aurora-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ma...@apache.org
Subject [30/50] [abbrv] Removing angular-seed dir.
Date Wed, 15 Jan 2014 21:37:53 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js.map b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js.map
deleted file mode 100644
index ff30e16..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-resource.min.js",
-"lineCount":12,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA6BtCC,QAASA,EAAmB,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAW,CACrCA,CAAA,CAAMA,CAAN,EAAa,EAEbJ,EAAAK,QAAA,CAAgBD,CAAhB,CAAqB,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CACvC,OAAOH,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADgC,CAAzC,CAIA,KAAKA,IAAIA,CAAT,GAAgBJ,EAAhB,CACMA,CAAAK,eAAA,CAAmBD,CAAnB,CAAJ,GAAiD,GAAjD,GAA+BA,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAA/B,EAA0E,GAA1E,GAAwDF,CAAAE,OAAA,CAAW,CAAX,CAAxD,IACEL,CAAA,CAAIG,CAAJ,CADF,CACaJ,CAAA,CAAII,CAAJ,CADb,CAKF,OAAOH,EAb8B,CA3BvC,IAAIM,EAAkBV,CAAAW,SAAA,CAAiB,WAAjB,CAAtB,CAKIC,EAAoB,iCAySxBZ,EAAAa,OAAA,CAAe,YAAf,CAA6B,CAAC,IAAD,CAA7B,CAAAC,QAAA,CACU,WADV,CACuB,CAAC,OAAD,CAAU,IAAV,CAAgB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CAsDvDC,QAASA,EAAK,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAqB,CACjC,IAAAD,SAAA,CAAgBA,CAChB,KAAAC,SAAA,CAAgBA,CAAhB,EAA4B,EAC5B,KAAAC,UAAA,CAAiB,EAHgB,CA+DnCC,QAASA,EAAe,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqBC,CAArB,CAA8B,CAKpDC,QAASA,EAAa,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAoB,CACxC,IAAIC,EAAM,EACVD,EAAA,CAAeE,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWN,CAAX,CAA0BI,CAA1B
 ,CACftB,EAAA,CAAQsB,CAAR,CAAsB,QAAQ,CAACrB,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CACpCuB,CAAA,CAAWxB,CAAX,CAAJ,GAAyBA,CAAzB,CAAiCA,CAAA,EAAjC,CACW,KAAA,CAAA,IAAAA,CAAA;AAASA,CAAAG,OAAT,EAA4C,GAA5C,EAAyBH,CAAAG,OAAA,CAAa,CAAb,CAAzB,CAAA,CACT,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,OAAA,CAAA,CAAA,CAlaV,IALgB,IAKhB,EAAuBsB,CAAvB,EALiC,EAKjC,GAAuBA,CAAvB,EALgD,gBAKhD,GAAuBA,CAAvB,EAJI,CAAAnB,CAAAoB,KAAA,CAAuB,GAAvB,CAImBD,CAJnB,CAIJ,CACE,KAAMrB,EAAA,CAAgB,WAAhB,CAAsEqB,CAAtE,CAAN,CAGF,IADIE,IAAAA,EAAOF,CAAAG,MAAA,CAAW,GAAX,CAAPD,CACKE,EAAI,CADTF,CACYG,EAAKH,CAAAI,OAArB,CAAkCF,CAAlC,CAAsCC,CAAtC,EAA4CE,CAA5C,GAAoDrC,CAApD,CAA+DkC,CAAA,EAA/D,CAAoE,CAClE,IAAI5B,EAAM0B,CAAA,CAAKE,CAAL,CACVG,EAAA,CAAe,IAAT,GAACA,CAAD,CAAiBA,CAAA,CAAI/B,CAAJ,CAAjB,CAA4BN,CAFgC,CA6ZjD,CAAA,IACiCK,EAAAA,CAAAA,CAD5CsB,EAAA,CAAIrB,CAAJ,CAAA,CAAW,CAF6B,CAA1C,CAKA,OAAOqB,EARiC,CAW1CW,QAASA,EAA0B,CAACC,CAAD,CAAW,CAC5C,MAAOA,EAAAC,SADqC,CAI9CC,QAASA,EAAQ,CAACpC,CAAD,CAAO,CACtBJ,CAAA,CAAoBI,CAApB,EAA6B,EAA7B,CAAiC,IAAjC,CADsB,CAnBxB,IAAIqC,EAAQ
 ,IAAI1B,CAAJ,CAAUK,CAAV,CAEZE,EAAA,CAAUK,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWe,CAAX,CAA4BpB,CAA5B,CAqBVnB,EAAA,CAAQmB,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACqB,CAAD,CAASC,CAAT,CAAe,CACtC,IAAIC,EAAU,qBAAAf,KAAA,CAA2Ba,CAAAG,OAA3B,CAEdN,EAAA,CAASI,CAAT,CAAA,CAAiB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAKC,CAAL,CAASC,CAAT,CAAaC,CAAb,CAAiB,CAAA,IACpCC,EAAS,EAD2B,CACvB3B,CADuB,CACjB4B,CADiB,CACRC,CAGhC,QAAOC,SAAAnB,OAAP,EACA,KAAK,CAAL,CACEkB,CACA,CADQH,CACR,CAAAE,CAAA,CAAUH,CAEZ,MAAK,CAAL,CACA,KAAK,CAAL,CACE,GAAIrB,CAAA,CAAWoB,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClB,GAAIpB,CAAA,CAAWmB,CAAX,CAAJ,CAAoB,CAClBK,CAAA;AAAUL,CACVM,EAAA,CAAQL,CACR,MAHkB,CAMpBI,CAAA,CAAUJ,CACVK,EAAA,CAAQJ,CARU,CAApB,IAUO,CACLE,CAAA,CAASJ,CACTvB,EAAA,CAAOwB,CACPI,EAAA,CAAUH,CACV,MAJK,CAMT,KAAK,CAAL,CACMrB,CAAA,CAAWmB,CAAX,CAAJ,CAAoBK,CAApB,CAA8BL,CAA9B,CACSF,CAAJ,CAAarB,CAAb,CAAoBuB,CAApB,CACAI,CADA,CACSJ,CACd,MACF,MAAK,CAAL,CAAQ,KACR,SACE,KAAMvC,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAEJ8C,SAAAnB,OAFI,CAAN,CA9BF,CAoCA,IAAIoB,EAAiB,IAAjBA,WAAiCf,EAArC,CACIpC,EAAQmD,CAAA,CAAiB/B,CAAjB,CAAyBmB,CAAAa,QAAA,CAAiB
 ,EAAjB,CAAsB,IAAIhB,CAAJ,CAAahB,CAAb,CAD3D,CAEIiC,EAAa,EAFjB,CAGIC,EAAsBf,CAAAgB,YAAtBD,EAA4Cf,CAAAgB,YAAArB,SAA5CoB,EACsBrB,CAJ1B,CAKIuB,EAA2BjB,CAAAgB,YAA3BC,EAAiDjB,CAAAgB,YAAAE,cAAjDD,EACsB7D,CAE1BI,EAAA,CAAQwC,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACvC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAa,CACxB,QAAX,EAAIA,CAAJ,GAA8B,SAA9B,EAAuBA,CAAvB,EAAkD,aAAlD,EAA2CA,CAA3C,IACEoD,CAAA,CAAWpD,CAAX,CADF,CACoByD,CAAA,CAAK1D,CAAL,CADpB,CADmC,CAArC,CAMIyC,EAAJ,GAAaY,CAAAjC,KAAb,CAA+BA,CAA/B,CACAiB,EAAAsB,aAAA,CAAmBN,CAAnB,CACmB9B,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWJ,CAAA,CAAcC,CAAd,CAAoBmB,CAAAQ,OAApB,EAAqC,EAArC,CAAX,CAAqDA,CAArD,CADnB,CAEmBR,CAAAvB,IAFnB,CAII4C,EAAAA,CAAUnD,CAAA,CAAM4C,CAAN,CAAAQ,KAAA,CAAuB,QAAQ,CAAC3B,CAAD,CAAW,CAAA,IAClDd,EAAOc,CAAAd,KAD2C,CAElDwC,EAAU5D,CAAA8D,SAEd,IAAI1C,CAAJ,CAAU,CAGR,GAAI1B,CAAA0D,QAAA,CAAgBhC,CAAhB,CAAJ,GAA+B,CAAC,CAACmB,CAAAa,QAAjC,CACE,KAAMhD,EAAA,CAAgB,QAAhB;AAEJmC,CAAAa,QAAA,CAAe,OAAf,CAAuB,QAFnB,CAE6B1D,CAAA0D,QAAA,CAAgBhC,CAAhB,CAAA,CAAsB,OAAtB,CAA8B,QAF3D,CAAN,CAKEmB,CAAAa,QAAJ,EACEpD,CAAA+B,OACA,C
 ADe,CACf,CAAAhC,CAAA,CAAQqB,CAAR,CAAc,QAAQ,CAAC2C,CAAD,CAAO,CAC3B/D,CAAAgE,KAAA,CAAW,IAAI5B,CAAJ,CAAa2B,CAAb,CAAX,CAD2B,CAA7B,CAFF,GAMEnE,CAAA,CAAoBwB,CAApB,CAA0BpB,CAA1B,CACA,CAAAA,CAAA8D,SAAA,CAAiBF,CAPnB,CATQ,CAoBV5D,CAAAiE,UAAA,CAAkB,CAAA,CAElB/B,EAAAC,SAAA,CAAoBnC,CAEpB,OAAOkC,EA5B+C,CAA1C,CA6BX,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAW,CACpBlC,CAAAiE,UAAA,CAAkB,CAAA,CAEjB,EAAAhB,CAAA,EAAOiB,CAAP,EAAahC,CAAb,CAED,OAAOxB,EAAAyD,OAAA,CAAUjC,CAAV,CALa,CA7BR,CAqCd0B,EAAA,CAAUA,CAAAC,KAAA,CACN,QAAQ,CAAC3B,CAAD,CAAW,CACjB,IAAIlC,EAAQsD,CAAA,CAAoBpB,CAApB,CACX,EAAAc,CAAA,EAASkB,CAAT,EAAelE,CAAf,CAAsBkC,CAAAkC,QAAtB,CACD,OAAOpE,EAHU,CADb,CAMNwD,CANM,CAQV,OAAKL,EAAL,CAWOS,CAXP,EAIE5D,CAAA8D,SAGO9D,CAHU4D,CAGV5D,CAFPA,CAAAiE,UAEOjE,CAFW,CAAA,CAEXA,CAAAA,CAPT,CAxGwC,CAuH1CoC,EAAAiC,UAAA,CAAmB,GAAnB,CAAyB7B,CAAzB,CAAA,CAAiC,QAAQ,CAACO,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAAyB,CAC5DzB,CAAA,CAAWuB,CAAX,CAAJ,GACEE,CAAmC,CAA3BD,CAA2B,CAAlBA,CAAkB,CAARD,CAAQ,CAAAA,CAAA,CAAS,EAD9C,CAGIuB,EAAAA,CAASlC,CAAA,CAASI,CAAT,CAAA+B
 ,KAAA,CAAoB,IAApB,CAA0BxB,CAA1B,CAAkC,IAAlC,CAAwCC,CAAxC,CAAiDC,CAAjD,CACb,OAAOqB,EAAAR,SAAP,EAA0BQ,CALsC,CA1H5B,CAAxC,CAmIAlC,EAAAoC,KAAA,CAAgBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAyB,CAC/C,MAAO3D,EAAA,CAAgBC,CAAhB,CAAqBO,CAAA,CAAO,EAAP,CAAWN,CAAX,CAA0ByD,CAA1B,CAArB,CAAyExD,CAAzE,CADwC,CAIjD,OAAOkB,EA/J6C,CArHC;AAEvD,IAAIE,EAAkB,KACV,QAAQ,KAAR,CADU,MAEV,QAAQ,MAAR,CAFU,OAGV,QAAQ,KAAR,SAAuB,CAAA,CAAvB,CAHU,QAIV,QAAQ,QAAR,CAJU,CAKpB,QALoB,CAKV,QAAQ,QAAR,CALU,CAAtB,CAOI4B,EAAOxE,CAAAwE,KAPX,CAQInE,EAAUL,CAAAK,QARd,CASIwB,EAAS7B,CAAA6B,OATb,CAUImC,EAAOhE,CAAAgE,KAVX,CAWIlC,EAAa9B,CAAA8B,WA+CjBb,EAAA0D,UAAA,CAAkB,cACFV,QAAQ,CAACgB,CAAD,CAAS5B,CAAT,CAAiB6B,CAAjB,CAA4B,CAAA,IAC5CC,EAAO,IADqC,CAE5C7D,EAAM4D,CAAN5D,EAAmB6D,CAAAjE,SAFyB,CAG5CkE,CAH4C,CAI5CC,CAJ4C,CAM5CjE,EAAY+D,CAAA/D,UAAZA,CAA6B,EACjCf,EAAA,CAAQiB,CAAAY,MAAA,CAAU,IAAV,CAAR,CAAyB,QAAQ,CAACoD,CAAD,CAAO,CACtC,GAAc,gBAAd,GAAIA,CAAJ,CACE,KAAM5E,EAAA,CAAgB,SAAhB,CAAN,CAEI,CAAA,OAAAsB,KAAA,CAA0BsD,CAA1B,CAAN,GAA2CA,CAA3C,EACUC,MAAJ,CAAW,cAAX,CAA4B
 D,CAA5B,CAAoC,SAApC,CAAAtD,KAAA,CAAoDV,CAApD,CADN,IAEEF,CAAA,CAAUkE,CAAV,CAFF,CAEqB,CAAA,CAFrB,CAJsC,CAAxC,CASAhE,EAAA,CAAMA,CAAAkE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,GAApB,CAENnC,EAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnBhD,EAAA,CAAQ8E,CAAA/D,UAAR,CAAwB,QAAQ,CAACqE,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAa,CAC3CN,CAAA,CAAM/B,CAAA7C,eAAA,CAAsBkF,CAAtB,CAAA;AAAkCrC,CAAA,CAAOqC,CAAP,CAAlC,CAAqDP,CAAAhE,SAAA,CAAcuE,CAAd,CACvD1F,EAAA2F,UAAA,CAAkBP,CAAlB,CAAJ,EAAsC,IAAtC,GAA8BA,CAA9B,EACEC,CACA,CAtCCO,kBAAA,CAqC6BR,CArC7B,CAAAI,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,MAHH,CAGW,GAHX,CAAAA,QAAA,CAIG,OAJH,CAIY,GAJZ,CAAAA,QAAA,CAKG,MALH,CAK8B,KAL9B,CAnBAA,QAAA,CACG,OADH,CACY,GADZ,CAAAA,QAAA,CAEG,OAFH,CAEY,GAFZ,CAAAA,QAAA,CAGG,OAHH,CAGY,GAHZ,CAyDD,CAAAlE,CAAA,CAAMA,CAAAkE,QAAA,CAAgBD,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBG,CAAjB,CAA4B,SAA5B,CAAuC,GAAvC,CAAZ,CAAyDL,CAAzD,CAAsE,IAAtE,CAFR,EAIE/D,CAJF,CAIQA,CAAAkE,QAAA,CAAgBD,MAAJ,CAAW,OAAX,CAAsBG,CAAtB,CAAiC,SAAjC,CAA4C,GAA5C,CAAZ,CAA8D,QAAQ,CAACG,CAAD,CACxEC,CADwE,CACxDC,CADwD,C
 AClD,CACxB,MAAsB,GAAtB,EAAIA,CAAAtF,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAJ,CACSsF,CADT,CAGSD,CAHT,CAG0BC,CAJF,CADpB,CANmC,CAA7C,CAkBAzE,EAAA,CAAMA,CAAAkE,QAAA,CAAY,MAAZ,CAAoB,EAApB,CAGNlE,EAAA,CAAMA,CAAAkE,QAAA,CAAY,mBAAZ,CAAiC,GAAjC,CAENP,EAAA3D,IAAA,CAAaA,CAAAkE,QAAA,CAAY,QAAZ,CAAsB,IAAtB,CAIbnF,EAAA,CAAQgD,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAAC/C,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAY,CAC7B4E,CAAA/D,UAAA,CAAeb,CAAf,CAAL;CACE0E,CAAA5B,OACA,CADgB4B,CAAA5B,OAChB,EADiC,EACjC,CAAA4B,CAAA5B,OAAA,CAAc9C,CAAd,CAAA,CAAqBD,CAFvB,CADkC,CAApC,CA9CgD,CADlC,CA2NlB,OAAOe,EAvRgD,CAApC,CADvB,CAhTsC,CAArC,CAAA,CA4kBEtB,MA5kBF,CA4kBUA,MAAAC,QA5kBV;",
-"sources":["angular-resource.js"],
-"names":["window","angular","undefined","shallowClearAndCopy","src","dst","forEach","value","key","hasOwnProperty","charAt","$resourceMinErr","$$minErr","MEMBER_NAME_REGEX","module","factory","$http","$q","Route","template","defaults","urlParams","resourceFactory","url","paramDefaults","actions","extractParams","data","actionParams","ids","extend","isFunction","path","test","keys","split","i","ii","length","obj","defaultResponseInterceptor","response","resource","Resource","route","DEFAULT_ACTIONS","action","name","hasBody","method","a1","a2","a3","a4","params","success","error","arguments","isInstanceCall","isArray","httpConfig","responseInterceptor","interceptor","responseErrorInterceptor","responseError","copy","setUrlParams","promise","then","$promise","item","push","$resolved","noop","reject","headers","prototype","result","call","bind","Resource.bind","additionalParamDefaults","config","actionUrl","self","val","encodedVal","param","RegExp","replace","_","urlParam","isDefined",
 "encodeURIComponent","match","leadingSlashes","tail"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.js
deleted file mode 100644
index 72caca1..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.js
+++ /dev/null
@@ -1,911 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.2.6
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-(function(window, angular, undefined) {'use strict';
-
-/**
- * @ngdoc overview
- * @name ngRoute
- * @description
- *
- * # ngRoute
- *
- * The `ngRoute` module provides routing and deeplinking services and directives for angular apps.
- *
- * ## Example
- * See {@link ngRoute.$route#example $route} for an example of configuring and using `ngRoute`.
- * 
- * {@installModule route}
- *
- * <div doc-module-components="ngRoute"></div>
- */
- /* global -ngRouteModule */
-var ngRouteModule = angular.module('ngRoute', ['ng']).
-            provider('$route', $RouteProvider);
-
-/**
- * @ngdoc object
- * @name ngRoute.$routeProvider
- * @function
- *
- * @description
- *
- * Used for configuring routes.
- * 
- * ## Example
- * See {@link ngRoute.$route#example $route} for an example of configuring and using `ngRoute`.
- *
- * ## Dependencies
- * Requires the {@link ngRoute `ngRoute`} module to be installed.
- */
-function $RouteProvider(){
- function inherit(parent, extra) {
-  return angular.extend(new (angular.extend(function() {}, {prototype:parent}))(), extra);
- }
-
- var routes = {};
-
- /**
-  * @ngdoc method
-  * @name ngRoute.$routeProvider#when
-  * @methodOf ngRoute.$routeProvider
-  *
-  * @param {string} path Route path (matched against `$location.path`). If `$location.path`
-  *  contains redundant trailing slash or is missing one, the route will still match and the
-  *  `$location.path` will be updated to add or drop the trailing slash to exactly match the
-  *  route definition.
-  *
-  *   * `path` can contain named groups starting with a colon: e.g. `:name`. All characters up
-  *    to the next slash are matched and stored in `$routeParams` under the given `name`
-  *    when the route matches.
-  *   * `path` can contain named groups starting with a colon and ending with a star:
-  *    e.g.`:name*`. All characters are eagerly stored in `$routeParams` under the given `name`
-  *    when the route matches.
-  *   * `path` can contain optional named groups with a question mark: e.g.`:name?`.
-  *
-  *  For example, routes like `/color/:color/largecode/:largecode*\/edit` will match
-  *  `/color/brown/largecode/code/with/slashs/edit` and extract:
-  *
-  *   * `color: brown`
-  *   * `largecode: code/with/slashs`.
-  *
-  *
-  * @param {Object} route Mapping information to be assigned to `$route.current` on route
-  *  match.
-  *
-  *  Object properties:
-  *
-  *  - `controller` – `{(string|function()=}` – Controller fn that should be associated with
-  *   newly created scope or the name of a {@link angular.Module#controller registered
-  *   controller} if passed as a string.
-  *  - `controllerAs` – `{string=}` – A controller alias name. If present the controller will be
-  *   published to scope under the `controllerAs` name.
-  *  - `template` – `{string=|function()=}` – html template as a string or a function that
-  *   returns an html template as a string which should be used by {@link
-  *   ngRoute.directive:ngView ngView} or {@link ng.directive:ngInclude ngInclude} directives.
-  *   This property takes precedence over `templateUrl`.
-  *
-  *   If `template` is a function, it will be called with the following parameters:
-  *
-  *   - `{Array.<Object>}` - route parameters extracted from the current
-  *    `$location.path()` by applying the current route
-  *
-  *  - `templateUrl` – `{string=|function()=}` – path or function that returns a path to an html
-  *   template that should be used by {@link ngRoute.directive:ngView ngView}.
-  *
-  *   If `templateUrl` is a function, it will be called with the following parameters:
-  *
-  *   - `{Array.<Object>}` - route parameters extracted from the current
-  *    `$location.path()` by applying the current route
-  *
-  *  - `resolve` - `{Object.<string, function>=}` - An optional map of dependencies which should
-  *   be injected into the controller. If any of these dependencies are promises, the router
-  *   will wait for them all to be resolved or one to be rejected before the controller is
-  *   instantiated.
-  *   If all the promises are resolved successfully, the values of the resolved promises are
-  *   injected and {@link ngRoute.$route#$routeChangeSuccess $routeChangeSuccess} event is
-  *   fired. If any of the promises are rejected the
-  *   {@link ngRoute.$route#$routeChangeError $routeChangeError} event is fired. The map object
-  *   is:
-  *
-  *   - `key` – `{string}`: a name of a dependency to be injected into the controller.
-  *   - `factory` - `{string|function}`: If `string` then it is an alias for a service.
-  *    Otherwise if function, then it is {@link api/AUTO.$injector#invoke injected}
-  *    and the return value is treated as the dependency. If the result is a promise, it is
-  *    resolved before its value is injected into the controller. Be aware that
-  *    `ngRoute.$routeParams` will still refer to the previous route within these resolve
-  *    functions. Use `$route.current.params` to access the new route parameters, instead.
-  *
-  *  - `redirectTo` – {(string|function())=} – value to update
-  *   {@link ng.$location $location} path with and trigger route redirection.
-  *
-  *   If `redirectTo` is a function, it will be called with the following parameters:
-  *
-  *   - `{Object.<string>}` - route parameters extracted from the current
-  *    `$location.path()` by applying the current route templateUrl.
-  *   - `{string}` - current `$location.path()`
-  *   - `{Object}` - current `$location.search()`
-  *
-  *   The custom `redirectTo` function is expected to return a string which will be used
-  *   to update `$location.path()` and `$location.search()`.
-  *
-  *  - `[reloadOnSearch=true]` - {boolean=} - reload route when only `$location.search()`
-  *   or `$location.hash()` changes.
-  *
-  *   If the option is set to `false` and url in the browser changes, then
-  *   `$routeUpdate` event is broadcasted on the root scope.
-  *
-  *  - `[caseInsensitiveMatch=false]` - {boolean=} - match routes without being case sensitive
-  *
-  *   If the option is set to `true`, then the particular route can be matched without being
-  *   case sensitive
-  *
-  * @returns {Object} self
-  *
-  * @description
-  * Adds a new route definition to the `$route` service.
-  */
- this.when = function(path, route) {
-  routes[path] = angular.extend(
-   {reloadOnSearch: true},
-   route,
-   path && pathRegExp(path, route)
-  );
-
-  // create redirection for trailing slashes
-  if (path) {
-   var redirectPath = (path[path.length-1] == '/')
-      ? path.substr(0, path.length-1)
-      : path +'/';
-
-   routes[redirectPath] = angular.extend(
-    {redirectTo: path},
-    pathRegExp(redirectPath, route)
-   );
-  }
-
-  return this;
- };
-
-  /**
-  * @param path {string} path
-  * @param opts {Object} options
-  * @return {?Object}
-  *
-  * @description
-  * Normalizes the given path, returning a regular expression
-  * and the original path.
-  *
-  * Inspired by pathRexp in visionmedia/express/lib/utils.js.
-  */
- function pathRegExp(path, opts) {
-  var insensitive = opts.caseInsensitiveMatch,
-    ret = {
-     originalPath: path,
-     regexp: path
-    },
-    keys = ret.keys = [];
-
-  path = path
-   .replace(/([().])/g, '\\$1')
-   .replace(/(\/)?:(\w+)([\?|\*])?/g, function(_, slash, key, option){
-    var optional = option === '?' ? option : null;
-    var star = option === '*' ? option : null;
-    keys.push({ name: key, optional: !!optional });
-    slash = slash || '';
-    return ''
-     + (optional ? '' : slash)
-     + '(?:'
-     + (optional ? slash : '')
-     + (star && '(.+?)' || '([^/]+)')
-     + (optional || '')
-     + ')'
-     + (optional || '');
-   })
-   .replace(/([\/$\*])/g, '\\$1');
-
-  ret.regexp = new RegExp('^' + path + '$', insensitive ? 'i' : '');
-  return ret;
- }
-
- /**
-  * @ngdoc method
-  * @name ngRoute.$routeProvider#otherwise
-  * @methodOf ngRoute.$routeProvider
-  *
-  * @description
-  * Sets route definition that will be used on route change when no other route definition
-  * is matched.
-  *
-  * @param {Object} params Mapping information to be assigned to `$route.current`.
-  * @returns {Object} self
-  */
- this.otherwise = function(params) {
-  this.when(null, params);
-  return this;
- };
-
-
- this.$get = ['$rootScope',
-        '$location',
-        '$routeParams',
-        '$q',
-        '$injector',
-        '$http',
-        '$templateCache',
-        '$sce',
-   function($rootScope, $location, $routeParams, $q, $injector, $http, $templateCache, $sce) {
-
-  /**
-   * @ngdoc object
-   * @name ngRoute.$route
-   * @requires $location
-   * @requires $routeParams
-   *
-   * @property {Object} current Reference to the current route definition.
-   * The route definition contains:
-   *
-   *  - `controller`: The controller constructor as define in route definition.
-   *  - `locals`: A map of locals which is used by {@link ng.$controller $controller} service for
-   *   controller instantiation. The `locals` contain
-   *   the resolved values of the `resolve` map. Additionally the `locals` also contain:
-   *
-   *   - `$scope` - The current route scope.
-   *   - `$template` - The current route template HTML.
-   *
-   * @property {Array.<Object>} routes Array of all configured routes.
-   *
-   * @description
-   * `$route` is used for deep-linking URLs to controllers and views (HTML partials).
-   * It watches `$location.url()` and tries to map the path to an existing route definition.
-   *
-   * Requires the {@link ngRoute `ngRoute`} module to be installed.
-   *
-   * You can define routes through {@link ngRoute.$routeProvider $routeProvider}'s API.
-   *
-   * The `$route` service is typically used in conjunction with the
-   * {@link ngRoute.directive:ngView `ngView`} directive and the
-   * {@link ngRoute.$routeParams `$routeParams`} service.
-   *
-   * @example
-    This example shows how changing the URL hash causes the `$route` to match a route against the
-    URL, and the `ngView` pulls in the partial.
-
-    Note that this example is using {@link ng.directive:script inlined templates}
-    to get it working on jsfiddle as well.
-
-   <example module="ngViewExample" deps="angular-route.js">
-    <file name="index.html">
-     <div ng-controller="MainCntl">
-      Choose:
-      <a href="Book/Moby">Moby</a> |
-      <a href="Book/Moby/ch/1">Moby: Ch1</a> |
-      <a href="Book/Gatsby">Gatsby</a> |
-      <a href="Book/Gatsby/ch/4?key=value">Gatsby: Ch4</a> |
-      <a href="Book/Scarlet">Scarlet Letter</a><br/>
-
-      <div ng-view></div>
-      <hr />
-
-      <pre>$location.path() = {{$location.path()}}</pre>
-      <pre>$route.current.templateUrl = {{$route.current.templateUrl}}</pre>
-      <pre>$route.current.params = {{$route.current.params}}</pre>
-      <pre>$route.current.scope.name = {{$route.current.scope.name}}</pre>
-      <pre>$routeParams = {{$routeParams}}</pre>
-     </div>
-    </file>
-
-    <file name="book.html">
-     controller: {{name}}<br />
-     Book Id: {{params.bookId}}<br />
-    </file>
-
-    <file name="chapter.html">
-     controller: {{name}}<br />
-     Book Id: {{params.bookId}}<br />
-     Chapter Id: {{params.chapterId}}
-    </file>
-
-    <file name="script.js">
-     angular.module('ngViewExample', ['ngRoute'])
-
-     .config(function($routeProvider, $locationProvider) {
-      $routeProvider.when('/Book/:bookId', {
-       templateUrl: 'book.html',
-       controller: BookCntl,
-       resolve: {
-        // I will cause a 1 second delay
-        delay: function($q, $timeout) {
-         var delay = $q.defer();
-         $timeout(delay.resolve, 1000);
-         return delay.promise;
-        }
-       }
-      });
-      $routeProvider.when('/Book/:bookId/ch/:chapterId', {
-       templateUrl: 'chapter.html',
-       controller: ChapterCntl
-      });
-
-      // configure html5 to get links working on jsfiddle
-      $locationProvider.html5Mode(true);
-     });
-
-     function MainCntl($scope, $route, $routeParams, $location) {
-      $scope.$route = $route;
-      $scope.$location = $location;
-      $scope.$routeParams = $routeParams;
-     }
-
-     function BookCntl($scope, $routeParams) {
-      $scope.name = "BookCntl";
-      $scope.params = $routeParams;
-     }
-
-     function ChapterCntl($scope, $routeParams) {
-      $scope.name = "ChapterCntl";
-      $scope.params = $routeParams;
-     }
-    </file>
-
-    <file name="scenario.js">
-     it('should load and compile correct template', function() {
-      element('a:contains("Moby: Ch1")').click();
-      var content = element('.doc-example-live [ng-view]').text();
-      expect(content).toMatch(/controller\: ChapterCntl/);
-      expect(content).toMatch(/Book Id\: Moby/);
-      expect(content).toMatch(/Chapter Id\: 1/);
-
-      element('a:contains("Scarlet")').click();
-      sleep(2); // promises are not part of scenario waiting
-      content = element('.doc-example-live [ng-view]').text();
-      expect(content).toMatch(/controller\: BookCntl/);
-      expect(content).toMatch(/Book Id\: Scarlet/);
-     });
-    </file>
-   </example>
-   */
-
-  /**
-   * @ngdoc event
-   * @name ngRoute.$route#$routeChangeStart
-   * @eventOf ngRoute.$route
-   * @eventType broadcast on root scope
-   * @description
-   * Broadcasted before a route change. At this point the route services starts
-   * resolving all of the dependencies needed for the route change to occurs.
-   * Typically this involves fetching the view template as well as any dependencies
-   * defined in `resolve` route property. Once all of the dependencies are resolved
-   * `$routeChangeSuccess` is fired.
-   *
-   * @param {Object} angularEvent Synthetic event object.
-   * @param {Route} next Future route information.
-   * @param {Route} current Current route information.
-   */
-
-  /**
-   * @ngdoc event
-   * @name ngRoute.$route#$routeChangeSuccess
-   * @eventOf ngRoute.$route
-   * @eventType broadcast on root scope
-   * @description
-   * Broadcasted after a route dependencies are resolved.
-   * {@link ngRoute.directive:ngView ngView} listens for the directive
-   * to instantiate the controller and render the view.
-   *
-   * @param {Object} angularEvent Synthetic event object.
-   * @param {Route} current Current route information.
-   * @param {Route|Undefined} previous Previous route information, or undefined if current is
-   * first route entered.
-   */
-
-  /**
-   * @ngdoc event
-   * @name ngRoute.$route#$routeChangeError
-   * @eventOf ngRoute.$route
-   * @eventType broadcast on root scope
-   * @description
-   * Broadcasted if any of the resolve promises are rejected.
-   *
-   * @param {Object} angularEvent Synthetic event object
-   * @param {Route} current Current route information.
-   * @param {Route} previous Previous route information.
-   * @param {Route} rejection Rejection of the promise. Usually the error of the failed promise.
-   */
-
-  /**
-   * @ngdoc event
-   * @name ngRoute.$route#$routeUpdate
-   * @eventOf ngRoute.$route
-   * @eventType broadcast on root scope
-   * @description
-   *
-   * The `reloadOnSearch` property has been set to false, and we are reusing the same
-   * instance of the Controller.
-   */
-
-  var forceReload = false,
-    $route = {
-     routes: routes,
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name ngRoute.$route#reload
-      * @methodOf ngRoute.$route
-      *
-      * @description
-      * Causes `$route` service to reload the current route even if
-      * {@link ng.$location $location} hasn't changed.
-      *
-      * As a result of that, {@link ngRoute.directive:ngView ngView}
-      * creates new scope, reinstantiates the controller.
-      */
-     reload: function() {
-      forceReload = true;
-      $rootScope.$evalAsync(updateRoute);
-     }
-    };
-
-  $rootScope.$on('$locationChangeSuccess', updateRoute);
-
-  return $route;
-
-  /////////////////////////////////////////////////////
-
-  /**
-   * @param on {string} current url
-   * @param route {Object} route regexp to match the url against
-   * @return {?Object}
-   *
-   * @description
-   * Check if the route matches the current url.
-   *
-   * Inspired by match in
-   * visionmedia/express/lib/router/router.js.
-   */
-  function switchRouteMatcher(on, route) {
-   var keys = route.keys,
-     params = {};
-
-   if (!route.regexp) return null;
-
-   var m = route.regexp.exec(on);
-   if (!m) return null;
-
-   for (var i = 1, len = m.length; i < len; ++i) {
-    var key = keys[i - 1];
-
-    var val = 'string' == typeof m[i]
-       ? decodeURIComponent(m[i])
-       : m[i];
-
-    if (key && val) {
-     params[key.name] = val;
-    }
-   }
-   return params;
-  }
-
-  function updateRoute() {
-   var next = parseRoute(),
-     last = $route.current;
-
-   if (next && last && next.$$route === last.$$route
-     && angular.equals(next.pathParams, last.pathParams)
-     && !next.reloadOnSearch && !forceReload) {
-    last.params = next.params;
-    angular.copy(last.params, $routeParams);
-    $rootScope.$broadcast('$routeUpdate', last);
-   } else if (next || last) {
-    forceReload = false;
-    $rootScope.$broadcast('$routeChangeStart', next, last);
-    $route.current = next;
-    if (next) {
-     if (next.redirectTo) {
-      if (angular.isString(next.redirectTo)) {
-       $location.path(interpolate(next.redirectTo, next.params)).search(next.params)
-            .replace();
-      } else {
-       $location.url(next.redirectTo(next.pathParams, $location.path(), $location.search()))
-            .replace();
-      }
-     }
-    }
-
-    $q.when(next).
-     then(function() {
-      if (next) {
-       var locals = angular.extend({}, next.resolve),
-         template, templateUrl;
-
-       angular.forEach(locals, function(value, key) {
-        locals[key] = angular.isString(value) ?
-          $injector.get(value) : $injector.invoke(value);
-       });
-
-       if (angular.isDefined(template = next.template)) {
-        if (angular.isFunction(template)) {
-         template = template(next.params);
-        }
-       } else if (angular.isDefined(templateUrl = next.templateUrl)) {
-        if (angular.isFunction(templateUrl)) {
-         templateUrl = templateUrl(next.params);
-        }
-        templateUrl = $sce.getTrustedResourceUrl(templateUrl);
-        if (angular.isDefined(templateUrl)) {
-         next.loadedTemplateUrl = templateUrl;
-         template = $http.get(templateUrl, {cache: $templateCache}).
-           then(function(response) { return response.data; });
-        }
-       }
-       if (angular.isDefined(template)) {
-        locals['$template'] = template;
-       }
-       return $q.all(locals);
-      }
-     }).
-     // after route change
-     then(function(locals) {
-      if (next == $route.current) {
-       if (next) {
-        next.locals = locals;
-        angular.copy(next.params, $routeParams);
-       }
-       $rootScope.$broadcast('$routeChangeSuccess', next, last);
-      }
-     }, function(error) {
-      if (next == $route.current) {
-       $rootScope.$broadcast('$routeChangeError', next, last, error);
-      }
-     });
-   }
-  }
-
-
-  /**
-   * @returns the current active route, by matching it against the URL
-   */
-  function parseRoute() {
-   // Match a route
-   var params, match;
-   angular.forEach(routes, function(route, path) {
-    if (!match && (params = switchRouteMatcher($location.path(), route))) {
-     match = inherit(route, {
-      params: angular.extend({}, $location.search(), params),
-      pathParams: params});
-     match.$$route = route;
-    }
-   });
-   // No route matched; fallback to "otherwise" route
-   return match || routes[null] && inherit(routes[null], {params: {}, pathParams:{}});
-  }
-
-  /**
-   * @returns interpolation of the redirect path with the parameters
-   */
-  function interpolate(string, params) {
-   var result = [];
-   angular.forEach((string||'').split(':'), function(segment, i) {
-    if (i === 0) {
-     result.push(segment);
-    } else {
-     var segmentMatch = segment.match(/(\w+)(.*)/);
-     var key = segmentMatch[1];
-     result.push(params[key]);
-     result.push(segmentMatch[2] || '');
-     delete params[key];
-    }
-   });
-   return result.join('');
-  }
- }];
-}
-
-ngRouteModule.provider('$routeParams', $RouteParamsProvider);
-
-
-/**
- * @ngdoc object
- * @name ngRoute.$routeParams
- * @requires $route
- *
- * @description
- * The `$routeParams` service allows you to retrieve the current set of route parameters.
- *
- * Requires the {@link ngRoute `ngRoute`} module to be installed.
- *
- * The route parameters are a combination of {@link ng.$location `$location`}'s
- * {@link ng.$location#methods_search `search()`} and {@link ng.$location#methods_path `path()`}.
- * The `path` parameters are extracted when the {@link ngRoute.$route `$route`} path is matched.
- *
- * In case of parameter name collision, `path` params take precedence over `search` params.
- *
- * The service guarantees that the identity of the `$routeParams` object will remain unchanged
- * (but its properties will likely change) even when a route change occurs.
- *
- * Note that the `$routeParams` are only updated *after* a route change completes successfully.
- * This means that you cannot rely on `$routeParams` being correct in route resolve functions.
- * Instead you can use `$route.current.params` to access the new route's parameters.
- *
- * @example
- * <pre>
- * // Given:
- * // URL: http://server.com/index.html#/Chapter/1/Section/2?search=moby
- * // Route: /Chapter/:chapterId/Section/:sectionId
- * //
- * // Then
- * $routeParams ==> {chapterId:1, sectionId:2, search:'moby'}
- * </pre>
- */
-function $RouteParamsProvider() {
- this.$get = function() { return {}; };
-}
-
-ngRouteModule.directive('ngView', ngViewFactory);
-ngRouteModule.directive('ngView', ngViewFillContentFactory);
-
-
-/**
- * @ngdoc directive
- * @name ngRoute.directive:ngView
- * @restrict ECA
- *
- * @description
- * # Overview
- * `ngView` is a directive that complements the {@link ngRoute.$route $route} service by
- * including the rendered template of the current route into the main layout (`index.html`) file.
- * Every time the current route changes, the included view changes with it according to the
- * configuration of the `$route` service.
- *
- * Requires the {@link ngRoute `ngRoute`} module to be installed.
- *
- * @animations
- * enter - animation is used to bring new content into the browser.
- * leave - animation is used to animate existing content away.
- *
- * The enter and leave animation occur concurrently.
- *
- * @scope
- * @priority 400
- * @example
-  <example module="ngViewExample" deps="angular-route.js" animations="true">
-   <file name="index.html">
-    <div ng-controller="MainCntl as main">
-     Choose:
-     <a href="Book/Moby">Moby</a> |
-     <a href="Book/Moby/ch/1">Moby: Ch1</a> |
-     <a href="Book/Gatsby">Gatsby</a> |
-     <a href="Book/Gatsby/ch/4?key=value">Gatsby: Ch4</a> |
-     <a href="Book/Scarlet">Scarlet Letter</a><br/>
-
-     <div class="view-animate-container">
-      <div ng-view class="view-animate"></div>
-     </div>
-     <hr />
-
-     <pre>$location.path() = {{main.$location.path()}}</pre>
-     <pre>$route.current.templateUrl = {{main.$route.current.templateUrl}}</pre>
-     <pre>$route.current.params = {{main.$route.current.params}}</pre>
-     <pre>$route.current.scope.name = {{main.$route.current.scope.name}}</pre>
-     <pre>$routeParams = {{main.$routeParams}}</pre>
-    </div>
-   </file>
-
-   <file name="book.html">
-    <div>
-     controller: {{book.name}}<br />
-     Book Id: {{book.params.bookId}}<br />
-    </div>
-   </file>
-
-   <file name="chapter.html">
-    <div>
-     controller: {{chapter.name}}<br />
-     Book Id: {{chapter.params.bookId}}<br />
-     Chapter Id: {{chapter.params.chapterId}}
-    </div>
-   </file>
-
-   <file name="animations.css">
-    .view-animate-container {
-     position:relative;
-     height:100px!important;
-     position:relative;
-     background:white;
-     border:1px solid black;
-     height:40px;
-     overflow:hidden;
-    }
-
-    .view-animate {
-     padding:10px;
-    }
-
-    .view-animate.ng-enter, .view-animate.ng-leave {
-     -webkit-transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 1.5s;
-     transition:all cubic-bezier(0.250, 0.460, 0.450, 0.940) 1.5s;
-
-     display:block;
-     width:100%;
-     border-left:1px solid black;
-
-     position:absolute;
-     top:0;
-     left:0;
-     right:0;
-     bottom:0;
-     padding:10px;
-    }
-
-    .view-animate.ng-enter {
-     left:100%;
-    }
-    .view-animate.ng-enter.ng-enter-active {
-     left:0;
-    }
-    .view-animate.ng-leave.ng-leave-active {
-     left:-100%;
-    }
-   </file>
-
-   <file name="script.js">
-    angular.module('ngViewExample', ['ngRoute', 'ngAnimate'],
-     function($routeProvider, $locationProvider) {
-      $routeProvider.when('/Book/:bookId', {
-       templateUrl: 'book.html',
-       controller: BookCntl,
-       controllerAs: 'book'
-      });
-      $routeProvider.when('/Book/:bookId/ch/:chapterId', {
-       templateUrl: 'chapter.html',
-       controller: ChapterCntl,
-       controllerAs: 'chapter'
-      });
-
-      // configure html5 to get links working on jsfiddle
-      $locationProvider.html5Mode(true);
-    });
-
-    function MainCntl($route, $routeParams, $location) {
-     this.$route = $route;
-     this.$location = $location;
-     this.$routeParams = $routeParams;
-    }
-
-    function BookCntl($routeParams) {
-     this.name = "BookCntl";
-     this.params = $routeParams;
-    }
-
-    function ChapterCntl($routeParams) {
-     this.name = "ChapterCntl";
-     this.params = $routeParams;
-    }
-   </file>
-
-   <file name="scenario.js">
-    it('should load and compile correct template', function() {
-     element('a:contains("Moby: Ch1")').click();
-     var content = element('.doc-example-live [ng-view]').text();
-     expect(content).toMatch(/controller\: ChapterCntl/);
-     expect(content).toMatch(/Book Id\: Moby/);
-     expect(content).toMatch(/Chapter Id\: 1/);
-
-     element('a:contains("Scarlet")').click();
-     content = element('.doc-example-live [ng-view]').text();
-     expect(content).toMatch(/controller\: BookCntl/);
-     expect(content).toMatch(/Book Id\: Scarlet/);
-    });
-   </file>
-  </example>
- */
-
-
-/**
- * @ngdoc event
- * @name ngRoute.directive:ngView#$viewContentLoaded
- * @eventOf ngRoute.directive:ngView
- * @eventType emit on the current ngView scope
- * @description
- * Emitted every time the ngView content is reloaded.
- */
-ngViewFactory.$inject = ['$route', '$anchorScroll', '$animate'];
-function ngViewFactory(  $route,  $anchorScroll,  $animate) {
- return {
-  restrict: 'ECA',
-  terminal: true,
-  priority: 400,
-  transclude: 'element',
-  link: function(scope, $element, attr, ctrl, $transclude) {
-    var currentScope,
-      currentElement,
-      autoScrollExp = attr.autoscroll,
-      onloadExp = attr.onload || '';
-
-    scope.$on('$routeChangeSuccess', update);
-    update();
-
-    function cleanupLastView() {
-     if (currentScope) {
-      currentScope.$destroy();
-      currentScope = null;
-     }
-     if(currentElement) {
-      $animate.leave(currentElement);
-      currentElement = null;
-     }
-    }
-
-    function update() {
-     var locals = $route.current && $route.current.locals,
-       template = locals && locals.$template;
-
-     if (template) {
-      var newScope = scope.$new();
-      var current = $route.current;
-
-      // Note: This will also link all children of ng-view that were contained in the original
-      // html. If that content contains controllers, ... they could pollute/change the scope.
-      // However, using ng-view on an element with additional content does not make sense...
-      // Note: We can't remove them in the cloneAttchFn of $transclude as that
-      // function is called before linking the content, which would apply child
-      // directives to non existing elements.
-      var clone = $transclude(newScope, function(clone) {
-       $animate.enter(clone, null, currentElement || $element, function onNgViewEnter () {
-        if (angular.isDefined(autoScrollExp)
-         && (!autoScrollExp || scope.$eval(autoScrollExp))) {
-         $anchorScroll();
-        }
-       });
-       cleanupLastView();
-      });
-
-      currentElement = clone;
-      currentScope = current.scope = newScope;
-      currentScope.$emit('$viewContentLoaded');
-      currentScope.$eval(onloadExp);
-     } else {
-      cleanupLastView();
-     }
-    }
-  }
- };
-}
-
-// This directive is called during the $transclude call of the first `ngView` directive.
-// It will replace and compile the content of the element with the loaded template.
-// We need this directive so that the element content is already filled when
-// the link function of another directive on the same element as ngView
-// is called.
-ngViewFillContentFactory.$inject = ['$compile', '$controller', '$route'];
-function ngViewFillContentFactory($compile, $controller, $route) {
- return {
-  restrict: 'ECA',
-  priority: -400,
-  link: function(scope, $element) {
-   var current = $route.current,
-     locals = current.locals;
-
-   $element.html(locals.$template);
-
-   var link = $compile($element.contents());
-
-   if (current.controller) {
-    locals.$scope = scope;
-    var controller = $controller(current.controller, locals);
-    if (current.controllerAs) {
-     scope[current.controllerAs] = controller;
-    }
-    $element.data('$ngControllerController', controller);
-    $element.children().data('$ngControllerController', controller);
-   }
-
-   link(scope);
-  }
- };
-}
-
-
-})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js
deleted file mode 100644
index 59ee1f6..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.2.6
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(h,e,A){'use strict';function u(w,q,k){return{restrict:"ECA",terminal:!0,priority:400,transclude:"element",link:function(a,c,b,f,n){function y(){l&&(l.$destroy(),l=null);g&&(k.leave(g),g=null)}function v(){var b=w.current&&w.current.locals;if(b&&b.$template){var b=a.$new(),f=w.current;g=n(b,function(d){k.enter(d,null,g||c,function(){!e.isDefined(t)||t&&!a.$eval(t)||q()});y()});l=f.scope=b;l.$emit("$viewContentLoaded");l.$eval(h)}else y()}var l,g,t=b.autoscroll,h=b.onload||"";a.$on("$routeChangeSuccess",
-v);v()}}}function z(e,h,k){return{restrict:"ECA",priority:-400,link:function(a,c){var b=k.current,f=b.locals;c.html(f.$template);var n=e(c.contents());b.controller&&(f.$scope=a,f=h(b.controller,f),b.controllerAs&&(a[b.controllerAs]=f),c.data("$ngControllerController",f),c.children().data("$ngControllerController",f));n(a)}}}h=e.module("ngRoute",["ng"]).provider("$route",function(){function h(a,c){return e.extend(new (e.extend(function(){},{prototype:a})),c)}function q(a,e){var b=e.caseInsensitiveMatch,
-f={originalPath:a,regexp:a},h=f.keys=[];a=a.replace(/([().])/g,"\\$1").replace(/(\/)?:(\w+)([\?|\*])?/g,function(a,e,b,c){a="?"===c?c:null;c="*"===c?c:null;h.push({name:b,optional:!!a});e=e||"";return""+(a?"":e)+"(?:"+(a?e:"")+(c&&"(.+?)"||"([^/]+)")+(a||"")+")"+(a||"")}).replace(/([\/$\*])/g,"\\$1");f.regexp=RegExp("^"+a+"$",b?"i":"");return f}var k={};this.when=function(a,c){k[a]=e.extend({reloadOnSearch:!0},c,a&&q(a,c));if(a){var b="/"==a[a.length-1]?a.substr(0,a.length-1):a+"/";k[b]=e.extend({redirectTo:a},
-q(b,c))}return this};this.otherwise=function(a){this.when(null,a);return this};this.$get=["$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$http","$templateCache","$sce",function(a,c,b,f,n,q,v,l){function g(){var d=t(),m=r.current;if(d&&m&&d.$$route===m.$$route&&e.equals(d.pathParams,m.pathParams)&&!d.reloadOnSearch&&!x)m.params=d.params,e.copy(m.params,b),a.$broadcast("$routeUpdate",m);else if(d||m)x=!1,a.$broadcast("$routeChangeStart",d,m),(r.current=d)&&d.redirectTo&&(e.isString(d.redirectTo)?
-c.path(u(d.redirectTo,d.params)).search(d.params).replace():c.url(d.redirectTo(d.pathParams,c.path(),c.search())).replace()),f.when(d).then(function(){if(d){var a=e.extend({},d.resolve),c,b;e.forEach(a,function(d,c){a[c]=e.isString(d)?n.get(d):n.invoke(d)});e.isDefined(c=d.template)?e.isFunction(c)&&(c=c(d.params)):e.isDefined(b=d.templateUrl)&&(e.isFunction(b)&&(b=b(d.params)),b=l.getTrustedResourceUrl(b),e.isDefined(b)&&(d.loadedTemplateUrl=b,c=q.get(b,{cache:v}).then(function(a){return a.data})));
-e.isDefined(c)&&(a.$template=c);return f.all(a)}}).then(function(c){d==r.current&&(d&&(d.locals=c,e.copy(d.params,b)),a.$broadcast("$routeChangeSuccess",d,m))},function(c){d==r.current&&a.$broadcast("$routeChangeError",d,m,c)})}function t(){var a,b;e.forEach(k,function(f,k){var p;if(p=!b){var s=c.path();p=f.keys;var l={};if(f.regexp)if(s=f.regexp.exec(s)){for(var g=1,q=s.length;g<q;++g){var n=p[g-1],r="string"==typeof s[g]?decodeURIComponent(s[g]):s[g];n&&r&&(l[n.name]=r)}p=l}else p=null;else p=null;
-p=a=p}p&&(b=h(f,{params:e.extend({},c.search(),a),pathParams:a}),b.$$route=f)});return b||k[null]&&h(k[null],{params:{},pathParams:{}})}function u(a,c){var b=[];e.forEach((a||"").split(":"),function(a,d){if(0===d)b.push(a);else{var e=a.match(/(\w+)(.*)/),f=e[1];b.push(c[f]);b.push(e[2]||"");delete c[f]}});return b.join("")}var x=!1,r={routes:k,reload:function(){x=!0;a.$evalAsync(g)}};a.$on("$locationChangeSuccess",g);return r}]});h.provider("$routeParams",function(){this.$get=function(){return{}}});
-h.directive("ngView",u);h.directive("ngView",z);u.$inject=["$route","$anchorScroll","$animate"];z.$inject=["$compile","$controller","$route"]})(window,window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-route.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js.map b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js.map
deleted file mode 100644
index fecc2c6..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-route.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-route.min.js",
-"lineCount":13,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAyyBtCC,QAASA,EAAa,CAAIC,CAAJ,CAAcC,CAAd,CAA+BC,CAA/B,CAAyC,CAC7D,MAAO,UACK,KADL,UAEK,CAAA,CAFL,UAGK,GAHL,YAIO,SAJP,MAKCC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkBC,CAAlB,CAAwBC,CAAxB,CAA8BC,CAA9B,CAA2C,CASrDC,QAASA,EAAe,EAAG,CACrBC,CAAJ,GACEA,CAAAC,SAAA,EACA,CAAAD,CAAA,CAAe,IAFjB,CAIGE,EAAH,GACEV,CAAAW,MAAA,CAAeD,CAAf,CACA,CAAAA,CAAA,CAAiB,IAFnB,CALyB,CAW3BE,QAASA,EAAM,EAAG,CAAA,IACZC,EAASf,CAAAgB,QAATD,EAA2Bf,CAAAgB,QAAAD,OAG/B,IAFeA,CAEf,EAFyBA,CAAAE,UAEzB,CAAc,CACRC,IAAAA,EAAWd,CAAAe,KAAA,EAAXD,CACAF,EAAUhB,CAAAgB,QAkBdJ,EAAA,CAVYJ,CAAAY,CAAYF,CAAZE,CAAsB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAQ,CAChDlB,CAAAmB,MAAA,CAAeD,CAAf,CAAsB,IAAtB,CAA4BR,CAA5B,EAA8CP,CAA9C,CAAwDiB,QAAuB,EAAG,CAC5E,CAAAzB,CAAA0B,UAAA,CAAkBC,CAAlB,CAAJ,EACOA,CADP,EACwB,CAAApB,CAAAqB,MAAA,CAAYD,CAAZ,CADxB,EAEEvB,CAAA,EAH8E,CAAlF,CAMAQ,EAAA,EAPgD,CAAtCW,CAWZV,EAAA,CAAeM,CAAAZ,MAAf,CAA+Bc,CAC/BR,EAAAgB,MAAA,CAAmB,oBAAnB,CACAhB,EAAAe,MAAA,CAAmBE,CAAnB,CAvBY,CAAd,IAyBElB,
 EAAA,EA7Bc,CApBmC,IACjDC,CADiD,CAEjDE,CAFiD,CAGjDY,EAAgBlB,CAAAsB,WAHiC,CAIjDD,EAAYrB,CAAAuB,OAAZF,EAA2B,EAE/BvB,EAAA0B,IAAA,CAAU,qBAAV;AAAiChB,CAAjC,CACAA,EAAA,EAPqD,CALpD,CADsD,CAoE/DiB,QAASA,EAAwB,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAwBjC,CAAxB,CAAgC,CAC/D,MAAO,UACK,KADL,UAEM,IAFN,MAGCG,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAkB,CAAA,IAC1BW,EAAUhB,CAAAgB,QADgB,CAE1BD,EAASC,CAAAD,OAEbV,EAAA6B,KAAA,CAAcnB,CAAAE,UAAd,CAEA,KAAId,EAAO6B,CAAA,CAAS3B,CAAA8B,SAAA,EAAT,CAEPnB,EAAAoB,WAAJ,GACErB,CAAAsB,OAMA,CANgBjC,CAMhB,CALIgC,CAKJ,CALiBH,CAAA,CAAYjB,CAAAoB,WAAZ,CAAgCrB,CAAhC,CAKjB,CAJIC,CAAAsB,aAIJ,GAHElC,CAAA,CAAMY,CAAAsB,aAAN,CAGF,CAHgCF,CAGhC,EADA/B,CAAAkC,KAAA,CAAc,yBAAd,CAAyCH,CAAzC,CACA,CAAA/B,CAAAmC,SAAA,EAAAD,KAAA,CAAyB,yBAAzB,CAAoDH,CAApD,CAPF,CAUAjC,EAAA,CAAKC,CAAL,CAlB8B,CAH3B,CADwD,CA11B7DqC,CAAAA,CAAgB5C,CAAA6C,OAAA,CAAe,SAAf,CAA0B,CAAC,IAAD,CAA1B,CAAAC,SAAA,CACa,QADb,CAkBpBC,QAAuB,EAAE,CACvBC,QAASA,EAAO,CAACC,CAAD,CAASC,CAAT,CAAgB,CAC9B,MAAOlD,EAAAmD,OAAA,CAAe,KAAKnD,CAAAmD,OAAA,CAAe,QAAQ,EAAG,E
 AA1B,CAA8B,WAAWF,CAAX,CAA9B,CAAL,CAAf,CAA0EC,CAA1E,CADuB,CA2IhCE,QAASA,EAAU,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAa,CAAA,IAC1BC,EAAcD,CAAAE,qBADY;AAE1BC,EAAM,cACUJ,CADV,QAEIA,CAFJ,CAFoB,CAM1BK,EAAOD,CAAAC,KAAPA,CAAkB,EAEtBL,EAAA,CAAOA,CAAAM,QAAA,CACI,UADJ,CACgB,MADhB,CAAAA,QAAA,CAEI,wBAFJ,CAE8B,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAIC,CAAJ,CAAWC,CAAX,CAAgBC,CAAhB,CAAuB,CAC5DC,CAAAA,CAAsB,GAAX,GAAAD,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCE,EAAAA,CAAkB,GAAX,GAAAF,CAAA,CAAiBA,CAAjB,CAA0B,IACrCL,EAAAQ,KAAA,CAAU,MAAQJ,CAAR,UAAuB,CAAC,CAACE,CAAzB,CAAV,CACAH,EAAA,CAAQA,CAAR,EAAiB,EACjB,OAAO,EAAP,EACKG,CAAA,CAAW,EAAX,CAAgBH,CADrB,EAEI,KAFJ,EAGKG,CAAA,CAAWH,CAAX,CAAmB,EAHxB,GAIKI,CAJL,EAIa,OAJb,EAIwB,SAJxB,GAKKD,CALL,EAKiB,EALjB,EAMI,GANJ,EAOKA,CAPL,EAOiB,EAPjB,CALgE,CAF7D,CAAAL,QAAA,CAgBI,YAhBJ,CAgBkB,MAhBlB,CAkBPF,EAAAU,OAAA,CAAiBC,MAAJ,CAAW,GAAX,CAAiBf,CAAjB,CAAwB,GAAxB,CAA6BE,CAAA,CAAc,GAAd,CAAoB,EAAjD,CACb,OAAOE,EA3BuB,CAvIhC,IAAIY,EAAS,EAsGb,KAAAC,KAAA,CAAYC,QAAQ,CAAClB,CAAD,CAAOmB,CAAP,CAAc,CAChCH,CAAA,CAAOhB,CAAP,CAAA,CAAerD
 ,CAAAmD,OAAA,CACb,gBAAiB,CAAA,CAAjB,CADa,CAEbqB,CAFa,CAGbnB,CAHa,EAGLD,CAAA,CAAWC,CAAX,CAAiBmB,CAAjB,CAHK,CAOf,IAAInB,CAAJ,CAAU,CACR,IAAIoB,EAAuC,GACxB,EADCpB,CAAA,CAAKA,CAAAqB,OAAL,CAAiB,CAAjB,CACD,CAAXrB,CAAAsB,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAetB,CAAAqB,OAAf,CAA2B,CAA3B,CAAW,CACXrB,CADW,CACL,GAEdgB,EAAA,CAAOI,CAAP,CAAA,CAAuBzE,CAAAmD,OAAA,CACrB,YAAaE,CAAb,CADqB;AAErBD,CAAA,CAAWqB,CAAX,CAAyBD,CAAzB,CAFqB,CALf,CAWV,MAAO,KAnByB,CA2ElC,KAAAI,UAAA,CAAiBC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAS,CAChC,IAAAR,KAAA,CAAU,IAAV,CAAgBQ,CAAhB,CACA,OAAO,KAFyB,CAMlC,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,YAAD,CACC,WADD,CAEC,cAFD,CAGC,IAHD,CAIC,WAJD,CAKC,OALD,CAMC,gBAND,CAOC,MAPD,CAQR,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAwBC,CAAxB,CAAsCC,CAAtC,CAA0CC,CAA1C,CAAqDC,CAArD,CAA4DC,CAA5D,CAA4EC,CAA5E,CAAkF,CA4P5FC,QAASA,EAAW,EAAG,CAAA,IACjBC,EAAOC,CAAA,EADU,CAEjBC,EAAOxF,CAAAgB,QAEX,IAAIsE,CAAJ,EAAYE,CAAZ,EAAoBF,CAAAG,QAApB,GAAqCD,CAAAC,QAArC,EACO5F,CAAA6F,OAAA,CAAeJ,CAAAK,WAAf,CAAgCH,CAAAG,WAAhC,CADP,EAEO,CAACL,CAAAM,eAFR,EAE+B,CAACC,CAFhC,CAGEL,CAAAb,OAEA,CAF
 cW,CAAAX,OAEd,CADA9E,CAAAiG,KAAA,CAAaN,CAAAb,OAAb,CAA0BI,CAA1B,CACA,CAAAF,CAAAkB,WAAA,CAAsB,cAAtB,CAAsCP,CAAtC,CALF,KAMO,IAAIF,CAAJ,EAAYE,CAAZ,CACLK,CAeA,CAfc,CAAA,CAed,CAdAhB,CAAAkB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CT,CAA3C,CAAiDE,CAAjD,CAcA,EAbAxF,CAAAgB,QAaA,CAbiBsE,CAajB,GAXMA,CAAAU,WAWN,GAVQnG,CAAAoG,SAAA,CAAiBX,CAAAU,WAAjB,CAAJ;AACElB,CAAA5B,KAAA,CAAegD,CAAA,CAAYZ,CAAAU,WAAZ,CAA6BV,CAAAX,OAA7B,CAAf,CAAAwB,OAAA,CAAiEb,CAAAX,OAAjE,CAAAnB,QAAA,EADF,CAIEsB,CAAAsB,IAAA,CAAcd,CAAAU,WAAA,CAAgBV,CAAAK,WAAhB,CAAiCb,CAAA5B,KAAA,EAAjC,CAAmD4B,CAAAqB,OAAA,EAAnD,CAAd,CAAA3C,QAAA,EAMN,EAAAwB,CAAAb,KAAA,CAAQmB,CAAR,CAAAe,KAAA,CACO,QAAQ,EAAG,CACd,GAAIf,CAAJ,CAAU,CAAA,IACJvE,EAASlB,CAAAmD,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBsC,CAAAgB,QAAnB,CADL,CAEJC,CAFI,CAEMC,CAEd3G,EAAA4G,QAAA,CAAgB1F,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAAC2F,CAAD,CAAQ/C,CAAR,CAAa,CAC3C5C,CAAA,CAAO4C,CAAP,CAAA,CAAc9D,CAAAoG,SAAA,CAAiBS,CAAjB,CAAA,CACVzB,CAAA0B,IAAA,CAAcD,CAAd,CADU,CACazB,CAAA2B,OAAA,CAAiBF,CAAjB,CAFgB,CAA7C,CAKI7G,EAAA0B,UAAA,CAAkBgF,CAAlB,CAA6BjB,CAA
 AiB,SAA7B,CAAJ,CACM1G,CAAAgH,WAAA,CAAmBN,CAAnB,CADN,GAEIA,CAFJ,CAEeA,CAAA,CAASjB,CAAAX,OAAT,CAFf,EAIW9E,CAAA0B,UAAA,CAAkBiF,CAAlB,CAAgClB,CAAAkB,YAAhC,CAJX,GAKM3G,CAAAgH,WAAA,CAAmBL,CAAnB,CAIJ,GAHEA,CAGF,CAHgBA,CAAA,CAAYlB,CAAAX,OAAZ,CAGhB,EADA6B,CACA,CADcpB,CAAA0B,sBAAA,CAA2BN,CAA3B,CACd,CAAI3G,CAAA0B,UAAA,CAAkBiF,CAAlB,CAAJ,GACElB,CAAAyB,kBACA,CADyBP,CACzB,CAAAD,CAAA,CAAWrB,CAAAyB,IAAA,CAAUH,CAAV,CAAuB,OAAQrB,CAAR,CAAvB,CAAAkB,KAAA,CACF,QAAQ,CAACW,CAAD,CAAW,CAAE,MAAOA,EAAAzE,KAAT,CADjB,CAFb,CATF,CAeI1C;CAAA0B,UAAA,CAAkBgF,CAAlB,CAAJ,GACExF,CAAA,UADF,CACwBwF,CADxB,CAGA,OAAOvB,EAAAiC,IAAA,CAAOlG,CAAP,CA3BC,CADI,CADlB,CAAAsF,KAAA,CAiCO,QAAQ,CAACtF,CAAD,CAAS,CAChBuE,CAAJ,EAAYtF,CAAAgB,QAAZ,GACMsE,CAIJ,GAHEA,CAAAvE,OACA,CADcA,CACd,CAAAlB,CAAAiG,KAAA,CAAaR,CAAAX,OAAb,CAA0BI,CAA1B,CAEF,EAAAF,CAAAkB,WAAA,CAAsB,qBAAtB,CAA6CT,CAA7C,CAAmDE,CAAnD,CALF,CADoB,CAjCxB,CAyCK,QAAQ,CAAC0B,CAAD,CAAQ,CACb5B,CAAJ,EAAYtF,CAAAgB,QAAZ,EACE6D,CAAAkB,WAAA,CAAsB,mBAAtB,CAA2CT,CAA3C,CAAiDE,CAAjD,CAAuD0B,CAAvD
 ,CAFe,CAzCrB,CA1BmB,CA+EvB3B,QAASA,EAAU,EAAG,CAAA,IAEhBZ,CAFgB,CAERwC,CACZtH,EAAA4G,QAAA,CAAgBvC,CAAhB,CAAwB,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQnB,CAAR,CAAc,CACxC,IAAA,CAAA,IAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAW,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAzGbK,EAAAA,CAyGac,CAzGNd,KAAX,KACIoB,EAAS,EAEb,IAsGiBN,CAtGZL,OAAL,CAGA,GADIoD,CACJ,CAmGiB/C,CApGTL,OAAAqD,KAAA,CAAkBC,CAAlB,CACR,CAAA,CAEA,IATqC,IAS5BC,EAAI,CATwB,CASrBC,EAAMJ,CAAA7C,OAAtB,CAAgCgD,CAAhC,CAAoCC,CAApC,CAAyC,EAAED,CAA3C,CAA8C,CAC5C,IAAI5D,EAAMJ,CAAA,CAAKgE,CAAL,CAAS,CAAT,CAAV,CAEIE,EAAM,QACA,EADY,MAAOL,EAAA,CAAEG,CAAF,CACnB,CAAFG,kBAAA,CAAmBN,CAAA,CAAEG,CAAF,CAAnB,CAAE,CACFH,CAAA,CAAEG,CAAF,CAEJ5D,EAAJ,EAAW8D,CAAX,GACE9C,CAAA,CAAOhB,CAAAgE,KAAP,CADF,CACqBF,CADrB,CAP4C,CAW9C,CAAA,CAAO9C,CAbP,CAAA,IAAQ,EAAA,CAAO,IAHf,KAAmB,EAAA,CAAO,IAsGT;CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAX,CAAA,CAAJ,GACEwC,CAGA,CAHQtE,CAAA,CAAQwB,CAAR,CAAe,QACbxE,CAAAmD,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmB8B,CAAAqB,OAAA,EAAnB,CAAuCxB,CAAvC,CADa,YAETA,CAFS,CAAf,CAGR,CAAAwC,CAAA1B,QAAA,CAAgBpB,CAJlB,CAD4C,CAA9C,CASA,OAA
 O8C,EAAP,EAAgBjD,CAAA,CAAO,IAAP,CAAhB,EAAgCrB,CAAA,CAAQqB,CAAA,CAAO,IAAP,CAAR,CAAsB,QAAS,EAAT,YAAwB,EAAxB,CAAtB,CAZZ,CAkBtBgC,QAASA,EAAW,CAAC0B,CAAD,CAASjD,CAAT,CAAiB,CACnC,IAAIkD,EAAS,EACbhI,EAAA4G,QAAA,CAAiBqB,CAAAF,CAAAE,EAAQ,EAARA,OAAA,CAAkB,GAAlB,CAAjB,CAAyC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAUR,CAAV,CAAa,CAC5D,GAAU,CAAV,GAAIA,CAAJ,CACEM,CAAA9D,KAAA,CAAYgE,CAAZ,CADF,KAEO,CACL,IAAIC,EAAeD,CAAAZ,MAAA,CAAc,WAAd,CAAnB,CACIxD,EAAMqE,CAAA,CAAa,CAAb,CACVH,EAAA9D,KAAA,CAAYY,CAAA,CAAOhB,CAAP,CAAZ,CACAkE,EAAA9D,KAAA,CAAYiE,CAAA,CAAa,CAAb,CAAZ,EAA+B,EAA/B,CACA,QAAOrD,CAAA,CAAOhB,CAAP,CALF,CAHqD,CAA9D,CAWA,OAAOkE,EAAAI,KAAA,CAAY,EAAZ,CAb4B,CA7VuD,IA8LxFpC,EAAc,CAAA,CA9L0E,CA+LxF7F,EAAS,QACCkE,CADD,QAeCgE,QAAQ,EAAG,CACjBrC,CAAA,CAAc,CAAA,CACdhB,EAAAsD,WAAA,CAAsB9C,CAAtB,CAFiB,CAfZ,CAqBbR,EAAA/C,IAAA,CAAe,wBAAf,CAAyCuD,CAAzC,CAEA,OAAOrF,EAtNqF,CARlF,CA5LW,CAlBL,CAqkBpByC,EAAAE,SAAA,CAAuB,cAAvB,CAoCAyF,QAA6B,EAAG,CAC9B,IAAAxD,KAAA,CAAYyD,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,EAAT,CADO,CApChC,CAwCA5F;CAAA6F,UAAA,CAAwB,QAAxB,CA
 AkCvI,CAAlC,CACA0C,EAAA6F,UAAA,CAAwB,QAAxB,CAAkCvG,CAAlC,CAuKAhC,EAAAwI,QAAA,CAAwB,CAAC,QAAD,CAAW,eAAX,CAA4B,UAA5B,CAoExBxG,EAAAwG,QAAA,CAAmC,CAAC,UAAD,CAAa,aAAb,CAA4B,QAA5B,CA52BG,CAArC,CAAA,CAy4BE3I,MAz4BF,CAy4BUA,MAAAC,QAz4BV;",
-"sources":["angular-route.js"],
-"names":["window","angular","undefined","ngViewFactory","$route","$anchorScroll","$animate","link","scope","$element","attr","ctrl","$transclude","cleanupLastView","currentScope","$destroy","currentElement","leave","update","locals","current","$template","newScope","$new","clone","enter","onNgViewEnter","isDefined","autoScrollExp","$eval","$emit","onloadExp","autoscroll","onload","$on","ngViewFillContentFactory","$compile","$controller","html","contents","controller","$scope","controllerAs","data","children","ngRouteModule","module","provider","$RouteProvider","inherit","parent","extra","extend","pathRegExp","path","opts","insensitive","caseInsensitiveMatch","ret","keys","replace","_","slash","key","option","optional","star","push","regexp","RegExp","routes","when","this.when","route","redirectPath","length","substr","otherwise","this.otherwise","params","$get","$rootScope","$location","$routeParams","$q","$injector","$http","$templateCache","$sce","updateRoute","next","parseRoute",
 "last","$$route","equals","pathParams","reloadOnSearch","forceReload","copy","$broadcast","redirectTo","isString","interpolate","search","url","then","resolve","template","templateUrl","forEach","value","get","invoke","isFunction","getTrustedResourceUrl","loadedTemplateUrl","response","all","error","match","m","exec","on","i","len","val","decodeURIComponent","name","string","result","split","segment","segmentMatch","join","reload","$evalAsync","$RouteParamsProvider","this.$get","directive","$inject"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.js
deleted file mode 100644
index dc385ec..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.js
+++ /dev/null
@@ -1,622 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.2.6
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-(function(window, angular, undefined) {'use strict';
-
-var $sanitizeMinErr = angular.$$minErr('$sanitize');
-
-/**
- * @ngdoc overview
- * @name ngSanitize
- * @description
- *
- * # ngSanitize
- *
- * The `ngSanitize` module provides functionality to sanitize HTML.
- *
- * {@installModule sanitize}
- *
- * <div doc-module-components="ngSanitize"></div>
- *
- * See {@link ngSanitize.$sanitize `$sanitize`} for usage.
- */
-
-/*
- * HTML Parser By Misko Hevery (misko@hevery.com)
- * based on: HTML Parser By John Resig (ejohn.org)
- * Original code by Erik Arvidsson, Mozilla Public License
- * http://erik.eae.net/simplehtmlparser/simplehtmlparser.js
- *
- * // Use like so:
- * htmlParser(htmlString, {
- *   start: function(tag, attrs, unary) {},
- *   end: function(tag) {},
- *   chars: function(text) {},
- *   comment: function(text) {}
- * });
- *
- */
-
-
-/**
- * @ngdoc service
- * @name ngSanitize.$sanitize
- * @function
- *
- * @description
- *  The input is sanitized by parsing the html into tokens. All safe tokens (from a whitelist) are
- *  then serialized back to properly escaped html string. This means that no unsafe input can make
- *  it into the returned string, however, since our parser is more strict than a typical browser
- *  parser, it's possible that some obscure input, which would be recognized as valid HTML by a
- *  browser, won't make it through the sanitizer.
- *  The whitelist is configured using the functions `aHrefSanitizationWhitelist` and
- *  `imgSrcSanitizationWhitelist` of {@link ng.$compileProvider `$compileProvider`}.
- *
- * @param {string} html Html input.
- * @returns {string} Sanitized html.
- *
- * @example
-  <doc:example module="ngSanitize">
-  <doc:source>
-   <script>
-    function Ctrl($scope, $sce) {
-     $scope.snippet =
-      '<p style="color:blue">an html\n' +
-      '<em onmouseover="this.textContent=\'PWN3D!\'">click here</em>\n' +
-      'snippet</p>';
-     $scope.deliberatelyTrustDangerousSnippet = function() {
-      return $sce.trustAsHtml($scope.snippet);
-     };
-    }
-   </script>
-   <div ng-controller="Ctrl">
-    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
-    <table>
-     <tr>
-      <td>Directive</td>
-      <td>How</td>
-      <td>Source</td>
-      <td>Rendered</td>
-     </tr>
-     <tr id="bind-html-with-sanitize">
-      <td>ng-bind-html</td>
-      <td>Automatically uses $sanitize</td>
-      <td><pre>&lt;div ng-bind-html="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
-      <td><div ng-bind-html="snippet"></div></td>
-     </tr>
-     <tr id="bind-html-with-trust">
-      <td>ng-bind-html</td>
-      <td>Bypass $sanitize by explicitly trusting the dangerous value</td>
-      <td>
-      <pre>&lt;div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"&gt;
-&lt;/div&gt;</pre>
-      </td>
-      <td><div ng-bind-html="deliberatelyTrustDangerousSnippet()"></div></td>
-     </tr>
-     <tr id="bind-default">
-      <td>ng-bind</td>
-      <td>Automatically escapes</td>
-      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br/>&lt;/div&gt;</pre></td>
-      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
-     </tr>
-    </table>
-    </div>
-  </doc:source>
-  <doc:scenario>
-   it('should sanitize the html snippet by default', function() {
-    expect(using('#bind-html-with-sanitize').element('div').html()).
-     toBe('<p>an html\n<em>click here</em>\nsnippet</p>');
-   });
-
-   it('should inline raw snippet if bound to a trusted value', function() {
-    expect(using('#bind-html-with-trust').element("div").html()).
-     toBe("<p style=\"color:blue\">an html\n" +
-       "<em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\">click here</em>\n" +
-       "snippet</p>");
-   });
-
-   it('should escape snippet without any filter', function() {
-    expect(using('#bind-default').element('div').html()).
-     toBe("&lt;p style=\"color:blue\"&gt;an html\n" +
-       "&lt;em onmouseover=\"this.textContent='PWN3D!'\"&gt;click here&lt;/em&gt;\n" +
-       "snippet&lt;/p&gt;");
-   });
-
-   it('should update', function() {
-    input('snippet').enter('new <b onclick="alert(1)">text</b>');
-    expect(using('#bind-html-with-sanitize').element('div').html()).toBe('new <b>text</b>');
-    expect(using('#bind-html-with-trust').element('div').html()).toBe(
-     'new <b onclick="alert(1)">text</b>');
-    expect(using('#bind-default').element('div').html()).toBe(
-     "new &lt;b onclick=\"alert(1)\"&gt;text&lt;/b&gt;");
-   });
-  </doc:scenario>
-  </doc:example>
- */
-function $SanitizeProvider() {
- this.$get = ['$$sanitizeUri', function($$sanitizeUri) {
-  return function(html) {
-   var buf = [];
-   htmlParser(html, htmlSanitizeWriter(buf, function(uri, isImage) {
-    return !/^unsafe/.test($$sanitizeUri(uri, isImage));
-   }));
-   return buf.join('');
-  };
- }];
-}
-
-function sanitizeText(chars) {
- var buf = [];
- var writer = htmlSanitizeWriter(buf, angular.noop);
- writer.chars(chars);
- return buf.join('');
-}
-
-
-// Regular Expressions for parsing tags and attributes
-var START_TAG_REGEXP =
-    /^<\s*([\w:-]+)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*>/,
- END_TAG_REGEXP = /^<\s*\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,
- ATTR_REGEXP = /([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,
- BEGIN_TAG_REGEXP = /^</,
- BEGING_END_TAGE_REGEXP = /^<\s*\//,
- COMMENT_REGEXP = /<!--(.*?)-->/g,
- DOCTYPE_REGEXP = /<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,
- CDATA_REGEXP = /<!\[CDATA\[(.*?)]]>/g,
- // Match everything outside of normal chars and " (quote character)
- NON_ALPHANUMERIC_REGEXP = /([^\#-~| |!])/g;
-
-
-// Good source of info about elements and attributes
-// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#semantics
-// http://simon.html5.org/html-elements
-
-// Safe Void Elements - HTML5
-// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#void-elements
-var voidElements = makeMap("area,br,col,hr,img,wbr");
-
-// Elements that you can, intentionally, leave open (and which close themselves)
-// http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#optional-tags
-var optionalEndTagBlockElements = makeMap("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr"),
-  optionalEndTagInlineElements = makeMap("rp,rt"),
-  optionalEndTagElements = angular.extend({},
-                      optionalEndTagInlineElements,
-                      optionalEndTagBlockElements);
-
-// Safe Block Elements - HTML5
-var blockElements = angular.extend({}, optionalEndTagBlockElements, makeMap("address,article," +
-    "aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5," +
-    "h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul"));
-
-// Inline Elements - HTML5
-var inlineElements = angular.extend({}, optionalEndTagInlineElements, makeMap("a,abbr,acronym,b," +
-    "bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s," +
-    "samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var"));
-
-
-// Special Elements (can contain anything)
-var specialElements = makeMap("script,style");
-
-var validElements = angular.extend({},
-                  voidElements,
-                  blockElements,
-                  inlineElements,
-                  optionalEndTagElements);
-
-//Attributes that have href and hence need to be sanitized
-var uriAttrs = makeMap("background,cite,href,longdesc,src,usemap");
-var validAttrs = angular.extend({}, uriAttrs, makeMap(
-  'abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,'+
-  'color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,'+
-  'ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,'+
-  'scope,scrolling,shape,span,start,summary,target,title,type,'+
-  'valign,value,vspace,width'));
-
-function makeMap(str) {
- var obj = {}, items = str.split(','), i;
- for (i = 0; i < items.length; i++) obj[items[i]] = true;
- return obj;
-}
-
-
-/**
- * @example
- * htmlParser(htmlString, {
- *   start: function(tag, attrs, unary) {},
- *   end: function(tag) {},
- *   chars: function(text) {},
- *   comment: function(text) {}
- * });
- *
- * @param {string} html string
- * @param {object} handler
- */
-function htmlParser( html, handler ) {
- var index, chars, match, stack = [], last = html;
- stack.last = function() { return stack[ stack.length - 1 ]; };
-
- while ( html ) {
-  chars = true;
-
-  // Make sure we're not in a script or style element
-  if ( !stack.last() || !specialElements[ stack.last() ] ) {
-
-   // Comment
-   if ( html.indexOf("<!--") === 0 ) {
-    // comments containing -- are not allowed unless they terminate the comment
-    index = html.indexOf("--", 4);
-
-    if ( index >= 0 && html.lastIndexOf("-->", index) === index) {
-     if (handler.comment) handler.comment( html.substring( 4, index ) );
-     html = html.substring( index + 3 );
-     chars = false;
-    }
-   // DOCTYPE
-   } else if ( DOCTYPE_REGEXP.test(html) ) {
-    match = html.match( DOCTYPE_REGEXP );
-
-    if ( match ) {
-     html = html.replace( match[0] , '');
-     chars = false;
-    }
-   // end tag
-   } else if ( BEGING_END_TAGE_REGEXP.test(html) ) {
-    match = html.match( END_TAG_REGEXP );
-
-    if ( match ) {
-     html = html.substring( match[0].length );
-     match[0].replace( END_TAG_REGEXP, parseEndTag );
-     chars = false;
-    }
-
-   // start tag
-   } else if ( BEGIN_TAG_REGEXP.test(html) ) {
-    match = html.match( START_TAG_REGEXP );
-
-    if ( match ) {
-     html = html.substring( match[0].length );
-     match[0].replace( START_TAG_REGEXP, parseStartTag );
-     chars = false;
-    }
-   }
-
-   if ( chars ) {
-    index = html.indexOf("<");
-
-    var text = index < 0 ? html : html.substring( 0, index );
-    html = index < 0 ? "" : html.substring( index );
-
-    if (handler.chars) handler.chars( decodeEntities(text) );
-   }
-
-  } else {
-   html = html.replace(new RegExp("(.*)<\\s*\\/\\s*" + stack.last() + "[^>]*>", 'i'),
-    function(all, text){
-     text = text.replace(COMMENT_REGEXP, "$1").replace(CDATA_REGEXP, "$1");
-
-     if (handler.chars) handler.chars( decodeEntities(text) );
-
-     return "";
-   });
-
-   parseEndTag( "", stack.last() );
-  }
-
-  if ( html == last ) {
-   throw $sanitizeMinErr('badparse', "The sanitizer was unable to parse the following block " +
-                    "of html: {0}", html);
-  }
-  last = html;
- }
-
- // Clean up any remaining tags
- parseEndTag();
-
- function parseStartTag( tag, tagName, rest, unary ) {
-  tagName = angular.lowercase(tagName);
-  if ( blockElements[ tagName ] ) {
-   while ( stack.last() && inlineElements[ stack.last() ] ) {
-    parseEndTag( "", stack.last() );
-   }
-  }
-
-  if ( optionalEndTagElements[ tagName ] && stack.last() == tagName ) {
-   parseEndTag( "", tagName );
-  }
-
-  unary = voidElements[ tagName ] || !!unary;
-
-  if ( !unary )
-   stack.push( tagName );
-
-  var attrs = {};
-
-  rest.replace(ATTR_REGEXP,
-   function(match, name, doubleQuotedValue, singleQuotedValue, unquotedValue) {
-    var value = doubleQuotedValue
-     || singleQuotedValue
-     || unquotedValue
-     || '';
-
-    attrs[name] = decodeEntities(value);
-  });
-  if (handler.start) handler.start( tagName, attrs, unary );
- }
-
- function parseEndTag( tag, tagName ) {
-  var pos = 0, i;
-  tagName = angular.lowercase(tagName);
-  if ( tagName )
-   // Find the closest opened tag of the same type
-   for ( pos = stack.length - 1; pos >= 0; pos-- )
-    if ( stack[ pos ] == tagName )
-     break;
-
-  if ( pos >= 0 ) {
-   // Close all the open elements, up the stack
-   for ( i = stack.length - 1; i >= pos; i-- )
-    if (handler.end) handler.end( stack[ i ] );
-
-   // Remove the open elements from the stack
-   stack.length = pos;
-  }
- }
-}
-
-var hiddenPre=document.createElement("pre");
-var spaceRe = /^(\s*)([\s\S]*?)(\s*)$/;
-/**
- * decodes all entities into regular string
- * @param value
- * @returns {string} A string with decoded entities.
- */
-function decodeEntities(value) {
- if (!value) { return ''; }
-
- // Note: IE8 does not preserve spaces at the start/end of innerHTML
- // so we must capture them and reattach them afterward
- var parts = spaceRe.exec(value);
- var spaceBefore = parts[1];
- var spaceAfter = parts[3];
- var content = parts[2];
- if (content) {
-  hiddenPre.innerHTML=content.replace(/</g,"&lt;");
-  // innerText depends on styling as it doesn't display hidden elements.
-  // Therefore, it's better to use textContent not to cause unnecessary
-  // reflows. However, IE<9 don't support textContent so the innerText
-  // fallback is necessary.
-  content = 'textContent' in hiddenPre ?
-   hiddenPre.textContent : hiddenPre.innerText;
- }
- return spaceBefore + content + spaceAfter;
-}
-
-/**
- * Escapes all potentially dangerous characters, so that the
- * resulting string can be safely inserted into attribute or
- * element text.
- * @param value
- * @returns escaped text
- */
-function encodeEntities(value) {
- return value.
-  replace(/&/g, '&amp;').
-  replace(NON_ALPHANUMERIC_REGEXP, function(value){
-   return '&#' + value.charCodeAt(0) + ';';
-  }).
-  replace(/</g, '&lt;').
-  replace(/>/g, '&gt;');
-}
-
-/**
- * create an HTML/XML writer which writes to buffer
- * @param {Array} buf use buf.jain('') to get out sanitized html string
- * @returns {object} in the form of {
- *   start: function(tag, attrs, unary) {},
- *   end: function(tag) {},
- *   chars: function(text) {},
- *   comment: function(text) {}
- * }
- */
-function htmlSanitizeWriter(buf, uriValidator){
- var ignore = false;
- var out = angular.bind(buf, buf.push);
- return {
-  start: function(tag, attrs, unary){
-   tag = angular.lowercase(tag);
-   if (!ignore && specialElements[tag]) {
-    ignore = tag;
-   }
-   if (!ignore && validElements[tag] === true) {
-    out('<');
-    out(tag);
-    angular.forEach(attrs, function(value, key){
-     var lkey=angular.lowercase(key);
-     var isImage = (tag === 'img' && lkey === 'src') || (lkey === 'background');
-     if (validAttrs[lkey] === true &&
-      (uriAttrs[lkey] !== true || uriValidator(value, isImage))) {
-      out(' ');
-      out(key);
-      out('="');
-      out(encodeEntities(value));
-      out('"');
-     }
-    });
-    out(unary ? '/>' : '>');
-   }
-  },
-  end: function(tag){
-    tag = angular.lowercase(tag);
-    if (!ignore && validElements[tag] === true) {
-     out('</');
-     out(tag);
-     out('>');
-    }
-    if (tag == ignore) {
-     ignore = false;
-    }
-   },
-  chars: function(chars){
-    if (!ignore) {
-     out(encodeEntities(chars));
-    }
-   }
- };
-}
-
-
-// define ngSanitize module and register $sanitize service
-angular.module('ngSanitize', []).provider('$sanitize', $SanitizeProvider);
-
-/* global sanitizeText: false */
-
-/**
- * @ngdoc filter
- * @name ngSanitize.filter:linky
- * @function
- *
- * @description
- * Finds links in text input and turns them into html links. Supports http/https/ftp/mailto and
- * plain email address links.
- *
- * Requires the {@link ngSanitize `ngSanitize`} module to be installed.
- *
- * @param {string} text Input text.
- * @param {string} target Window (_blank|_self|_parent|_top) or named frame to open links in.
- * @returns {string} Html-linkified text.
- *
- * @usage
-  <span ng-bind-html="linky_expression | linky"></span>
- *
- * @example
-  <doc:example module="ngSanitize">
-   <doc:source>
-    <script>
-     function Ctrl($scope) {
-      $scope.snippet =
-       'Pretty text with some links:\n'+
-       'http://angularjs.org/,\n'+
-       'mailto:us@somewhere.org,\n'+
-       'another@somewhere.org,\n'+
-       'and one more: ftp://127.0.0.1/.';
-      $scope.snippetWithTarget = 'http://angularjs.org/';
-     }
-    </script>
-    <div ng-controller="Ctrl">
-    Snippet: <textarea ng-model="snippet" cols="60" rows="3"></textarea>
-    <table>
-     <tr>
-      <td>Filter</td>
-      <td>Source</td>
-      <td>Rendered</td>
-     </tr>
-     <tr id="linky-filter">
-      <td>linky filter</td>
-      <td>
-       <pre>&lt;div ng-bind-html="snippet | linky"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
-      </td>
-      <td>
-       <div ng-bind-html="snippet | linky"></div>
-      </td>
-     </tr>
-     <tr id="linky-target">
-     <td>linky target</td>
-     <td>
-      <pre>&lt;div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre>
-     </td>
-     <td>
-      <div ng-bind-html="snippetWithTarget | linky:'_blank'"></div>
-     </td>
-     </tr>
-     <tr id="escaped-html">
-      <td>no filter</td>
-      <td><pre>&lt;div ng-bind="snippet"&gt;<br>&lt;/div&gt;</pre></td>
-      <td><div ng-bind="snippet"></div></td>
-     </tr>
-    </table>
-   </doc:source>
-   <doc:scenario>
-    it('should linkify the snippet with urls', function() {
-     expect(using('#linky-filter').binding('snippet | linky')).
-      toBe('Pretty text with some links:&#10;' +
-        '<a href="http://angularjs.org/">http://angularjs.org/</a>,&#10;' +
-        '<a href="mailto:us@somewhere.org">us@somewhere.org</a>,&#10;' +
-        '<a href="mailto:another@somewhere.org">another@somewhere.org</a>,&#10;' +
-        'and one more: <a href="ftp://127.0.0.1/">ftp://127.0.0.1/</a>.');
-    });
-
-    it ('should not linkify snippet without the linky filter', function() {
-     expect(using('#escaped-html').binding('snippet')).
-      toBe("Pretty text with some links:\n" +
-        "http://angularjs.org/,\n" +
-        "mailto:us@somewhere.org,\n" +
-        "another@somewhere.org,\n" +
-        "and one more: ftp://127.0.0.1/.");
-    });
-
-    it('should update', function() {
-     input('snippet').enter('new http://link.');
-     expect(using('#linky-filter').binding('snippet | linky')).
-      toBe('new <a href="http://link">http://link</a>.');
-     expect(using('#escaped-html').binding('snippet')).toBe('new http://link.');
-    });
-
-    it('should work with the target property', function() {
-    expect(using('#linky-target').binding("snippetWithTarget | linky:'_blank'")).
-     toBe('<a target="_blank" href="http://angularjs.org/">http://angularjs.org/</a>');
-    });
-   </doc:scenario>
-  </doc:example>
- */
-angular.module('ngSanitize').filter('linky', ['$sanitize', function($sanitize) {
- var LINKY_URL_REGEXP =
-    /((ftp|https?):\/\/|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>]/,
-   MAILTO_REGEXP = /^mailto:/;
-
- return function(text, target) {
-  if (!text) return text;
-  var match;
-  var raw = text;
-  var html = [];
-  var url;
-  var i;
-  while ((match = raw.match(LINKY_URL_REGEXP))) {
-   // We can not end in these as they are sometimes found at the end of the sentence
-   url = match[0];
-   // if we did not match ftp/http/mailto then assume mailto
-   if (match[2] == match[3]) url = 'mailto:' + url;
-   i = match.index;
-   addText(raw.substr(0, i));
-   addLink(url, match[0].replace(MAILTO_REGEXP, ''));
-   raw = raw.substring(i + match[0].length);
-  }
-  addText(raw);
-  return $sanitize(html.join(''));
-
-  function addText(text) {
-   if (!text) {
-    return;
-   }
-   html.push(sanitizeText(text));
-  }
-
-  function addLink(url, text) {
-   html.push('<a ');
-   if (angular.isDefined(target)) {
-    html.push('target="');
-    html.push(target);
-    html.push('" ');
-   }
-   html.push('href="');
-   html.push(url);
-   html.push('">');
-   addText(text);
-   html.push('</a>');
-  }
- };
-}]);
-
-
-})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js
deleted file mode 100644
index ccb7188..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-sanitize.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.2.6
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(p,h,q){'use strict';function E(a){var e=[];s(e,h.noop).chars(a);return e.join("")}function k(a){var e={};a=a.split(",");var d;for(d=0;d<a.length;d++)e[a[d]]=!0;return e}function F(a,e){function d(a,b,d,g){b=h.lowercase(b);if(t[b])for(;f.last()&&u[f.last()];)c("",f.last());v[b]&&f.last()==b&&c("",b);(g=w[b]||!!g)||f.push(b);var l={};d.replace(G,function(a,b,e,c,d){l[b]=r(e||c||d||"")});e.start&&e.start(b,l,g)}function c(a,b){var c=0,d;if(b=h.lowercase(b))for(c=f.length-1;0<=c&&f[c]!=b;c--);
-if(0<=c){for(d=f.length-1;d>=c;d--)e.end&&e.end(f[d]);f.length=c}}var b,g,f=[],l=a;for(f.last=function(){return f[f.length-1]};a;){g=!0;if(f.last()&&x[f.last()])a=a.replace(RegExp("(.*)<\\s*\\/\\s*"+f.last()+"[^>]*>","i"),function(b,a){a=a.replace(H,"$1").replace(I,"$1");e.chars&&e.chars(r(a));return""}),c("",f.last());else{if(0===a.indexOf("\x3c!--"))b=a.indexOf("--",4),0<=b&&a.lastIndexOf("--\x3e",b)===b&&(e.comment&&e.comment(a.substring(4,b)),a=a.substring(b+3),g=!1);else if(y.test(a)){if(b=a.match(y))a=
-a.replace(b[0],""),g=!1}else if(J.test(a)){if(b=a.match(z))a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(z,c),g=!1}else K.test(a)&&(b=a.match(A))&&(a=a.substring(b[0].length),b[0].replace(A,d),g=!1);g&&(b=a.indexOf("<"),g=0>b?a:a.substring(0,b),a=0>b?"":a.substring(b),e.chars&&e.chars(r(g)))}if(a==l)throw L("badparse",a);l=a}c()}function r(a){if(!a)return"";var e=M.exec(a);a=e[1];var d=e[3];if(e=e[2])n.innerHTML=e.replace(/</g,"&lt;"),e="textContent"in n?n.textContent:n.innerText;return a+e+d}function B(a){return a.replace(/&/g,
-"&amp;").replace(N,function(a){return"&#"+a.charCodeAt(0)+";"}).replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;")}function s(a,e){var d=!1,c=h.bind(a,a.push);return{start:function(a,g,f){a=h.lowercase(a);!d&&x[a]&&(d=a);d||!0!==C[a]||(c("<"),c(a),h.forEach(g,function(d,f){var g=h.lowercase(f),k="img"===a&&"src"===g||"background"===g;!0!==O[g]||!0===D[g]&&!e(d,k)||(c(" "),c(f),c('="'),c(B(d)),c('"'))}),c(f?"/>":">"))},end:function(a){a=h.lowercase(a);d||!0!==C[a]||(c("</"),c(a),c(">"));a==d&&(d=!1)},chars:function(a){d||
-c(B(a))}}}var L=h.$$minErr("$sanitize"),A=/^<\s*([\w:-]+)((?:\s+[\w:-]+(?:\s*=\s*(?:(?:"[^"]*")|(?:'[^']*')|[^>\s]+))?)*)\s*(\/?)\s*>/,z=/^<\s*\/\s*([\w:-]+)[^>]*>/,G=/([\w:-]+)(?:\s*=\s*(?:(?:"((?:[^"])*)")|(?:'((?:[^'])*)')|([^>\s]+)))?/g,K=/^</,J=/^<\s*\//,H=/\x3c!--(.*?)--\x3e/g,y=/<!DOCTYPE([^>]*?)>/i,I=/<!\[CDATA\[(.*?)]]\x3e/g,N=/([^\#-~| |!])/g,w=k("area,br,col,hr,img,wbr");p=k("colgroup,dd,dt,li,p,tbody,td,tfoot,th,thead,tr");q=k("rp,rt");var v=h.extend({},q,p),t=h.extend({},p,k("address,article,aside,blockquote,caption,center,del,dir,div,dl,figure,figcaption,footer,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,hr,ins,map,menu,nav,ol,pre,script,section,table,ul")),
-u=h.extend({},q,k("a,abbr,acronym,b,bdi,bdo,big,br,cite,code,del,dfn,em,font,i,img,ins,kbd,label,map,mark,q,ruby,rp,rt,s,samp,small,span,strike,strong,sub,sup,time,tt,u,var")),x=k("script,style"),C=h.extend({},w,t,u,v),D=k("background,cite,href,longdesc,src,usemap"),O=h.extend({},D,k("abbr,align,alt,axis,bgcolor,border,cellpadding,cellspacing,class,clear,color,cols,colspan,compact,coords,dir,face,headers,height,hreflang,hspace,ismap,lang,language,nohref,nowrap,rel,rev,rows,rowspan,rules,scope,scrolling,shape,span,start,summary,target,title,type,valign,value,vspace,width")),
-n=document.createElement("pre"),M=/^(\s*)([\s\S]*?)(\s*)$/;h.module("ngSanitize",[]).provider("$sanitize",function(){this.$get=["$$sanitizeUri",function(a){return function(e){var d=[];F(e,s(d,function(c,b){return!/^unsafe/.test(a(c,b))}));return d.join("")}}]});h.module("ngSanitize").filter("linky",["$sanitize",function(a){var e=/((ftp|https?):\/\/|(mailto:)?[A-Za-z0-9._%+-]+@)\S*[^\s.;,(){}<>]/,d=/^mailto:/;return function(c,b){function g(a){a&&m.push(E(a))}function f(a,c){m.push("<a ");h.isDefined(b)&&
-(m.push('target="'),m.push(b),m.push('" '));m.push('href="');m.push(a);m.push('">');g(c);m.push("</a>")}if(!c)return c;for(var l,k=c,m=[],n,p;l=k.match(e);)n=l[0],l[2]==l[3]&&(n="mailto:"+n),p=l.index,g(k.substr(0,p)),f(n,l[0].replace(d,"")),k=k.substring(p+l[0].length);g(k);return a(m.join(""))}}])})(window,window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-sanitize.min.js.map


Mime
View raw message