,CAAb,CAA0B,CAA1B,CAA1C,CAEPP,EAAJ,GAvLegB,GAuLf,CAAeJ,CAAf,EAtLiBK,EAsLjB,CAAsCJ,CAAtC,IA7DG/B,CAwED,GAvEFF,CAAA,CAAa,CAAb,CAAAsC,iBAAA,CAAiC,OAAjC,CAA0C9B,CAA1C,CAAmD,CAAA,CAAnD,CAEA,CADAR,CAAA,CAAa,CAAb,CAAAsC,iBAAA,CAAiC,YAAjC,CAA+CtB,CAA/C,CAA6D,CAAA,CAA7D,CACA,CAAAd,CAAA,CAAmB,EAqEjB,EAlEJS,CAkEI,CAlEgBF,IAAAC,IAAA,EAkEhB,CAhEJT,CAAA,CAAsBC,CAAtB,CAuDsBpC,CAvDtB,CAuDyBF,CAvDzB,CAgEI,CAJI4D,CAIJ,EAHEA,CAAAT,KAAA,EAGF,CAAKzE,CAAAiG,UAAA,CAAkBlF,CAAAmF,SAAlB,CAAL,EAA2D,CAAA,CAA3D,GAAyCnF,CAAAmF,SAAzC,EACEpF,CAAAmB,eAAA,CAAuB,OAAvB,CAAgC,CAACJ,CAAD,CAAhC,CAZJ,CAgBAgD,EAAA,EA1BqC,CAAvC,CA+BA/D,EAAAqF,QAAA,CAAkBC,QAAQ,CAACvE,CAAD,CAAQ,EAQlCf,EAAAmC,GAAA,CAAW,OAAX,CAAoB,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQwE,CAAR,CAAkB,CAC5CxF,CAAAmB,OAAA,CAAa,QAAQ,EAAG,CACtBgD,C
 AAA,CAAanE,CAAb,CAAoB,QAAUwF,CAAV,EAAsBxE,CAAtB,CAApB,CADsB,CAAxB,CAD4C,CAA9C,CAMAf,EAAAmC,GAAA,CAAW,WAAX,CAAwB,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CACtCf,CAAA2E,SAAA,CAAiBb,CAAjB,CADsC,CAAxC,CAIA9D,EAAAmC,GAAA,CAAW,mBAAX,CAAgC,QAAQ,CAACpB,CAAD,CAAQ,CAC9Cf,CAAAiE,YAAA,CAAoBH,CAApB,CAD8C,CAAhD,CAxFoC,CAvIK,CADhB,CAA7B,CA4VA1E,EAAA,CAAmB,aAAnB,CAAmC,EAAnC,CAAsC,WAAtC,CACAA,EAAA,CAAmB,cAAnB,CAAmC,CAAnC,CAAsC,YAAtC,CAziBsC,CAArC,CAAA,CA6iBEH,MA7iBF;AA6iBUA,MAAAC,QA7iBV;",
-"sources":["angular-touch.js"],
-"names":["window","angular","undefined","makeSwipeDirective","directiveName","direction","eventName","ngTouch","directive","$parse","$swipe","MAX_VERTICAL_DISTANCE","MAX_VERTICAL_RATIO","MIN_HORIZONTAL_DISTANCE","scope","element","attr","validSwipe","coords","startCoords","deltaY","Math","abs","y","deltaX","x","valid","swipeHandler","bind","start","event","cancel","end","$apply","triggerHandler","module","factory","getCoordinates","touches","length","e","changedTouches","originalEvent","clientX","clientY","eventHandlers","totalX","totalY","lastPos","active","on","MOVE_BUFFER_RADIUS","preventDefault","config","$provide","decorator","$delegate","shift","$timeout","$rootElement","checkAllowableRegions","touchCoordinates","i","x1","CLICKBUSTER_THRESHOLD","y1","splice","onClick","Date","now","lastPreventedTime","PREVENT_DURATION","stopPropagation","target","blur","onTouchStart","push","ACTIVE_CLASS_NAME","resetState","tapping","removeClass","clickHandler","ngClick","tapElement","startTim
 e","touchStartX","touchStartY","srcElement","nodeType","parentNode","addClass","diff","dist","sqrt","pow","TAP_DURATION","MOVE_TOLERANCE","addEventListener","isDefined","disabled","onclick","element.onclick","touchend"]
-}


Mime
View raw message