aurora-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ma...@apache.org
Subject [31/50] [abbrv] Removing angular-seed dir.
Date Wed, 15 Jan 2014 21:37:54 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-animate.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-animate.min.js.map b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-animate.min.js.map
deleted file mode 100644
index fd867ff..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-animate.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-animate.min.js",
-"lineCount":22,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA2OtCD,CAAAE,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,OAAA,CAgBU,CAAC,UAAD,CAAa,kBAAb,CAAiC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAA6B,CAU5EC,QAASA,EAAkB,CAACC,CAAD,CAAU,CACnC,IAAI,IAAIC,EAAI,CAAZ,CAAeA,CAAf,CAAmBD,CAAAE,OAAnB,CAAmCD,CAAA,EAAnC,CAAwC,CACtC,IAAIE,EAAMH,CAAA,CAAQC,CAAR,CACV,IAAGE,CAAAC,SAAH,EAAmBC,CAAnB,CACE,MAAOF,EAH6B,CADL,CATrC,IAAIG,EAAOb,CAAAa,KAAX,CACIC,EAAUd,CAAAc,QADd,CAEIC,GAAYV,CAAAW,YAFhB,CAIIJ,EAAe,CAJnB,CAKIK,EAAmB,kBALvB,CAMIC,EAAwB,YAN5B,CAOIC,EAAmB,SAAU,CAAA,CAAV,CAevBf,EAAAgB,UAAA,CAAmB,UAAnB,CAA+B,CAAC,WAAD,CAAc,WAAd,CAA2B,UAA3B,CAAuC,cAAvC,CAAuD,UAAvD,CAAmE,YAAnE,CAAiF,WAAjF,CACP,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAcC,CAAd,CAA2BC,CAA3B,CAAuCC,CAAvC,CAAuDC,CAAvD,CAAmEC,CAAnE,CAAiFC,CAAjF,CAA4F,CAuB1HC,QAASA,EAAM,CAACC,CAAD,CAAO,CACpB,GAAIA,CAAJ,CAAU,CAAA,IACJC,EAAU,EADN,CAEJC,EAAU,EACVC,EAAAA,CAAUH,CAAAI,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAAC,MAAA,CAAqB,GAArB,CAOd,EAAIX,CAAAY,YAAJ,EAA4BZ,CAAAa,WAA5B;AACEJ,CAAAK,KAAA,CAAa,EA
 Ab,CAGF,KAAI,IAAI7B,EAAE,CAAV,CAAaA,CAAb,CAAiBwB,CAAAvB,OAAjB,CAAiCD,CAAA,EAAjC,CAAsC,CAAA,IAChC8B,EAAQN,CAAA,CAAQxB,CAAR,CADwB,CAEhC+B,EAAsBxB,EAAA,CAAUuB,CAAV,CACvBC,EAAH,EAA2B,CAAAR,CAAA,CAAQO,CAAR,CAA3B,GACER,CAAAO,KAAA,CAAaf,CAAAkB,IAAA,CAAcD,CAAd,CAAb,CACA,CAAAR,CAAA,CAAQO,CAAR,CAAA,CAAiB,CAAA,CAFnB,CAHoC,CAQtC,MAAOR,EAtBC,CADU,CAwRtBW,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAA4BpC,CAA5B,CAAqCqC,CAArC,CAAoDC,CAApD,CAAkEC,CAAlE,CAAgFC,CAAhF,CAA8F,CA6HrHC,QAASA,EAA0B,CAACC,CAAD,CAAY,CAC7CC,CAAA,EACA,IAAiB,CAAA,CAAjB,GAAGD,CAAH,CACEE,CAAA,EADF,KAAA,CASA,GADIC,CACJ,CADW7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CACX,CACEmC,CAAAC,KACA,CADYF,CACZ,CAAA5C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAA+BmC,CAA/B,CAEFE,EAAA,CAA6BlB,CAA7B,CAAyC,OAAzC,CAAkDe,CAAlD,CAbA,CAF6C,CAkB/CG,QAASA,EAA4B,CAAClB,CAAD,CAAamB,CAAb,CAAoBC,CAApB,CAA6C,CAChF,IAAIC,EAAYF,CAAZE,CAAoB,KACxB3C,EAAA,CAAQsB,CAAR,CAAoB,QAAQ,CAACsB,CAAD,CAAYC,CAAZ,CAAmB,CAC7C,IAAIC,EAA0BA,QAAQ,EAAG,CAoBX,CAAA,CAAA,CAC9B,IAAIC,EApBcN,CAoBdM,CAA8B,UAAlC,CACIC,EAAmB1B,
 CAAA,CArBZuB,CAqBY,CACvBG,EAAA,CAAiBD,CAAjB,CAAA,CAAwC,CAAA,CACvC,EAAAC,CAAA,CAAiBL,CAAjB,CAAA,EAA+B5C,CAA/B,GAED,KAAQL,CAAR,CAAU,CAAV,CAAYA,CAAZ,CAAc4B,CAAA3B,OAAd,CAAgCD,CAAA,EAAhC,CACE,GAAG,CAAC4B,CAAA,CAAW5B,CAAX,CAAA,CAAcqD,CAAd,CAAJ,CAAwC,MAAA,CAG1CL,EAAA,EAV8B,CApBW,CAM7B,SAAZ,EAAGD,CAAH,EAA2C,OAA3C,EAAyBb,CAAzB,EAAwE,MAAxE,EAAsDA,CAAtD,CAKGgB,CAAA,CAAUH,CAAV,CAAH,CACEG,CAAA,CAAUD,CAAV,CADF,CACyBM,CAAA,CACrBL,CAAA,CAAUH,CAAV,CAAA,CAAiBhD,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqCiB,CAArC,CADqB,CAErBF,CAAA,CAAUH,CAAV,CAAA,CAAiBhD,CAAjB,CAA0BqD,CAA1B,CAHJ,CAKEA,CAAA,EAVF,CACEA,CAAA,EAR2C,CAA/C,CAFgF,CAqClFI,QAASA,EAAqB,EAAG,CAC/BjB,CAAA,EAAgBtB,CAAA,CAASsB,CAAT,CAAuB,CAAvB,CAA0B,CAAA,CAA1B,CADe,CAMjCG,QAASA,EAAgB,EAAG,CACtBA,CAAAe,WAAJ;CACEf,CAAAe,WACA,CAD8B,CAAA,CAC9B,CAAAnB,CAAA,EAFF,CAD0B,CAO5BK,QAASA,EAAc,EAAG,CACxB,GAAG,CAACA,CAAAc,WAAJ,CAA+B,CAC7Bd,CAAAc,WAAA,CAA4B,CAAA,CAC5B,KAAIb,EAAO7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CACRmC,EAAH,GAKKW,CAAH,CACEG,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CADF,EAGE6C,CAAAe,sBAGA,CAH6B1C
 ,CAAA,CAAS,QAAQ,EAAG,CAC/CyC,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CAD+C,CAApB,CAE1B,CAF0B,CAEvB,CAAA,CAFuB,CAG7B,CAAAA,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAA+BmC,CAA/B,CANF,CALF,CAcAY,EAAA,EAjB6B,CADP,CAjM2F,IACjHI,CADiH,CAC/FpC,CAD+F,CACtFqC,EAAO/D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACnC8D,EAAH,GACED,CACA,CADmBC,CAAA1B,UACnB,CAAAX,CAAA,CAAUoC,CAAV,CAA6B,GAA7B,CAAmCzB,CAFrC,CAOA,IAAI0B,CAAJ,EAAaC,CAAA,CAAsBtC,CAAtB,CAAb,CAAA,CAMIuC,CAAAA,CAAmBC,CAAA,GAAAA,CAAMxC,CAANwC,SAAA,CAAuB,MAAvB,CAA8B,GAA9B,CAClB5B,EAAL,GACEA,CADF,CACkBC,CAAA,CAAeA,CAAA4B,OAAA,EAAf,CAAuClE,CAAAkE,OAAA,EADzD,CAII3C,EAAAA,CAAUF,CAAA,CAAO2C,CAAP,CACd,KAAIR,EAAiC,UAAjCA,EAAerB,CAAfqB,EAAiE,aAAjEA,EAA+CrB,CAC/CgC,EAAAA,CAAiBnE,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAAjByD,EAAmD,EAMvD,IAAIC,CAAA,CAAmBpE,CAAnB,CAA4BqC,CAA5B,CAAJ,EAAqE,CAArE,GAAkDd,CAAArB,OAAlD,CACEyC,CAAA,EACA,CAAAC,CAAA,EAFF,KAAA,CAMA,IAAIf,EAAa,EAGbsC,EAAAE,QAAJ,EAAgCb,CAAhC,EAAgDW,CAAAG,WAAhD,EACE/D,CAAA,CAAQgB,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAY,CAEnC,GAAG,CAACA,CAAAoB,YAAJ,EAA6BpB,CAAAoB,YAAA,CAAsBvE,CAAtB,
 CAA+BmC,CAA/B,CAA+CC,CAA/C,CAA7B,CAAwF,CACtF,IAAcoC,EAAUrB,CAAA,CAAUhB,CAAV,CAIH,QAArB,EAAGA,CAAH,EACEsC,CACA,CADWD,CACX;AAAAA,CAAA,CAAU,IAFZ,EAIEC,CAJF,CAIatB,CAAA,CAAU,QAAV,CAAqBhB,CAAAuC,OAAA,CAAsB,CAAtB,CAAAC,YAAA,EAArB,CAA8DxC,CAAAT,OAAA,CAAsB,CAAtB,CAA9D,CAEbG,EAAAC,KAAA,CAAgB,QACL2C,CADK,OAEND,CAFM,CAAhB,CAXsF,CAFrD,CAArC,CAuBuB,EAAzB,GAAG3C,CAAA3B,OAAH,EACEyC,CAAA,EACA,CAAAc,CAAA,EAFF,GASImB,CA+BJ,CA/BsB,GA+BtB,CA/B4Bf,CA+B5B,CA/B+C,GA+B/C,CA9BGM,CAAAE,QA8BH,GA3BEnD,CAAA2D,OAAA,CAAgBV,CAAAP,sBAAhB,CAOA,CANAD,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CAMA,CALA8E,CAAA,CAAiBX,CAAAtC,WAAjB,CAKA,CAAGsC,CAAAY,eAAH,CACG,CAAAZ,CAAArB,KAAA,EAAuBxC,CAAvB,EAA6B,CAAA,CAA7B,CADH,CAEUkD,CAFV,EAE2Bc,CAAAH,CAAAG,WAF3B,GASEM,CATF,CAS4C,aAAxB,EAAAT,CAAAa,MAAA,CAChBJ,CAAAX,QAAA,CAAwBE,CAAA/B,UAAxB,CAAkD,EAAlD,CADgB,CAEhBwC,CAFgB,CAEET,CAAA/B,UAFF,CAE6B,GAXjD,CAoBF,EADI6C,CACJ,CADqB,GACrB,CAD2B7C,CAC3B,CADuC,GACvC,CAAsB,UAAtB,EAAID,CAAJ,EAAkF,CAAlF,EAAuCyC,CAAAM,QAAA,CAAwBD,CAAxB,CAAvC,EACsB,aADtB,EACI9C,CADJ,EACmF,EAD
 nF,EACuCyC,CAAAM,QAAA,CAAwBD,CAAxB,CADvC,EAEEtC,CAAA,EACA,CAAAc,CAAA,EAHF,GASAzD,CAAAmF,SAAA,CAAiBxE,CAAjB,CAaA,CAXAX,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAA+B,SACrB,CAAA,CADqB,OAEvByB,CAFuB,WAGnBC,CAHmB,YAIlB,CAACoB,CAJiB,YAKlB3B,CALkB,MAMxBY,CANwB,CAA/B,CAWA,CAAAM,CAAA,CAA6BlB,CAA7B;AAAyC,QAAzC,CAAmDY,CAAnD,CAtBA,CAxCA,CAjCA,CAnBA,CAAA,IACEE,EAAA,EACA,CAAAC,CAAA,EAXmH,CAwNvHwC,QAASA,EAAqB,CAACpF,CAAD,CAAU,CAClC8D,CAAAA,CAAO/D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACXO,EAAA,CAAQuD,CAAAuB,iBAAA,CAAsB,GAAtB,CAA4B1E,CAA5B,CAAR,CAA4D,QAAQ,CAACX,CAAD,CAAU,CAC5EA,CAAA,CAAUP,CAAAO,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACV,KAAI6C,EAAO7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CACRmC,EAAH,GACEiC,CAAA,CAAiBjC,CAAAhB,WAAjB,CACA,CAAA8B,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CAFF,CAH4E,CAA9E,CAFsC,CAYxC8E,QAASA,EAAgB,CAACjD,CAAD,CAAa,CAEpCtB,CAAA,CAAQsB,CAAR,CAAoB,QAAQ,CAACsB,CAAD,CAAY,CAClCtB,CAAAkD,eAAJ,EACG,CAAA5B,CAAAmC,UAAA,EAAuBhF,CAAvB,EAHiBiF,CAAAA,CAGjB,CAEC1D,EAAA2D,cAAJ,EACG,CAAArC,CAAAsC,SAAA,EAAsBnF,CAAtB,EANiBiF,CAAAA,CAMjB,CALmC,CAAxC,CAFoC,CAYtC5B,QAASA,EAAO,CAAC3D
 ,CAAD,CAAU,CAniBnBD,CAAA,CAoiBgBC,CApiBhB,CAoiBL,EApiBiCD,CAAA,CAoiBHkB,CApiBG,CAoiBjC,CACML,CAAA8E,SADN,GAEI9E,CAAAyD,QACA,CAD2B,CAAA,CAC3B,CAAAzD,CAAA0D,WAAA,CAA8B,CAAA,CAHlC,GAMEtE,CAAA2F,YAAA,CAAoBhF,CAApB,CACA,CAAAX,CAAA4F,WAAA,CAAmBlF,CAAnB,CAPF,CADwB,CAY1B0D,QAASA,EAAkB,CAACpE,CAAD,CAAUqC,CAAV,CAAyB,CAClD,GAAIzB,CAAA8E,SAAJ,CAA+B,MAAO,CAAA,CAEtC,IAljBK3F,CAAA,CAkjBgBC,CAljBhB,CAkjBL,EAljBiCD,CAAA,CAkjBHkB,CAljBG,CAkjBjC,CACE,MAAOL,EAAA8E,SAAP,EAAoC9E,CAAAyD,QAGtC,GAAG,CAID,GAA4B,CAA5B,GAAGhC,CAAAnC,OAAH,CAA+B,KAE/B,KAAI2F,EA5jBD9F,CAAA,CA4jB4BsC,CA5jB5B,CA4jBCwD,EA5jB2B9F,CAAA,CA4jBekB,CA5jBf,CA4jB/B,CACI6E,EAAQD,CAAA,CAASjF,CAAT,CAA4ByB,CAAAQ,KAAA,CAAmBnC,CAAnB,CADxC,CAEIqF;AAASD,CAATC,GAAmB,CAAC,CAACD,CAAAJ,SAArBK,EAAuC,CAAC,CAACD,CAAAzB,QAAzC0B,CACJ,IAAGF,CAAH,EAAaE,CAAb,CACE,MAAOA,EAGT,IAAGF,CAAH,CAAW,KAbV,CAAH,MAeMxD,CAfN,CAesBA,CAAA6B,OAAA,EAftB,CAiBA,OAAO,CAAA,CAxB2C,CAziBpDjD,CAAA4B,KAAA,CAAkBnC,CAAlB,CAAoCE,CAApC,CAQAO,EAAA6E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC7E,CAAA6E,aAAA,
 CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjCpF,CAAAyD,QAAA,CAA2B,CAAA,CADM,CAAnC,CADiC,CAAnC,CAMA,KAAI4B,EAAkBnG,CAAAmG,gBAAA,EAAtB,CACIlC,EAAyBkC,CACD,CAClB,QAAQ,CAAC7D,CAAD,CAAY,CACpB,MAAO6D,EAAAC,KAAA,CAAqB9D,CAArB,CADa,CADF,CAAlB,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,CAAA,CAAT,CAmDrB,OAAO,OA+BG+D,QAAQ,CAACnG,CAAD,CAAUqC,CAAV,CAAyBC,CAAzB,CAAuCE,CAAvC,CAAqD,CACnE,IAAA4D,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBpG,CAApB,CACAc,EAAAqF,MAAA,CAAgBnG,CAAhB,CAAyBqC,CAAzB,CAAwCC,CAAxC,CACAnB,EAAA6E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC9D,CAAA,CAAiB,OAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsClC,CAAtC,CAA+CqC,CAA/C,CAA8DC,CAA9D,CAA4EhC,CAA5E,CAAkFkC,CAAlF,CADiC,CAAnC,CAHmE,CA/BhE,OAmEG6D,QAAQ,CAACrG,CAAD,CAAUwC,CAAV,CAAwB,CACtC4C,CAAA,CAAsBpF,CAAtB,CACA,KAAAoG,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBpG,CAApB,CACAmB,EAAA6E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC9D,CAAA,CAAiB,OAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsClC,CAAtC,CAA+C,IAA/C,CAAqD,IAArD,CAA2D,QAAQ,EAAG,CACpEc,CAAAuF,MAAA,CAAgBrG,CAAhB,CADoE,CAAtE;AAEGwC,CAFH,CADiC,CAAnC,CAHsC,CAnEnC,MA4GE8D,QAAQ,CAACtG,CAAD,CAAUqC,CAAV,CAAyBC,CAAzB,CAAuCE,CAAvC,CAAqD,CAClE4C,CA
 AA,CAAsBpF,CAAtB,CACA,KAAAoG,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBpG,CAApB,CACAc,EAAAwF,KAAA,CAAetG,CAAf,CAAwBqC,CAAxB,CAAuCC,CAAvC,CACAnB,EAAA6E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC9D,CAAA,CAAiB,MAAjB,CAAyB,SAAzB,CAAoClC,CAApC,CAA6CqC,CAA7C,CAA4DC,CAA5D,CAA0EhC,CAA1E,CAAgFkC,CAAhF,CADiC,CAAnC,CAJkE,CA5G/D,UAmJM2C,QAAQ,CAACnF,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBI,CAArB,CAAmC,CACpDN,CAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6BE,CAA7B,CAAwCpC,CAAxC,CAAiD,IAAjD,CAAuD,IAAvD,CAA6D,QAAQ,EAAG,CACtEc,CAAAqE,SAAA,CAAmBnF,CAAnB,CAA4BoC,CAA5B,CADsE,CAAxE,CAEGI,CAFH,CADoD,CAnJjD,aAuLSmD,QAAQ,CAAC3F,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBI,CAArB,CAAmC,CACvDN,CAAA,CAAiB,aAAjB,CAAgCE,CAAhC,CAA2CpC,CAA3C,CAAoD,IAApD,CAA0D,IAA1D,CAAgE,QAAQ,EAAG,CACzEc,CAAA6E,YAAA,CAAsB3F,CAAtB,CAA+BoC,CAA/B,CADyE,CAA3E,CAEGI,CAFH,CADuD,CAvLpD,SA2MK4D,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQvG,CAAR,CAAiB,CACjC,OAAOwG,SAAAtG,OAAP,EACE,KAAK,CAAL,CACE,GAAGqG,CAAH,CACE5C,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CADF,KAEO,CACL,IAAI6C,EAAO7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAAPmC,EAAyC,EAC7CA,EAAA6C,SAAA,CAAgB,CAAA,CAChB1F,EAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,
 CAA+BmC,CAA/B,CAHK,CAKT,KAEA,MAAK,CAAL,CACEjC,CAAA8E,SAAA,CAA4B,CAACa,CAC/B,MAEA,SACEA,CAAA,CAAQ,CAAC3F,CAAA8E,SAhBb,CAmBA,MAAO,CAAC,CAACa,CApBwB,CA3M9B,CArEmH,CAD7F,CAA/B,CAwkBAzG,EAAA2G,SAAA,CAA0B,EAA1B;AAA8B,CAAC,SAAD,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAU1F,CAAV,CAAoBE,CAApB,CAA8B,CAgDtGyF,QAASA,EAAW,CAAC3G,CAAD,CAAU4G,CAAV,CAAoB,CACtC1F,CAAA2D,OAAA,CAAgBgC,CAAhB,CAEAC,EAAAhF,KAAA,CAA0B8E,CAA1B,CAEA,KAAI9C,EAAO/D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACXA,EAAA,CAAUP,CAAAO,QAAA,CAAgB8D,CAAhB,CACViD,EAAAjF,KAAA,CAA2B9B,CAA3B,CAEIgH,EAAAA,CAAchH,CAAA6C,KAAA,CAAaoE,CAAb,CAClBC,EAAA,CAAuBC,IAAAC,IAAA,CAASF,CAAT,EACpBF,CAAAK,SADoB,CACGL,CAAAM,YADH,EAC8BC,CAD9B,CACoDC,CADpD,CAMvBR,EAAAS,eAAA,CAA6BC,CAE7Bb,EAAA,CAAiB3F,CAAA,CAAS,QAAQ,EAAG,CACnCX,CAAA,CAAQuG,CAAR,CAA8B,QAAQ,CAACa,CAAD,CAAK,CACzCA,CAAA,EADyC,CAA3C,CAOA,KAAIC,EAAuB,EAA3B,CACIC,EAA2BH,CAC/BnH,EAAA,CAAQwG,CAAR,CAA+B,QAAQ,CAAC5G,CAAD,CAAM,CAC3CyH,CAAA9F,KAAA,CAA0B3B,CAA1B,CAD2C,CAA7C,CAIAe,EAAA,CAAS,QAAQ,EAAG,CAClB4G,CAAA,CAAmBF,CAAnB
 ,CAAyCC,CAAzC,CACAD,EAAA,CAAuB,IAFL,CAApB,CAGGV,CAHH,CAGyB,CAAA,CAHzB,CAKAJ,EAAA,CAAuB,EACvBC,EAAA,CAAwB,EACxBF,EAAA,CAAiB,IACjBkB,EAAA,CAAc,EACdb,EAAA,CAAuB,CACvBQ,EAAA,EAxBmC,CAApB,CAyBd,EAzBc,CAyBV,CAAA,CAzBU,CAlBqB,CA8CxCI,QAASA,EAAkB,CAACE,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAkB,CAC3C1H,CAAA,CAAQyH,CAAR,CAAkB,QAAQ,CAAChI,CAAD,CAAU,CAElC,CADIgH,CACJ,CADkBhH,CAAA6C,KAAA,CAAaoE,CAAb,CAClB,GAAkBD,CAAAS,eAAlB,EAAgDQ,CAAhD,EACG,CAAAjB,CAAAkB,iBAAA,EAAgC5H,CAAhC,GAH+B,CAApC,CAD2C,CAS7C6H,QAASA,EAA0B,CAACnI,CAAD,CAAUoI,CAAV,CAAoB,CACrD,IAAIvF,EAAOuF,CAAA,CAAWL,CAAA,CAAYK,CAAZ,CAAX,CAAmC,IAC9C,IAAG,CAACvF,CAAJ,CAAU,CACR,IAAIwF,EAAqB,CAAzB,CACIC,EAAkB,CADtB,CAEIC,EAAoB,CAFxB;AAGIC,EAAiB,CAHrB,CAIIC,CAJJ,CAKIC,CALJ,CAMIC,CANJ,CAOIC,CAGJrI,EAAA,CAAQP,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAU,CACjC,GAAIA,CAAAI,SAAJ,EAAwBC,CAAxB,CAAsC,CAChCwI,CAAAA,CAAgBnC,CAAAoC,iBAAA,CAAyB9I,CAAzB,CAAhB6I,EAAqD,EAEzDF,EAAA,CAA0BE,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCC,CAAhC,CAE1BX,EAAA,CAAqBlB,IAAAC,IAAA,CAAS6B,CAAA,CAAaN,CAAb,CAAT,CAAgDN,CAAhD,CAEr
 BO,EAAA,CAA0BC,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCG,CAAhC,CAE1BT,EAAA,CAAuBI,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCI,CAAhC,CAEvBb,EAAA,CAAmBnB,IAAAC,IAAA,CAAS6B,CAAA,CAAaR,CAAb,CAAT,CAA6CH,CAA7C,CAEnBI,EAAA,CAAsBG,CAAA,CAAcO,CAAd,CAA+BD,CAA/B,CAEtBX,EAAA,CAAmBrB,IAAAC,IAAA,CAAS6B,CAAA,CAAaP,CAAb,CAAT,CAA4CF,CAA5C,CAEnB,KAAIa,EAAaJ,CAAA,CAAaJ,CAAA,CAAcO,CAAd,CAA+BJ,CAA/B,CAAb,CAEF,EAAf,CAAGK,CAAH,GACEA,CADF,EACeC,QAAA,CAAST,CAAA,CAAcO,CAAd,CAA+BG,CAA/B,CAAT,CAAwE,EAAxE,CADf,EAC8F,CAD9F,CAIAhB,EAAA,CAAoBpB,IAAAC,IAAA,CAASiC,CAAT,CAAoBd,CAApB,CAvBgB,CADL,CAAnC,CA2BA1F,EAAA,CAAO,OACG,CADH,yBAEoB+F,CAFpB,yBAGoBD,CAHpB,sBAIiBF,CAJjB,iBAKYH,CALZ,oBAMeD,CANf,qBAOgBK,CAPhB,gBAQWF,CARX,mBAScD,CATd,CAWJH,EAAH,GACEL,CAAA,CAAYK,CAAZ,CADF,CAC0BvF,CAD1B,CAjDQ,CAqDV,MAAOA,EAvD8C,CA0DvDoG,QAASA,EAAY,CAACO,CAAD,CAAM,CACzB,IAAIC,EAAW,CACXC,EAAAA,CAASjK,CAAAkK,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAA,CACXA,CAAA7H,MAAA,CAAU,SAAV,CADW,CAEX,EACFpB;CAAA,CAAQmJ,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACnD,CAAD,CAAQ,CAC9BkD,CAAA,CAAWtC,IAAAC,IAAA,CAASwC,UAAA,CAAWrD,CAAX,CAAT,EA
 A8B,CAA9B,CAAiCkD,CAAjC,CADmB,CAAhC,CAGA,OAAOA,EARkB,CAW3BI,QAASA,EAAW,CAAC7J,CAAD,CAAU,CAC5B,IAAIqC,EAAgBrC,CAAAkE,OAAA,EAApB,CACI4F,EAAWzH,CAAAQ,KAAA,CAAmBkH,CAAnB,CACXD,EAAJ,GACEzH,CAAAQ,KAAA,CAAmBkH,CAAnB,CAA0C,EAAEC,CAA5C,CACA,CAAAF,CAAA,CAAWE,CAFb,CAIA,OAAOF,EAAP,CAAkB,GAAlB,CAAwB/J,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAAAoC,UAPI,CAU9B6H,QAASA,EAAY,CAACjK,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CACxC,IAAIgG,EAAWyB,CAAA,CAAY7J,CAAZ,CAAf,CACIkK,EAAgB9B,CAAhB8B,CAA2B,GAA3BA,CAAiC9H,CADrC,CAEI+H,EAAU,EAFd,CAGIC,EAAKrC,CAAA,CAAYmC,CAAZ,CAAA,CAA6B,EAAEnC,CAAA,CAAYmC,CAAZ,CAAAG,MAA/B,CAAkE,CAE3E,IAAQ,CAAR,CAAGD,CAAH,CAAW,CACT,IAAIE,EAAmBlI,CAAnBkI,CAA+B,UAAnC,CACIC,EAAkBnC,CAAlBmC,CAA6B,GAA7BA,CAAmCD,CAGvC,EAFIE,CAEJ,CAFmB,CAACzC,CAAA,CAAYwC,CAAZ,CAEpB,GAAgBvK,CAAAmF,SAAA,CAAiBmF,CAAjB,CAEhBH,EAAA,CAAUhC,CAAA,CAA2BnI,CAA3B,CAAoCuK,CAApC,CAEVC,EAAA,EAAgBxK,CAAA2F,YAAA,CAAoB2E,CAApB,CATP,CAYXtK,CAAAmF,SAAA,CAAiB/C,CAAjB,CAEIqI,EAAAA,CAAUtC,CAAA,CAA2BnI,CAA3B,CAAoCkK,CAApC,CAMV7C,EAAAA,CAAWF,IAAAC,IAAA,CAASqD,CAAAnC,gBAA
 T,CAAkCmC,CAAAjC,eAAlC,CACXlB,EAAAA,CAAcH,IAAAC,IAAA,CAASqD,CAAApC,mBAAT,CAAqCoC,CAAAlC,kBAArC,CAClB,IAAmB,CAAnB,GAAGjB,CAAH,CAEE,MADAtH,EAAA2F,YAAA,CAAoBvD,CAApB,CACO,CAAA,CAAA,CAKT,KAAIsI,EAAkB,EACO,EAA7B,CAAAD,CAAApC,mBAAA,CAuBAtI,CAAA,CAtBmBC,CAsBnB,CAAA2K,MAAA,CAAkC5B,CAAlC;AAAoDG,CAApD,CAvBA,CAuBoE,MAvBpE,CA2BAnJ,CAAA,CAzB0BC,CAyB1B,CAAA2K,MAAA,CAAkCvB,CAAlC,CA3BA,CA2BoD,SAvBpD7I,EAAA,CAAQ6B,CAAAT,MAAA,CAAgB,GAAhB,CAAR,CAA8B,QAAQ,CAACI,CAAD,CAAQ9B,CAAR,CAAW,CAC/CyK,CAAA,GAAwB,CAAJ,CAAAzK,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAAlC,EAAwC8B,CAAxC,CAAgD,SADD,CAAjD,CAIA/B,EAAA6C,KAAA,CAAaoE,CAAb,CAAsC,WACxB7E,CADwB,iBAElBsI,CAFkB,aAGtBpD,CAHsB,UAIzBD,CAJyB,SAK1BjF,CAL0B,CAKd,GALc,CAKRsI,CALQ,SAM1BD,CAN0B,SAO1BN,CAP0B,IAQ/BC,CAR+B,CAAtC,CAWA,OAAO,CAAA,CAvDiC,CAkE1CQ,QAASA,EAAkB,CAAC5K,CAAD,CAAU,CACnC,IAAI6K,EAAO9B,CAAP8B,CAAyB3B,CACzBpF,EAAAA,CAAO/D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACR8D,EAAA6G,MAAA,CAAWE,CAAX,CAAH,EAAiD,CAAjD,CAAuB/G,CAAA6G,MAAA,CAAWE,CAAX,CAAA3K,OAAvB,GACE4D,CAAA6G,MAAA,CAAWE,CAAX,CADF,CACqB,EA
 DrB,CAHmC,CAQrCC,QAASA,EAAyB,CAAC9K,CAAD,CAAU,CAC1C,IAAI6K,EAAOzB,CACPtF,EAAAA,CAAO/D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACR8D,EAAA6G,MAAA,CAAWE,CAAX,CAAH,EAAiD,CAAjD,CAAuB/G,CAAA6G,MAAA,CAAWE,CAAX,CAAA3K,OAAvB,GACE4D,CAAA6G,MAAA,CAAWE,CAAX,CADF,CACqB,EADrB,CAH0C,CAQ5CE,QAASA,EAAU,CAAC/K,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB4I,CAArB,CAA8C,CA8D/DC,QAASA,EAAK,CAACvI,CAAD,CAAY,CACxB1C,CAAAkL,IAAA,CAAYC,CAAZ,CAAiCC,CAAjC,CACApL,EAAA2F,YAAA,CAAoB+E,CAApB,CACa1K,EAAAA,CAAAA,CAsFfA,EAAA2F,YAAA,CAtFwBvD,CAsFxB,CACApC,EAAA4F,WAAA,CAAmBqB,CAAnB,CAtFMnD,EAAAA,CAAO/D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACX,KAAKC,IAAIA,CAAT,GAAcoL,EAAd,CACEvH,CAAA6G,MAAAW,eAAA,CAA0BD,CAAA,CAAcpL,CAAd,CAA1B,CANsB,CA9DqC;AAwE/DmL,QAASA,EAAmB,CAACpG,CAAD,CAAQ,CAClCA,CAAAuG,gBAAA,EACA,KAAIC,EAAKxG,CAAAyG,cAALD,EAA4BxG,CAC5B0G,EAAAA,CAAYF,CAAAG,iBAAZD,EAAmCF,CAAAE,UAAnCA,EAAmDE,IAAAC,IAAA,EAInDC,EAAAA,CAAclC,UAAA,CAAW4B,CAAAM,YAAAC,QAAA,CAAuBC,CAAvB,CAAX,CASf7E,KAAAC,IAAA,CAASsE,CAAT,CAAqBO,CAArB,CAAgC,CAAhC,CAAH,EAAyCC,CAAzC,EAAyDJ,CAAzD,EAAwExE,CAAxE,EACE0D,CAAA
 ,EAjBgC,CAvEpC,IAAIhE,EAAchH,CAAA6C,KAAA,CAAaoE,CAAb,CAAlB,CACInD,EAAO/D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACX,IAAyC,EAAzC,EAAG8D,CAAA1B,UAAA8C,QAAA,CAAuB9C,CAAvB,CAAH,EAA+C4E,CAA/C,CAAA,CAKA,IAAIyD,EAAUzD,CAAAyD,QAAd,CACIN,EAAUnD,CAAAmD,QADd,CAEI7C,EAAcN,CAAAM,YAFlB,CAGIoD,EAAkB1D,CAAA0D,gBAHtB,CAIIwB,EAAe/E,IAAAC,IAAA,CAASqD,CAAAnC,gBAAT,CAAkCmC,CAAAjC,eAAlC,CAAf0D,CAA2E1E,CAJ/E,CAKIyE,EAAYL,IAAAC,IAAA,EALhB,CAMIV,EAAsBgB,CAAtBhB,CAA2C,GAA3CA,CAAiDiB,CANrD,CAOIhC,EAAKpD,CAAAoD,GAPT,CASIO,EAAQ,EATZ,CASgBU,EAAgB,EAChC,IAAgC,CAAhC,CAAGZ,CAAApC,mBAAH,CAAmC,CACjC,IAAIgE,EAAgB5B,CAAA7B,wBACgB,GAApC,EAAGyD,CAAAnH,QAAA,CAAsB,KAAtB,CAAH,GACEyF,CAGA,EAHS2B,CAGT,CAHsB,uBAGtB,CAHgDD,CAGhD,CAHgE,GAGhE;AAFA1B,CAEA,EAFS2B,CAET,CAFsB,uBAEtB,CAFgD7B,CAAA9B,wBAEhD,CAFkF,IAElF,CADA0C,CAAAvJ,KAAA,CAAmBwK,CAAnB,CAAgC,qBAAhC,CACA,CAAAjB,CAAAvJ,KAAA,CAAmBwK,CAAnB,CAAgC,qBAAhC,CAJF,CAFiC,CAU3B,CAAR,CAAGlC,CAAH,GAC+B,CAO7B,CAPGD,CAAA7B,gBAOH,EAPiE,CAOjE,GAPkC6B,CAAA9B,mBAOlC,GALEsC,CAEA,EAFS2B,CAET,CAFsB,oBAEtB,CADSC,CA
 AA,CAFQ9B,CAAAhC,qBAER,CAAgC0B,CAAA7B,gBAAhC,CAAyD8B,CAAzD,CACT,CADwE,IACxE,CAAAiB,CAAAvJ,KAAA,CAAmBwK,CAAnB,CAAgC,kBAAhC,CAGF,EAA4B,CAA5B,CAAGnC,CAAA3B,eAAH,EAA+D,CAA/D,GAAiC2B,CAAA5B,kBAAjC,GACEoC,CAEA,EAFS2B,CAET,CAFsB,mBAEtB,CADSC,CAAA,CAAoB9B,CAAA/B,oBAApB,CAAiDyB,CAAA3B,eAAjD,CAAyE4B,CAAzE,CACT,CADwF,IACxF,CAAAiB,CAAAvJ,KAAA,CAAmBwK,CAAnB,CAAgC,iBAAhC,CAHF,CARF,CAe0B,EAA1B,CAAGjB,CAAAnL,OAAH,GAIMsM,CACJ,CADe1I,CAAA2I,aAAA,CAAkB,OAAlB,CACf,EAD6C,EAC7C,CAAA3I,CAAA4I,aAAA,CAAkB,OAAlB;AAA2BF,CAA3B,CAAsC,GAAtC,CAA4C7B,CAA5C,CALF,CAQA3K,EAAA2M,GAAA,CAAWxB,CAAX,CAAgCC,CAAhC,CACApL,EAAAmF,SAAA,CAAiBuF,CAAjB,CACA1D,EAAAkB,iBAAA,CAA+B0E,QAAQ,EAAG,CACxC3B,CAAA,EACAD,EAAA,EAFwC,CAI1C,OAAOC,EAtDP,CACED,CAAA,EAJ6D,CA8FjEuB,QAASA,EAAmB,CAACM,CAAD,CAAaC,CAAb,CAA2B1J,CAA3B,CAAkC,CAC5D,IAAIuH,EAAQ,EACZpK,EAAA,CAAQsM,CAAAlL,MAAA,CAAiB,GAAjB,CAAR,CAA+B,QAAQ,CAACoL,CAAD,CAAM9M,CAAN,CAAS,CAC9C0K,CAAA,GAAc,CAAJ,CAAA1K,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAAxB,GACUmD,CADV,CACkB0J,CADlB,CACiCxD,QAAA,CAASyD,CAAT,CAAc,
 EAAd,CADjC,EACsD,GAFR,CAAhD,CAIA,OAAOpC,EANqD,CAS9DqC,QAASA,EAAa,CAAChN,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CACzC,GAAG6H,CAAA,CAAajK,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CAAH,CACE,MAAO,SAAQ,CAACM,CAAD,CAAY,CACzBA,CAAA,GAA0B1C,CA6C9B2F,YAAA,CA7CuCvD,CA6CvC,CACA,CA9C8BpC,CA8C9B4F,WAAA,CAAmBqB,CAAnB,CA9CI,CADyB,CAFY,CAQ3CgG,QAASA,EAAY,CAACjN,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB8K,CAArB,CAA6C,CAChE,GAAGlN,CAAA6C,KAAA,CAAaoE,CAAb,CAAH,CACE,MAAO8D,EAAA,CAAW/K,CAAX,CAAoBoC,CAApB,CAA+B8K,CAA/B,CAEMlN,EAoCf2F,YAAA,CApCwBvD,CAoCxB,CApCepC,EAqCf4F,WAAA,CAAmBqB,CAAnB,CApCEiG,EAAA,EAL8D,CASlEC,QAASA,EAAO,CAACnN,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBgL,CAArB,CAAwC,CAItD,IAAIC,EAAwBL,CAAA,CAAchN,CAAd,CAAuBoC,CAAvB,CAC5B,IAAIiL,CAAJ,CAAA,CAUA,IAAIxI,EAASwI,CACb1G,EAAA,CAAY3G,CAAZ,CAAqB,QAAQ,EAAG,CAC9B4K,CAAA,CAAmB5K,CAAnB,CACA8K,EAAA,CAA0B9K,CAA1B,CAIA6E,EAAA,CAASoI,CAAA,CAAajN,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CAAiCgL,CAAjC,CANqB,CAAhC,CASA,OAAO,SAAQ,CAAC1K,CAAD,CAAY,CACxB,CAAAmC,CAAA,EAAUvE,CAAV,EAAgBoC,CAAhB,CADwB,CApB3B,CACE0K,CAAA,EANoD,CAiHxDE,QAASA,EAAa,CAAC7L,CAAD,
 CAAU8L,CAAV,CAAkB,CACtC,IAAInL;AAAY,EAChBX,EAAA,CAAUhC,CAAA+N,QAAA,CAAgB/L,CAAhB,CAAA,CAA2BA,CAA3B,CAAqCA,CAAAE,MAAA,CAAc,KAAd,CAC/CpB,EAAA,CAAQkB,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACM,CAAD,CAAQ9B,CAAR,CAAW,CAC/B8B,CAAH,EAA2B,CAA3B,CAAYA,CAAA7B,OAAZ,GACEkC,CADF,GACoB,CAAJ,CAAAnC,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAD9B,EACoC8B,CADpC,CAC4CwL,CAD5C,CADkC,CAApC,CAKA,OAAOnL,EAR+B,CAjf8D,IAElGkK,EAAa,EAFqF,CAEjFvD,CAFiF,CAEhEqD,CAFgE,CAE3ChD,CAF2C,CAE3B+C,CAUvE3M,EAAAiO,gBAAJ,GAA+B/N,CAA/B,EAA4CF,CAAAkO,sBAA5C,GAA6EhO,CAA7E,EACE4M,CAEA,CAFa,UAEb,CADAvD,CACA,CADkB,kBAClB,CAAAqD,CAAA,CAAsB,mCAHxB,GAKErD,CACA,CADkB,YAClB,CAAAqD,CAAA,CAAsB,eANxB,CASI5M,EAAAmO,eAAJ,GAA8BjO,CAA9B,EAA2CF,CAAAoO,qBAA3C,GAA2ElO,CAA3E,EACE4M,CAEA,CAFa,UAEb,CADAlD,CACA,CADiB,iBACjB,CAAA+C,CAAA,CAAqB,iCAHvB,GAKE/C,CACA,CADiB,WACjB,CAAA+C,CAAA,CAAqB,cANvB,CASA,KAAInD,EAAe,UAAnB,CACIE,EAAe,UADnB,CAEIC,EAAY,OAFhB,CAGII,EAAgC,gBAHpC,CAIIQ,EAAwB,gBAJ5B;AAKI9C,EAA0B,qBAL9B,CAMI+E,EAAkC,CANtC,CAOIzE,EAAsB,GAP1B,CAQIC,EAAa,GARjB,CAUIE,EAAmB,CAVvB,CAWIK,E
 AAc,EAXlB,CAYIiC,EAAgB,CAZpB,CAaIlD,EAAuB,EAb3B,CAcIC,EAAwB,EAd5B,CAeIF,CAfJ,CAgBIK,EAAuB,CAqX3B,OAAO,aACS3C,QAAQ,CAACvE,CAAD,CAAUmC,CAAV,CAA0BC,CAA1B,CAAqC,CAGzD,IAAIyL,EAAcpM,CAAAzB,CAAA6C,KAAA,CAAaoE,CAAb,CAAAxF,EAAyC,EAAzCA,SAClB,IAAG,CAACoM,CAAJ,EAAsE,CAAtE,EAAkB,CAAC,OAAD,CAAS,OAAT,CAAiB,MAAjB,CAAA3I,QAAA,CAAiC/C,CAAjC,CAAlB,CACE,MAAO,CAAA,CAGT,KAAIE,EAAgBrC,CAAAkE,OAAA,EAApB,CACI4J,EAAQrO,CAAAO,QAAA,CAAgBD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAAA+N,UAAA,EAAhB,CAGZD,EAAAE,KAAA,CAAW,OAAX,CAAmB,8CAAnB,CACAF,EAAAG,WAAA,CAAiB,IAAjB,CACAH,EAAAI,MAAA,EAEA3N,EAAA,CAAQsN,CAAAlM,MAAA,CAAiB,GAAjB,CAAR,CAA+B,QAAQ,CAACI,CAAD,CAAQ,CAC7C+L,CAAAnI,YAAA,CAAkB5D,CAAlB,CAD6C,CAA/C,CAKA+L,EAAA3I,SAAA,CAAemI,CAAA,CAAclL,CAAd,CADgB,UAAlBmL,EAAApL,CAAAoL,CAA+B,MAA/BA,CAAwC,SACtC,CAAf,CACAlL,EAAA8L,OAAA,CAAqBL,CAArB,CAEIrD,EAAAA,CAAUtC,CAAA,CAA2B2F,CAA3B,CACdA,EAAAM,OAAA,EAEA,OAAyE,EAAzE,CAAOjH,IAAAC,IAAA,CAASqD,CAAApC,mBAAT,CAAqCoC,CAAAlC,kBAArC,CA3BkD,CADtD;MA+BGpC,QAAQ,CAACnG,CAAD,CAAUqO,CAAV,CAA8B,CAC5C,MAAOlB,EA
 AA,CAAQnN,CAAR,CAAiB,UAAjB,CAA6BqO,CAA7B,CADqC,CA/BzC,OAmCGhI,QAAQ,CAACrG,CAAD,CAAUqO,CAAV,CAA8B,CAC5C,MAAOlB,EAAA,CAAQnN,CAAR,CAAiB,UAAjB,CAA6BqO,CAA7B,CADqC,CAnCzC,MAuCE/H,QAAQ,CAACtG,CAAD,CAAUqO,CAAV,CAA8B,CAC3C,MAAOlB,EAAA,CAAQnN,CAAR,CAAiB,SAAjB,CAA4BqO,CAA5B,CADoC,CAvCxC,gBA2CYC,QAAQ,CAACtO,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBiM,CAArB,CAAyC,CAEhE,GADIE,CACJ,CADyBvB,CAAA,CAAchN,CAAd,CAAuBsN,CAAA,CAAclL,CAAd,CAAyB,MAAzB,CAAvB,CACzB,CAME,MALAuE,EAAA,CAAY3G,CAAZ,CAAqB,QAAQ,EAAG,CAC9B4K,CAAA,CAAmB5K,CAAnB,CACA8K,EAAA,CAA0B9K,CAA1B,CACAqO,EAAA,EAH8B,CAAhC,CAKOE,CAAAA,CAETF,EAAA,EAVgE,CA3C7D,UAwDMlJ,QAAQ,CAACnF,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBiM,CAArB,CAAyC,CAC1D,MAAOpB,EAAA,CAAajN,CAAb,CAAsBsN,CAAA,CAAclL,CAAd,CAAyB,MAAzB,CAAtB,CAAwDiM,CAAxD,CADmD,CAxDvD,mBA4DeG,QAAQ,CAACxO,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBiM,CAArB,CAAyC,CAEnE,GADIE,CACJ,CADyBvB,CAAA,CAAchN,CAAd,CAAuBsN,CAAA,CAAclL,CAAd,CAAyB,SAAzB,CAAvB,CACzB,CAME,MALAuE,EAAA,CAAY3G,CAAZ,CAAqB,QAAQ,EAAG,CAC9B4K,CAAA,CAAmB5K,CAAnB,CACA8K,EAAA,CAA0B9K,CAA1B,CACAqO,EAA
 A,EAH8B,CAAhC,CAKOE,CAAAA,CAETF,EAAA,EAVmE,CA5DhE,aAyES1I,QAAQ,CAAC3F,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBiM,CAArB,CAAyC,CAC7D,MAAOpB,EAAA,CAAajN,CAAb,CAAsBsN,CAAA,CAAclL,CAAd,CAAyB,SAAzB,CAAtB,CAA2DiM,CAA3D,CADsD,CAzE1D,CAna+F,CAA1E,CAA9B,CA/lB4E,CAAtE,CAhBV,CA3OsC,CAArC,CAAA,CAy1CE7O,MAz1CF,CAy1CUA,MAAAC,QAz1CV;",
-"sources":["angular-animate.js"],
-"names":["window","angular","undefined","module","config","$provide","$animateProvider","extractElementNode","element","i","length","elm","nodeType","ELEMENT_NODE","noop","forEach","selectors","$$selectors","NG_ANIMATE_STATE","NG_ANIMATE_CLASS_NAME","rootAnimateState","decorator","$delegate","$injector","$sniffer","$rootElement","$timeout","$rootScope","$document","lookup","name","matches","flagMap","classes","substr","split","transitions","animations","push","klass","selectorFactoryName","get","performAnimation","animationEvent","className","parentElement","afterElement","domOperation","doneCallback","onBeforeAnimationsComplete","cancelled","fireDOMOperation","closeAnimation","data","done","invokeRegisteredAnimationFns","phase","allAnimationFnsComplete","endFnName","animation","index","animationPhaseCompleted","phaseCompletionFlag","currentAnimation","isClassBased","fireDoneCallbackAsync","hasBeenRun","cleanup","closeAnimationTimeout","currentClassName","node","isAnimatableClassNam
 e","animationLookup","replace","parent","ngAnimateState","animationsDisabled","running","structural","allowCancel","afterFn","beforeFn","charAt","toUpperCase","futureClassName","cancel","cancelAnimations","beforeComplete","event","classNameToken","indexOf","addClass","cancelChildAnimations","querySelectorAll","beforeEnd","isCancelledFlag","afterComplete","afterEnd","disabled","removeClass","removeData","isRoot","state","result","$$postDigest","classNameFilter","test","enter","enabled","leave","move","value","arguments","register","$window","afterReflow","callback","animationTimer","animationReflowQueue","animationElementQueue","elementData","NG_ANIMATE_CSS_DATA_KEY","closingAnimationTime","Math","max","maxDelay","maxDuration","CLOSING_TIME_BUFFER","ONE_SECOND","animationCount","animationCounter","fn","elementQueueSnapshot","animationCounterSnapshot","closeAllAnimations","lookupCache","elements","count","closeAnimationFn","getElementAnimationDetails","cacheKey","transitionDuration","
 transitionDelay","animationDuration","animationDelay","transitionDelayStyle","animationDelayStyle","transitionDurationStyle","transitionPropertyStyle","elementStyles","getComputedStyle","TRANSITION_PROP","DURATION_KEY","parseMaxTime","PROPERTY_KEY","DELAY_KEY","ANIMATION_PROP","aDuration","parseInt","ANIMATION_ITERATION_COUNT_KEY","str","maxValue","values","isString","parseFloat","getCacheKey","parentID","NG_ANIMATE_PARENT_KEY","parentCounter","animateSetup","eventCacheKey","stagger","ii","total","staggerClassName","staggerCacheKey","applyClasses","timings","activeClassName","style","unblockTransitions","prop","unblockKeyframeAnimations","animateRun","activeAnimationComplete","onEnd","off","css3AnimationEvents","onAnimationProgress","appliedStyles","removeProperty","stopPropagation","ev","originalEvent","timeStamp","$manualTimeStamp","Date","now","elapsedTime","toFixed","ELAPSED_TIME_MAX_DECIMAL_PLACES","startTime","maxDelayTime","ANIMATIONEND_EVENT","TRANSITIONEND_EVENT","propertyS
 tyle","CSS_PREFIX","prepareStaggerDelay","oldStyle","getAttribute","setAttribute","on","elementData.closeAnimationFn","delayStyle","staggerDelay","val","animateBefore","animateAfter","afterAnimationComplete","animate","animationComplete","preReflowCancellation","suffixClasses","suffix","isArray","ontransitionend","onwebkittransitionend","onanimationend","onwebkitanimationend","oldClasses","clone","cloneNode","attr","removeAttr","empty","append","remove","animationCompleted","beforeAddClass","cancellationMethod","beforeRemoveClass"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.js
deleted file mode 100644
index 76d3c14..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.js
+++ /dev/null
@@ -1,202 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.2.6
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-(function(window, angular, undefined) {'use strict';
-
-/**
- * @ngdoc overview
- * @name ngCookies
- * @description
- *
- * # ngCookies
- *
- * The `ngCookies` module provides a convenient wrapper for reading and writing browser cookies. 
- *
- * {@installModule cookies}
- *
- * <div doc-module-components="ngCookies"></div>
- *
- * See {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} and
- * {@link ngCookies.$cookieStore `$cookieStore`} for usage.
- */
-
-
-angular.module('ngCookies', ['ng']).
- /**
-  * @ngdoc object
-  * @name ngCookies.$cookies
-  * @requires $browser
-  *
-  * @description
-  * Provides read/write access to browser's cookies.
-  *
-  * Only a simple Object is exposed and by adding or removing properties to/from
-  * this object, new cookies are created/deleted at the end of current $eval.
-  *
-  * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
-  *
-  * @example
-  <doc:example>
-   <doc:source>
-    <script>
-     function ExampleController($cookies) {
-      // Retrieving a cookie
-      var favoriteCookie = $cookies.myFavorite;
-      // Setting a cookie
-      $cookies.myFavorite = 'oatmeal';
-     }
-    </script>
-   </doc:source>
-  </doc:example>
-  */
-  factory('$cookies', ['$rootScope', '$browser', function ($rootScope, $browser) {
-   var cookies = {},
-     lastCookies = {},
-     lastBrowserCookies,
-     runEval = false,
-     copy = angular.copy,
-     isUndefined = angular.isUndefined;
-
-   //creates a poller fn that copies all cookies from the $browser to service & inits the service
-   $browser.addPollFn(function() {
-    var currentCookies = $browser.cookies();
-    if (lastBrowserCookies != currentCookies) { //relies on browser.cookies() impl
-     lastBrowserCookies = currentCookies;
-     copy(currentCookies, lastCookies);
-     copy(currentCookies, cookies);
-     if (runEval) $rootScope.$apply();
-    }
-   })();
-
-   runEval = true;
-
-   //at the end of each eval, push cookies
-   //TODO: this should happen before the "delayed" watches fire, because if some cookies are not
-   //   strings or browser refuses to store some cookies, we update the model in the push fn.
-   $rootScope.$watch(push);
-
-   return cookies;
-
-
-   /**
-    * Pushes all the cookies from the service to the browser and verifies if all cookies were
-    * stored.
-    */
-   function push() {
-    var name,
-      value,
-      browserCookies,
-      updated;
-
-    //delete any cookies deleted in $cookies
-    for (name in lastCookies) {
-     if (isUndefined(cookies[name])) {
-      $browser.cookies(name, undefined);
-     }
-    }
-
-    //update all cookies updated in $cookies
-    for(name in cookies) {
-     value = cookies[name];
-     if (!angular.isString(value)) {
-      if (angular.isDefined(lastCookies[name])) {
-       cookies[name] = lastCookies[name];
-      } else {
-       delete cookies[name];
-      }
-     } else if (value !== lastCookies[name]) {
-      $browser.cookies(name, value);
-      updated = true;
-     }
-    }
-
-    //verify what was actually stored
-    if (updated){
-     updated = false;
-     browserCookies = $browser.cookies();
-
-     for (name in cookies) {
-      if (cookies[name] !== browserCookies[name]) {
-       //delete or reset all cookies that the browser dropped from $cookies
-       if (isUndefined(browserCookies[name])) {
-        delete cookies[name];
-       } else {
-        cookies[name] = browserCookies[name];
-       }
-       updated = true;
-      }
-     }
-    }
-   }
-  }]).
-
-
- /**
-  * @ngdoc object
-  * @name ngCookies.$cookieStore
-  * @requires $cookies
-  *
-  * @description
-  * Provides a key-value (string-object) storage, that is backed by session cookies.
-  * Objects put or retrieved from this storage are automatically serialized or
-  * deserialized by angular's toJson/fromJson.
-  *
-  * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
-  *
-  * @example
-  */
-  factory('$cookieStore', ['$cookies', function($cookies) {
-
-   return {
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name ngCookies.$cookieStore#get
-     * @methodOf ngCookies.$cookieStore
-     *
-     * @description
-     * Returns the value of given cookie key
-     *
-     * @param {string} key Id to use for lookup.
-     * @returns {Object} Deserialized cookie value.
-     */
-    get: function(key) {
-     var value = $cookies[key];
-     return value ? angular.fromJson(value) : value;
-    },
-
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name ngCookies.$cookieStore#put
-     * @methodOf ngCookies.$cookieStore
-     *
-     * @description
-     * Sets a value for given cookie key
-     *
-     * @param {string} key Id for the `value`.
-     * @param {Object} value Value to be stored.
-     */
-    put: function(key, value) {
-     $cookies[key] = angular.toJson(value);
-    },
-
-    /**
-     * @ngdoc method
-     * @name ngCookies.$cookieStore#remove
-     * @methodOf ngCookies.$cookieStore
-     *
-     * @description
-     * Remove given cookie
-     *
-     * @param {string} key Id of the key-value pair to delete.
-     */
-    remove: function(key) {
-     delete $cookies[key];
-    }
-   };
-
-  }]);
-
-
-})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js
deleted file mode 100644
index ea51645..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.2.6
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(p,f,n){'use strict';f.module("ngCookies",["ng"]).factory("$cookies",["$rootScope","$browser",function(d,b){var c={},g={},h,k=!1,l=f.copy,m=f.isUndefined;b.addPollFn(function(){var a=b.cookies();h!=a&&(h=a,l(a,g),l(a,c),k&&d.$apply())})();k=!0;d.$watch(function(){var a,e,d;for(a in g)m(c[a])&&b.cookies(a,n);for(a in c)(e=c[a],f.isString(e))?e!==g[a]&&(b.cookies(a,e),d=!0):f.isDefined(g[a])?c[a]=g[a]:delete c[a];if(d)for(a in e=b.cookies(),c)c[a]!==e[a]&&(m(e[a])?delete c[a]:c[a]=e[a])});
-return c}]).factory("$cookieStore",["$cookies",function(d){return{get:function(b){return(b=d[b])?f.fromJson(b):b},put:function(b,c){d[b]=f.toJson(c)},remove:function(b){delete d[b]}}}])})(window,window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-cookies.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js.map b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
deleted file mode 100644
index a7fd1e9..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-cookies.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-cookies.min.js",
-"lineCount":7,
-"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAoBtCD,CAAAE,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,QAAA,CA4BW,UA5BX,CA4BuB,CAAC,YAAD,CAAe,UAAf,CAA2B,QAAS,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAuB,CAAA,IACxEC,EAAU,EAD8D,CAExEC,EAAc,EAF0D,CAGxEC,CAHwE,CAIxEC,EAAU,CAAA,CAJ8D,CAKxEC,EAAOV,CAAAU,KALiE,CAMxEC,EAAcX,CAAAW,YAGlBN,EAAAO,UAAA,CAAmB,QAAQ,EAAG,CAC5B,IAAIC,EAAiBR,CAAAC,QAAA,EACjBE,EAAJ,EAA0BK,CAA1B,GACEL,CAGA,CAHqBK,CAGrB,CAFAH,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAqBN,CAArB,CAEA,CADAG,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAqBP,CAArB,CACA,CAAIG,CAAJ,EAAaL,CAAAU,OAAA,EAJf,CAF4B,CAA9B,CAAA,EAUAL,EAAA,CAAU,CAAA,CAKVL,EAAAW,OAAA,CASAC,QAAa,EAAG,CAAA,IACVC,CADU,CAEVC,CAFU,CAIVC,CAGJ,KAAKF,CAAL,GAAaV,EAAb,CACMI,CAAA,CAAYL,CAAA,CAAQW,CAAR,CAAZ,CAAJ,EACEZ,CAAAC,QAAA,CAAiBW,CAAjB,CAAuBhB,CAAvB,CAKJ,KAAIgB,CAAJ,GAAYX,EAAZ,CAEE,CADAY,CACK,CADGZ,CAAA,CAAQW,CAAR,CACH,CAAAjB,CAAAoB,SAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAL,EAMWA,CANX,GAMqBX,CAAA,CAAYU,CAAZ,CANrB,GAOEZ,CAAAC,QAAA,CAAiBW,CAAjB,CAAuBC,CAAvB,CACA,CAAAC,CAAA,CAAU,CAAA,CARZ,E
 ACMnB,CAAAqB,UAAA,CAAkBd,CAAA,CAAYU,CAAZ,CAAlB,CAAJ,CACEX,CAAA,CAAQW,CAAR,CADF,CACkBV,CAAA,CAAYU,CAAZ,CADlB,CAGE,OAAOX,CAAA,CAAQW,CAAR,CASb,IAAIE,CAAJ,CAIE,IAAKF,CAAL,GAFAK,EAEahB,CAFID,CAAAC,QAAA,EAEJA,CAAAA,CAAb,CACMA,CAAA,CAAQW,CAAR,CAAJ,GAAsBK,CAAA,CAAeL,CAAf,CAAtB,GAEMN,CAAA,CAAYW,CAAA,CAAeL,CAAf,CAAZ,CAAJ,CACE,OAAOX,CAAA,CAAQW,CAAR,CADT,CAGEX,CAAA,CAAQW,CAAR,CAHF,CAGkBK,CAAA,CAAeL,CAAf,CALpB,CAlCU,CAThB,CAEA;MAAOX,EA1BqE,CAA3D,CA5BvB,CAAAH,QAAA,CA4HW,cA5HX,CA4H2B,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACoB,CAAD,CAAW,CAErD,MAAO,KAYAC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CAEjB,MAAO,CADHP,CACG,CADKK,CAAA,CAASE,CAAT,CACL,EAAQzB,CAAA0B,SAAA,CAAiBR,CAAjB,CAAR,CAAkCA,CAFxB,CAZd,KA4BAS,QAAQ,CAACF,CAAD,CAAMP,CAAN,CAAa,CACxBK,CAAA,CAASE,CAAT,CAAA,CAAgBzB,CAAA4B,OAAA,CAAeV,CAAf,CADQ,CA5BrB,QA0CGW,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAM,CACpB,OAAOF,CAAA,CAASE,CAAT,CADa,CA1CjB,CAF8C,CAAhC,CA5H3B,CApBsC,CAArC,CAAA,CAoME1B,MApMF,CAoMUA,MAAAC,QApMV;",
-"sources":["angular-cookies.js"],
-"names":["window","angular","undefined","module","factory","$rootScope","$browser","cookies","lastCookies","lastBrowserCookies","runEval","copy","isUndefined","addPollFn","currentCookies","$apply","$watch","push","name","value","updated","isString","isDefined","browserCookies","$cookies","get","key","fromJson","put","toJson","remove"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-csp.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-csp.css b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-csp.css
deleted file mode 100644
index 763f7b9..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-csp.css
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-/* Include this file in your html if you are using the CSP mode. */
-
-@charset "UTF-8";
-
-[ng\:cloak], [ng-cloak], [data-ng-cloak], [x-ng-cloak],
-.ng-cloak, .x-ng-cloak,
-.ng-hide {
- display: none !important;
-}
-
-ng\:form {
- display: block;
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.js
deleted file mode 100644
index 74750ee..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.js
+++ /dev/null
@@ -1,410 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.2.6
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-
-(function() {'use strict';
-
-/**
- * @description
- *
- * This object provides a utility for producing rich Error messages within
- * Angular. It can be called as follows:
- *
- * var exampleMinErr = minErr('example');
- * throw exampleMinErr('one', 'This {0} is {1}', foo, bar);
- *
- * The above creates an instance of minErr in the example namespace. The
- * resulting error will have a namespaced error code of example.one. The
- * resulting error will replace {0} with the value of foo, and {1} with the
- * value of bar. The object is not restricted in the number of arguments it can
- * take.
- *
- * If fewer arguments are specified than necessary for interpolation, the extra
- * interpolation markers will be preserved in the final string.
- *
- * Since data will be parsed statically during a build step, some restrictions
- * are applied with respect to how minErr instances are created and called.
- * Instances should have names of the form namespaceMinErr for a minErr created
- * using minErr('namespace') . Error codes, namespaces and template strings
- * should all be static strings, not variables or general expressions.
- *
- * @param {string} module The namespace to use for the new minErr instance.
- * @returns {function(string, string, ...): Error} instance
- */
-
-function minErr(module) {
- return function () {
-  var code = arguments[0],
-   prefix = '[' + (module ? module + ':' : '') + code + '] ',
-   template = arguments[1],
-   templateArgs = arguments,
-   stringify = function (obj) {
-    if (typeof obj === 'function') {
-     return obj.toString().replace(/ \{[\s\S]*$/, '');
-    } else if (typeof obj === 'undefined') {
-     return 'undefined';
-    } else if (typeof obj !== 'string') {
-     return JSON.stringify(obj);
-    }
-    return obj;
-   },
-   message, i;
-
-  message = prefix + template.replace(/\{\d+\}/g, function (match) {
-   var index = +match.slice(1, -1), arg;
-
-   if (index + 2 < templateArgs.length) {
-    arg = templateArgs[index + 2];
-    if (typeof arg === 'function') {
-     return arg.toString().replace(/ ?\{[\s\S]*$/, '');
-    } else if (typeof arg === 'undefined') {
-     return 'undefined';
-    } else if (typeof arg !== 'string') {
-     return toJson(arg);
-    }
-    return arg;
-   }
-   return match;
-  });
-
-  message = message + '\nhttp://errors.angularjs.org/1.2.6/' +
-   (module ? module + '/' : '') + code;
-  for (i = 2; i < arguments.length; i++) {
-   message = message + (i == 2 ? '?' : '&') + 'p' + (i-2) + '=' +
-    encodeURIComponent(stringify(arguments[i]));
-  }
-
-  return new Error(message);
- };
-}
-
-/**
- * @ngdoc interface
- * @name angular.Module
- * @description
- *
- * Interface for configuring angular {@link angular.module modules}.
- */
-
-function setupModuleLoader(window) {
-
- var $injectorMinErr = minErr('$injector');
- var ngMinErr = minErr('ng');
-
- function ensure(obj, name, factory) {
-  return obj[name] || (obj[name] = factory());
- }
-
- var angular = ensure(window, 'angular', Object);
-
- // We need to expose `angular.$$minErr` to modules such as `ngResource` that reference it during bootstrap
- angular.$$minErr = angular.$$minErr || minErr;
-
- return ensure(angular, 'module', function() {
-  /** @type {Object.<string, angular.Module>} */
-  var modules = {};
-
-  /**
-   * @ngdoc function
-   * @name angular.module
-   * @description
-   *
-   * The `angular.module` is a global place for creating, registering and retrieving Angular
-   * modules.
-   * All modules (angular core or 3rd party) that should be available to an application must be
-   * registered using this mechanism.
-   *
-   * When passed two or more arguments, a new module is created. If passed only one argument, an
-   * existing module (the name passed as the first argument to `module`) is retrieved.
-   *
-   *
-   * # Module
-   *
-   * A module is a collection of services, directives, filters, and configuration information.
-   * `angular.module` is used to configure the {@link AUTO.$injector $injector}.
-   *
-   * <pre>
-   * // Create a new module
-   * var myModule = angular.module('myModule', []);
-   *
-   * // register a new service
-   * myModule.value('appName', 'MyCoolApp');
-   *
-   * // configure existing services inside initialization blocks.
-   * myModule.config(function($locationProvider) {
-   *  // Configure existing providers
-   *  $locationProvider.hashPrefix('!');
-   * });
-   * </pre>
-   *
-   * Then you can create an injector and load your modules like this:
-   *
-   * <pre>
-   * var injector = angular.injector(['ng', 'MyModule'])
-   * </pre>
-   *
-   * However it's more likely that you'll just use
-   * {@link ng.directive:ngApp ngApp} or
-   * {@link angular.bootstrap} to simplify this process for you.
-   *
-   * @param {!string} name The name of the module to create or retrieve.
-   * @param {Array.<string>=} requires If specified then new module is being created. If
-   *    unspecified then the the module is being retrieved for further configuration.
-   * @param {Function} configFn Optional configuration function for the module. Same as
-   *    {@link angular.Module#methods_config Module#config()}.
-   * @returns {module} new module with the {@link angular.Module} api.
-   */
-  return function module(name, requires, configFn) {
-   var assertNotHasOwnProperty = function(name, context) {
-    if (name === 'hasOwnProperty') {
-     throw ngMinErr('badname', 'hasOwnProperty is not a valid {0} name', context);
-    }
-   };
-
-   assertNotHasOwnProperty(name, 'module');
-   if (requires && modules.hasOwnProperty(name)) {
-    modules[name] = null;
-   }
-   return ensure(modules, name, function() {
-    if (!requires) {
-     throw $injectorMinErr('nomod', "Module '{0}' is not available! You either misspelled " +
-       "the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you " +
-       "specify the dependencies as the second argument.", name);
-    }
-
-    /** @type {!Array.<Array.<*>>} */
-    var invokeQueue = [];
-
-    /** @type {!Array.<Function>} */
-    var runBlocks = [];
-
-    var config = invokeLater('$injector', 'invoke');
-
-    /** @type {angular.Module} */
-    var moduleInstance = {
-     // Private state
-     _invokeQueue: invokeQueue,
-     _runBlocks: runBlocks,
-
-     /**
-      * @ngdoc property
-      * @name angular.Module#requires
-      * @propertyOf angular.Module
-      * @returns {Array.<string>} List of module names which must be loaded before this module.
-      * @description
-      * Holds the list of modules which the injector will load before the current module is
-      * loaded.
-      */
-     requires: requires,
-
-     /**
-      * @ngdoc property
-      * @name angular.Module#name
-      * @propertyOf angular.Module
-      * @returns {string} Name of the module.
-      * @description
-      */
-     name: name,
-
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#provider
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string} name service name
-      * @param {Function} providerType Construction function for creating new instance of the
-      *                service.
-      * @description
-      * See {@link AUTO.$provide#provider $provide.provider()}.
-      */
-     provider: invokeLater('$provide', 'provider'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#factory
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string} name service name
-      * @param {Function} providerFunction Function for creating new instance of the service.
-      * @description
-      * See {@link AUTO.$provide#factory $provide.factory()}.
-      */
-     factory: invokeLater('$provide', 'factory'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#service
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string} name service name
-      * @param {Function} constructor A constructor function that will be instantiated.
-      * @description
-      * See {@link AUTO.$provide#service $provide.service()}.
-      */
-     service: invokeLater('$provide', 'service'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#value
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string} name service name
-      * @param {*} object Service instance object.
-      * @description
-      * See {@link AUTO.$provide#value $provide.value()}.
-      */
-     value: invokeLater('$provide', 'value'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#constant
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string} name constant name
-      * @param {*} object Constant value.
-      * @description
-      * Because the constant are fixed, they get applied before other provide methods.
-      * See {@link AUTO.$provide#constant $provide.constant()}.
-      */
-     constant: invokeLater('$provide', 'constant', 'unshift'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#animation
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string} name animation name
-      * @param {Function} animationFactory Factory function for creating new instance of an
-      *                  animation.
-      * @description
-      *
-      * **NOTE**: animations take effect only if the **ngAnimate** module is loaded.
-      *
-      *
-      * Defines an animation hook that can be later used with
-      * {@link ngAnimate.$animate $animate} service and directives that use this service.
-      *
-      * <pre>
-      * module.animation('.animation-name', function($inject1, $inject2) {
-      *  return {
-      *   eventName : function(element, done) {
-      *    //code to run the animation
-      *    //once complete, then run done()
-      *    return function cancellationFunction(element) {
-      *     //code to cancel the animation
-      *    }
-      *   }
-      *  }
-      * })
-      * </pre>
-      *
-      * See {@link ngAnimate.$animateProvider#register $animateProvider.register()} and
-      * {@link ngAnimate ngAnimate module} for more information.
-      */
-     animation: invokeLater('$animateProvider', 'register'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#filter
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string} name Filter name.
-      * @param {Function} filterFactory Factory function for creating new instance of filter.
-      * @description
-      * See {@link ng.$filterProvider#register $filterProvider.register()}.
-      */
-     filter: invokeLater('$filterProvider', 'register'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#controller
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string|Object} name Controller name, or an object map of controllers where the
-      *  keys are the names and the values are the constructors.
-      * @param {Function} constructor Controller constructor function.
-      * @description
-      * See {@link ng.$controllerProvider#register $controllerProvider.register()}.
-      */
-     controller: invokeLater('$controllerProvider', 'register'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#directive
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {string|Object} name Directive name, or an object map of directives where the
-      *  keys are the names and the values are the factories.
-      * @param {Function} directiveFactory Factory function for creating new instance of
-      * directives.
-      * @description
-      * See {@link ng.$compileProvider#methods_directive $compileProvider.directive()}.
-      */
-     directive: invokeLater('$compileProvider', 'directive'),
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#config
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {Function} configFn Execute this function on module load. Useful for service
-      *  configuration.
-      * @description
-      * Use this method to register work which needs to be performed on module loading.
-      */
-     config: config,
-
-     /**
-      * @ngdoc method
-      * @name angular.Module#run
-      * @methodOf angular.Module
-      * @param {Function} initializationFn Execute this function after injector creation.
-      *  Useful for application initialization.
-      * @description
-      * Use this method to register work which should be performed when the injector is done
-      * loading all modules.
-      */
-     run: function(block) {
-      runBlocks.push(block);
-      return this;
-     }
-    };
-
-    if (configFn) {
-     config(configFn);
-    }
-
-    return moduleInstance;
-
-    /**
-     * @param {string} provider
-     * @param {string} method
-     * @param {String=} insertMethod
-     * @returns {angular.Module}
-     */
-    function invokeLater(provider, method, insertMethod) {
-     return function() {
-      invokeQueue[insertMethod || 'push']([provider, method, arguments]);
-      return moduleInstance;
-     };
-    }
-   });
-  };
- });
-
-}
-
-setupModuleLoader(window);
-})(window);
-
-/**
- * Closure compiler type information
- *
- * @typedef { {
- *  requires: !Array.<string>,
- *  invokeQueue: !Array.<Array.<*>>,
- *
- *  service: function(string, Function):angular.Module,
- *  factory: function(string, Function):angular.Module,
- *  value: function(string, *):angular.Module,
- *
- *  filter: function(string, Function):angular.Module,
- *
- *  init: function(Function):angular.Module
- * } }
- */
-angular.Module;
-

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js
deleted file mode 100644
index da2a811..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.2.6
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(){'use strict';function d(a){return function(){var c=arguments[0],b,c="["+(a?a+":":"")+c+"] http://errors.angularjs.org/1.2.6/"+(a?a+"/":"")+c;for(b=1;b<arguments.length;b++)c=c+(1==b?"?":"&")+"p"+(b-1)+"="+encodeURIComponent("function"==typeof arguments[b]?arguments[b].toString().replace(/ \{[\s\S]*$/,""):"undefined"==typeof arguments[b]?"undefined":"string"!=typeof arguments[b]?JSON.stringify(arguments[b]):arguments[b]);return Error(c)}}(function(a){var c=d("$injector"),b=d("ng");a=a.angular||
-(a.angular={});a.$$minErr=a.$$minErr||d;return a.module||(a.module=function(){var a={};return function(e,d,f){if("hasOwnProperty"===e)throw b("badname","module");d&&a.hasOwnProperty(e)&&(a[e]=null);return a[e]||(a[e]=function(){function a(c,d,e){return function(){b[e||"push"]([c,d,arguments]);return g}}if(!d)throw c("nomod",e);var b=[],h=[],k=a("$injector","invoke"),g={_invokeQueue:b,_runBlocks:h,requires:d,name:e,provider:a("$provide","provider"),factory:a("$provide","factory"),service:a("$provide",
-"service"),value:a("$provide","value"),constant:a("$provide","constant","unshift"),animation:a("$animateProvider","register"),filter:a("$filterProvider","register"),controller:a("$controllerProvider","register"),directive:a("$compileProvider","directive"),config:k,run:function(a){h.push(a);return this}};f&&k(f);return g}())}}())})(window)})(window);
-//# sourceMappingURL=angular-loader.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js.map b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js.map
deleted file mode 100644
index b395960..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-loader.min.js.map
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-{
-"version":3,
-"file":"angular-loader.min.js",
-"lineCount":8,
-"mappings":"A;;;;;aAMC,SAAQ,EAAG,CCNZA,QAAS,EAAM,CAAC,CAAD,CAAS,CAWtB,MAAO,SAAS,EAAG,CAAA,IACb,EAAO,SAAA,CAAU,CAAV,CADM,CAIf,CAJe,CAKjB,EAHW,GAGX,EAHkB,CAAA,CAAS,CAAT,CAAkB,GAAlB,CAAwB,EAG1C,EAHgD,CAGhD,CAAmB,sCAAnB,EAA2D,CAAA,CAAS,CAAT,CAAkB,GAAlB,CAAwB,EAAnF,EAAyF,CACzF,KAAK,CAAL,CAAS,CAAT,CAAY,CAAZ,CAAgB,SAAA,OAAhB,CAAkC,CAAA,EAAlC,CACE,CAAA,CAAU,CAAV,EAA0B,CAAL,EAAA,CAAA,CAAS,GAAT,CAAe,GAApC,EAA2C,GAA3C,EAAkD,CAAlD,CAAoD,CAApD,EAAyD,GAAzD,CACE,kBAAA,CAjBc,UAAlB,EAAI,MAiB6B,UAAA,CAAU,CAAV,CAjBjC,CAiBiC,SAAA,CAAU,CAAV,CAhBxB,SAAA,EAAA,QAAA,CAAuB,aAAvB,CAAsC,EAAtC,CADT,CAEyB,WAAlB,EAAI,MAesB,UAAA,CAAU,CAAV,CAf1B,CACE,WADF,CAEoB,QAApB,EAAM,MAaoB,UAAA,CAAU,CAAV,CAb1B,CACE,IAAA,UAAA,CAYwB,SAAA,CAAU,CAAV,CAZxB,CADF,CAa0B,SAAA,CAAU,CAAV,CAA7B,CAEJ,OAAW,MAAJ,CAAU,CAAV,CAVU,CAXG,CD0FxBC,SAA0B,CAACC,CAAD,CAAS,CAEjC,IAAIC,EAAkBH,CAAA,CAAO,WAAP,CAAtB,CACII,EAAWJ,CAAA,CAAO,IAAP,CAMXK,EAAAA,CAAiBH,CAHZ,QAGLG;CAAiBH,CAHE,QAGnBG,CAH+B,EAG/BA,CAGJA,EAAAC,SAAA,CAAmBD,CAAAC,SAAnB,EAAuCN,CAEvC,OAAcK
 ,EARL,OAQT,GAAcA,CARS,OAQvB,CAAiCE,QAAQ,EAAG,CAE1C,IAAIC,EAAU,EAoDd,OAAOC,SAAe,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAiBC,CAAjB,CAA2B,CAE7C,GAAa,gBAAb,GAKsBF,CALtB,CACE,KAAMN,EAAA,CAAS,SAAT,CAIoBS,QAJpB,CAAN,CAKAF,CAAJ,EAAgBH,CAAAM,eAAA,CAAuBJ,CAAvB,CAAhB,GACEF,CAAA,CAAQE,CAAR,CADF,CACkB,IADlB,CAGA,OAAcF,EAzET,CAyEkBE,CAzElB,CAyEL,GAAcF,CAzEK,CAyEIE,CAzEJ,CAyEnB,CAA6BH,QAAQ,EAAG,CAgNtCQ,QAASA,EAAW,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBC,CAAnB,CAAiC,CACnD,MAAO,SAAQ,EAAG,CAChBC,CAAA,CAAYD,CAAZ,EAA4B,MAA5B,CAAA,CAAoC,CAACF,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBG,SAAnB,CAApC,CACA,OAAOC,EAFS,CADiC,CA/MrD,GAAI,CAACV,CAAL,CACE,KAAMR,EAAA,CAAgB,OAAhB,CAEiDO,CAFjD,CAAN,CAMF,IAAIS,EAAc,EAAlB,CAGIG,EAAY,EAHhB,CAKIC,EAASR,CAAA,CAAY,WAAZ,CAAyB,QAAzB,CALb,CAQIM,EAAiB,cAELF,CAFK,YAGPG,CAHO,UAcTX,CAdS,MAuBbD,CAvBa,UAoCTK,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CApCS,SA+CVA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,SAAxB,CA/CU,SA0DVA,CAAA,CAAY,UAAZ;AAAwB,SAAxB,CA1DU,OAqEZA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,OAAxB,CArEY,UAiFTA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,SAApC,CAjFS,WAmHRA,CAAA,CAAY,
 kBAAZ,CAAgC,UAAhC,CAnHQ,QA8HXA,CAAA,CAAY,iBAAZ,CAA+B,UAA/B,CA9HW,YA0IPA,CAAA,CAAY,qBAAZ,CAAmC,UAAnC,CA1IO,WAuJRA,CAAA,CAAY,kBAAZ,CAAgC,WAAhC,CAvJQ,QAkKXQ,CAlKW,KA8KdC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACnBH,CAAAI,KAAA,CAAeD,CAAf,CACA,OAAO,KAFY,CA9KF,CAoLjBb,EAAJ,EACEW,CAAA,CAAOX,CAAP,CAGF,OAAQS,EAxM8B,CAzET,EAyE/B,CAX+C,CAtDP,CART,EAQnC,CAdiC,CAAnCpB,CA2SA,CAAkBC,MAAlB,CA/XY,CAAX,CAAA,CAgYEA,MAhYF;",
-"sources":["angular-loader.js","MINERR_ASSET"],
-"names":["minErr","setupModuleLoader","window","$injectorMinErr","ngMinErr","angular","$$minErr","factory","modules","module","name","requires","configFn","context","hasOwnProperty","invokeLater","provider","method","insertMethod","invokeQueue","arguments","moduleInstance","runBlocks","config","run","block","push"]
-}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.js
deleted file mode 100644
index 8025a37..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.js
+++ /dev/null
@@ -1,594 +0,0 @@
-/**
- * @license AngularJS v1.2.6
- * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- * License: MIT
- */
-(function(window, angular, undefined) {'use strict';
-
-var $resourceMinErr = angular.$$minErr('$resource');
-
-// Helper functions and regex to lookup a dotted path on an object
-// stopping at undefined/null. The path must be composed of ASCII
-// identifiers (just like $parse)
-var MEMBER_NAME_REGEX = /^(\.[a-zA-Z_$][0-9a-zA-Z_$]*)+$/;
-
-function isValidDottedPath(path) {
- return (path != null && path !== '' && path !== 'hasOwnProperty' &&
-   MEMBER_NAME_REGEX.test('.' + path));
-}
-
-function lookupDottedPath(obj, path) {
- if (!isValidDottedPath(path)) {
-  throw $resourceMinErr('badmember', 'Dotted member path "@{0}" is invalid.', path);
- }
- var keys = path.split('.');
- for (var i = 0, ii = keys.length; i < ii && obj !== undefined; i++) {
-  var key = keys[i];
-  obj = (obj !== null) ? obj[key] : undefined;
- }
- return obj;
-}
-
-/**
- * Create a shallow copy of an object and clear other fields from the destination
- */
-function shallowClearAndCopy(src, dst) {
- dst = dst || {};
-
- angular.forEach(dst, function(value, key){
-  delete dst[key];
- });
-
- for (var key in src) {
-  if (src.hasOwnProperty(key) && key.charAt(0) !== '$' && key.charAt(1) !== '$') {
-   dst[key] = src[key];
-  }
- }
-
- return dst;
-}
-
-/**
- * @ngdoc overview
- * @name ngResource
- * @description
- *
- * # ngResource
- *
- * The `ngResource` module provides interaction support with RESTful services
- * via the $resource service.
- *
- * {@installModule resource}
- *
- * <div doc-module-components="ngResource"></div>
- *
- * See {@link ngResource.$resource `$resource`} for usage.
- */
-
-/**
- * @ngdoc object
- * @name ngResource.$resource
- * @requires $http
- *
- * @description
- * A factory which creates a resource object that lets you interact with
- * [RESTful](http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer) server-side data sources.
- *
- * The returned resource object has action methods which provide high-level behaviors without
- * the need to interact with the low level {@link ng.$http $http} service.
- *
- * Requires the {@link ngResource `ngResource`} module to be installed.
- *
- * @param {string} url A parametrized URL template with parameters prefixed by `:` as in
- *  `/user/:username`. If you are using a URL with a port number (e.g.
- *  `http://example.com:8080/api`), it will be respected.
- *
- *  If you are using a url with a suffix, just add the suffix, like this:
- *  `$resource('http://example.com/resource.json')` or `$resource('http://example.com/:id.json')`
- *  or even `$resource('http://example.com/resource/:resource_id.:format')`
- *  If the parameter before the suffix is empty, :resource_id in this case, then the `/.` will be
- *  collapsed down to a single `.`. If you need this sequence to appear and not collapse then you
- *  can escape it with `/\.`.
- *
- * @param {Object=} paramDefaults Default values for `url` parameters. These can be overridden in
- *  `actions` methods. If any of the parameter value is a function, it will be executed every time
- *  when a param value needs to be obtained for a request (unless the param was overridden).
- *
- *  Each key value in the parameter object is first bound to url template if present and then any
- *  excess keys are appended to the url seapph query after the `?`.
- *
- *  Given a template `/path/:verb` and parameter `{verb:'greet', salutation:'Hello'}` results in
- *  URL `/path/greet?salutation=Hello`.
- *
- *  If the parameter value is prefixed with `@` then the value of that parameter is extracted from
- *  the data object (useful for non-GET operations).
- *
- * @param {Object.<Object>=} actions Hash with declaration of custom action that should extend the
- *  default set of resource actions. The declaration should be created in the format of {@link
- *  ng.$http#usage_parameters $http.config}:
- *
- *    {action1: {method:?, params:?, isArray:?, headers:?, ...},
- *    action2: {method:?, params:?, isArray:?, headers:?, ...},
- *    ...}
- *
- *  Where:
- *
- *  - **`action`** – {string} – The name of action. This name becomes the name of the method on
- *   your resource object.
- *  - **`method`** – {string} – HTTP request method. Valid methods are: `GET`, `POST`, `PUT`,
- *   `DELETE`, and `JSONP`.
- *  - **`params`** – {Object=} – Optional set of pre-bound parameters for this action. If any of
- *   the parameter value is a function, it will be executed every time when a param value needs to
- *   be obtained for a request (unless the param was overridden).
- *  - **`url`** – {string} – action specific `url` override. The url templating is supported just
- *   like for the resource-level urls.
- *  - **`isArray`** – {boolean=} – If true then the returned object for this action is an array,
- *   see `returns` section.
- *  - **`transformRequest`** –
- *   `{function(data, headersGetter)|Array.<function(data, headersGetter)>}` –
- *   transform function or an array of such functions. The transform function takes the http
- *   request body and headers and returns its transformed (typically serialized) version.
- *  - **`transformResponse`** –
- *   `{function(data, headersGetter)|Array.<function(data, headersGetter)>}` –
- *   transform function or an array of such functions. The transform function takes the http
- *   response body and headers and returns its transformed (typically deserialized) version.
- *  - **`cache`** – `{boolean|Cache}` – If true, a default $http cache will be used to cache the
- *   GET request, otherwise if a cache instance built with
- *   {@link ng.$cacheFactory $cacheFactory}, this cache will be used for
- *   caching.
- *  - **`timeout`** – `{number|Promise}` – timeout in milliseconds, or {@link ng.$q promise} that
- *   should abort the request when resolved.
- *  - **`withCredentials`** - `{boolean}` - whether to set the `withCredentials` flag on the
- *   XHR object. See {@link https://developer.mozilla.org/en/http_access_control#section_5
- *   requests with credentials} for more information.
- *  - **`responseType`** - `{string}` - see {@link
- *   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/XMLHttpRequest#responseType requestType}.
- *  - **`interceptor`** - `{Object=}` - The interceptor object has two optional methods -
- *   `response` and `responseError`. Both `response` and `responseError` interceptors get called
- *   with `http response` object. See {@link ng.$http $http interceptors}.
- *
- * @returns {Object} A resource "class" object with methods for the default set of resource actions
- *  optionally extended with custom `actions`. The default set contains these actions:
- *
- *    { 'get':  {method:'GET'},
- *     'save':  {method:'POST'},
- *     'query': {method:'GET', isArray:true},
- *     'remove': {method:'DELETE'},
- *     'delete': {method:'DELETE'} };
- *
- *  Calling these methods invoke an {@link ng.$http} with the specified http method,
- *  destination and parameters. When the data is returned from the server then the object is an
- *  instance of the resource class. The actions `save`, `remove` and `delete` are available on it
- *  as methods with the `$` prefix. This allows you to easily perform CRUD operations (create,
- *  read, update, delete) on server-side data like this:
- *  <pre>
-    var User = $resource('/user/:userId', {userId:'@id'});
-    var user = User.get({userId:123}, function() {
-     user.abc = true;
-     user.$save();
-    });
-   </pre>
- *
- *  It is important to realize that invoking a $resource object method immediately returns an
- *  empty reference (object or array depending on `isArray`). Once the data is returned from the
- *  server the existing reference is populated with the actual data. This is a useful trick since
- *  usually the resource is assigned to a model which is then rendered by the view. Having an empty
- *  object results in no rendering, once the data arrives from the server then the object is
- *  populated with the data and the view automatically re-renders itself showing the new data. This
- *  means that in most cases one never has to write a callback function for the action methods.
- *
- *  The action methods on the class object or instance object can be invoked with the following
- *  parameters:
- *
- *  - HTTP GET "class" actions: `Resource.action([parameters], [success], [error])`
- *  - non-GET "class" actions: `Resource.action([parameters], postData, [success], [error])`
- *  - non-GET instance actions: `instance.$action([parameters], [success], [error])`
- *
- *  Success callback is called with (value, responseHeaders) arguments. Error callback is called
- *  with (httpResponse) argument.
- *
- *  Class actions return empty instance (with additional properties below).
- *  Instance actions return promise of the action.
- *
- *  The Resource instances and collection have these additional properties:
- *
- *  - `$promise`: the {@link ng.$q promise} of the original server interaction that created this
- *   instance or collection.
- *
- *   On success, the promise is resolved with the same resource instance or collection object,
- *   updated with data from server. This makes it easy to use in
- *   {@link ngRoute.$routeProvider resolve section of $routeProvider.when()} to defer view
- *   rendering until the resource(s) are loaded.
- *
- *   On failure, the promise is resolved with the {@link ng.$http http response} object, without
- *   the `resource` property.
- *
- *  - `$resolved`: `true` after first server interaction is completed (either with success or
- *   rejection), `false` before that. Knowing if the Resource has been resolved is useful in
- *   data-binding.
- *
- * @example
- *
- * # Credit card resource
- *
- * <pre>
-   // Define CreditCard class
-   var CreditCard = $resource('/user/:userId/card/:cardId',
-   {userId:123, cardId:'@id'}, {
-    charge: {method:'POST', params:{charge:true}}
-   });
-
-   // We can retrieve a collection from the server
-   var cards = CreditCard.query(function() {
-    // GET: /user/123/card
-    // server returns: [ {id:456, number:'1234', name:'Smith'} ];
-
-    var card = cards[0];
-    // each item is an instance of CreditCard
-    expect(card instanceof CreditCard).toEqual(true);
-    card.name = "J. Smith";
-    // non GET methods are mapped onto the instances
-    card.$save();
-    // POST: /user/123/card/456 {id:456, number:'1234', name:'J. Smith'}
-    // server returns: {id:456, number:'1234', name: 'J. Smith'};
-
-    // our custom method is mapped as well.
-    card.$charge({amount:9.99});
-    // POST: /user/123/card/456?amount=9.99&charge=true {id:456, number:'1234', name:'J. Smith'}
-   });
-
-   // we can create an instance as well
-   var newCard = new CreditCard({number:'0123'});
-   newCard.name = "Mike Smith";
-   newCard.$save();
-   // POST: /user/123/card {number:'0123', name:'Mike Smith'}
-   // server returns: {id:789, number:'0123', name: 'Mike Smith'};
-   expect(newCard.id).toEqual(789);
- * </pre>
- *
- * The object returned from this function execution is a resource "class" which has "static" method
- * for each action in the definition.
- *
- * Calling these methods invoke `$http` on the `url` template with the given `method`, `params` and
- * `headers`.
- * When the data is returned from the server then the object is an instance of the resource type and
- * all of the non-GET methods are available with `$` prefix. This allows you to easily support CRUD
- * operations (create, read, update, delete) on server-side data.
-
-  <pre>
-   var User = $resource('/user/:userId', {userId:'@id'});
-   var user = User.get({userId:123}, function() {
-    user.abc = true;
-    user.$save();
-   });
-  </pre>
- *
- * It's worth noting that the success callback for `get`, `query` and other methods gets passed
- * in the response that came from the server as well as $http header getter function, so one
- * could rewrite the above example and get access to http headers as:
- *
-  <pre>
-   var User = $resource('/user/:userId', {userId:'@id'});
-   User.get({userId:123}, function(u, getResponseHeaders){
-    u.abc = true;
-    u.$save(function(u, putResponseHeaders) {
-     //u => saved user object
-     //putResponseHeaders => $http header getter
-    });
-   });
-  </pre>
-
- * # Creating a custom 'PUT' request
- * In this example we create a custom method on our resource to make a PUT request
- * <pre>
- *		var app = angular.module('app', ['ngResource', 'ngRoute']);
- *
- *		// Some APIs expect a PUT request in the format URL/object/ID
- *		// Here we are creating an 'update' method 
- *		app.factory('Notes', ['$resource', function($resource) {
- *  return $resource('/notes/:id', null,
- *    {
- *      'update': { method:'PUT' }
- *    });
- *		}]);
- *
- *		// In our controller we get the ID from the URL using ngRoute and $routeParams
- *		// We pass in $routeParams and our Notes factory along with $scope
- *		app.controller('NotesCtrl', ['$scope', '$routeParams', 'Notes',
-                   function($scope, $routeParams, Notes) {
- *  // First get a note object from the factory
- *  var note = Notes.get({ id:$routeParams.id });
- *  $id = note.id;
- *
- *  // Now call update passing in the ID first then the object you are updating
- *  Notes.update({ id:$id }, note);
- *
- *  // This will PUT /notes/ID with the note object in the request payload
- *		}]);
- * </pre>
- */
-angular.module('ngResource', ['ng']).
- factory('$resource', ['$http', '$q', function($http, $q) {
-
-  var DEFAULT_ACTIONS = {
-   'get':  {method:'GET'},
-   'save':  {method:'POST'},
-   'query': {method:'GET', isArray:true},
-   'remove': {method:'DELETE'},
-   'delete': {method:'DELETE'}
-  };
-  var noop = angular.noop,
-    forEach = angular.forEach,
-    extend = angular.extend,
-    copy = angular.copy,
-    isFunction = angular.isFunction;
-
-  /**
-   * We need our custom method because encodeURIComponent is too aggressive and doesn't follow
-   * http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt with regards to the character set (pchar) allowed in path
-   * segments:
-   *  segment    = *pchar
-   *  pchar     = unreserved / pct-encoded / sub-delims / ":" / "@"
-   *  pct-encoded  = "%" HEXDIG HEXDIG
-   *  unreserved  = ALPHA / DIGIT / "-" / "." / "_" / "~"
-   *  sub-delims  = "!" / "$" / "&" / "'" / "(" / ")"
-   *           / "*" / "+" / "," / ";" / "="
-   */
-  function encodeUriSegment(val) {
-   return encodeUriQuery(val, true).
-    replace(/%26/gi, '&').
-    replace(/%3D/gi, '=').
-    replace(/%2B/gi, '+');
-  }
-
-
-  /**
-   * This method is intended for encoding *key* or *value* parts of query component. We need a
-   * custom method because encodeURIComponent is too aggressive and encodes stuff that doesn't
-   * have to be encoded per http://tools.ietf.org/html/rfc3986:
-   *  query    = *( pchar / "/" / "?" )
-   *  pchar     = unreserved / pct-encoded / sub-delims / ":" / "@"
-   *  unreserved  = ALPHA / DIGIT / "-" / "." / "_" / "~"
-   *  pct-encoded  = "%" HEXDIG HEXDIG
-   *  sub-delims  = "!" / "$" / "&" / "'" / "(" / ")"
-   *           / "*" / "+" / "," / ";" / "="
-   */
-  function encodeUriQuery(val, pctEncodeSpaces) {
-   return encodeURIComponent(val).
-    replace(/%40/gi, '@').
-    replace(/%3A/gi, ':').
-    replace(/%24/g, '$').
-    replace(/%2C/gi, ',').
-    replace(/%20/g, (pctEncodeSpaces ? '%20' : '+'));
-  }
-
-  function Route(template, defaults) {
-   this.template = template;
-   this.defaults = defaults || {};
-   this.urlParams = {};
-  }
-
-  Route.prototype = {
-   setUrlParams: function(config, params, actionUrl) {
-    var self = this,
-      url = actionUrl || self.template,
-      val,
-      encodedVal;
-
-    var urlParams = self.urlParams = {};
-    forEach(url.split(/\W/), function(param){
-     if (param === 'hasOwnProperty') {
-      throw $resourceMinErr('badname', "hasOwnProperty is not a valid parameter name.");
-     }
-     if (!(new RegExp("^\\d+$").test(param)) && param &&
-        (new RegExp("(^|[^\\\\]):" + param + "(\\W|$)").test(url))) {
-      urlParams[param] = true;
-     }
-    });
-    url = url.replace(/\\:/g, ':');
-
-    params = params || {};
-    forEach(self.urlParams, function(_, urlParam){
-     val = params.hasOwnProperty(urlParam) ? params[urlParam] : self.defaults[urlParam];
-     if (angular.isDefined(val) && val !== null) {
-      encodedVal = encodeUriSegment(val);
-      url = url.replace(new RegExp(":" + urlParam + "(\\W|$)", "g"), encodedVal + "$1");
-     } else {
-      url = url.replace(new RegExp("(\/?):" + urlParam + "(\\W|$)", "g"), function(match,
-        leadingSlashes, tail) {
-       if (tail.charAt(0) == '/') {
-        return tail;
-       } else {
-        return leadingSlashes + tail;
-       }
-      });
-     }
-    });
-
-    // strip trailing slashes and set the url
-    url = url.replace(/\/+$/, '');
-    // then replace collapse `/.` if found in the last URL path segment before the query
-    // E.g. `http://url.com/id./format?q=x` becomes `http://url.com/id.format?q=x`
-    url = url.replace(/\/\.(?=\w+($|\?))/, '.');
-    // replace escaped `/\.` with `/.`
-    config.url = url.replace(/\/\\\./, '/.');
-
-
-    // set params - delegate param encoding to $http
-    forEach(params, function(value, key){
-     if (!self.urlParams[key]) {
-      config.params = config.params || {};
-      config.params[key] = value;
-     }
-    });
-   }
-  };
-
-
-  function resourceFactory(url, paramDefaults, actions) {
-   var route = new Route(url);
-
-   actions = extend({}, DEFAULT_ACTIONS, actions);
-
-   function extractParams(data, actionParams){
-    var ids = {};
-    actionParams = extend({}, paramDefaults, actionParams);
-    forEach(actionParams, function(value, key){
-     if (isFunction(value)) { value = value(); }
-     ids[key] = value && value.charAt && value.charAt(0) == '@' ?
-      lookupDottedPath(data, value.substr(1)) : value;
-    });
-    return ids;
-   }
-
-   function defaultResponseInterceptor(response) {
-    return response.resource;
-   }
-
-   function Resource(value){
-    shallowClearAndCopy(value || {}, this);
-   }
-
-   forEach(actions, function(action, name) {
-    var hasBody = /^(POST|PUT|PATCH)$/i.test(action.method);
-
-    Resource[name] = function(a1, a2, a3, a4) {
-     var params = {}, data, success, error;
-
-     /* jshint -W086 */ /* (purposefully fall through case statements) */
-     switch(arguments.length) {
-     case 4:
-      error = a4;
-      success = a3;
-      //fallthrough
-     case 3:
-     case 2:
-      if (isFunction(a2)) {
-       if (isFunction(a1)) {
-        success = a1;
-        error = a2;
-        break;
-       }
-
-       success = a2;
-       error = a3;
-       //fallthrough
-      } else {
-       params = a1;
-       data = a2;
-       success = a3;
-       break;
-      }
-     case 1:
-      if (isFunction(a1)) success = a1;
-      else if (hasBody) data = a1;
-      else params = a1;
-      break;
-     case 0: break;
-     default:
-      throw $resourceMinErr('badargs',
-       "Expected up to 4 arguments [params, data, success, error], got {0} arguments",
-       arguments.length);
-     }
-     /* jshint +W086 */ /* (purposefully fall through case statements) */
-
-     var isInstanceCall = this instanceof Resource;
-     var value = isInstanceCall ? data : (action.isArray ? [] : new Resource(data));
-     var httpConfig = {};
-     var responseInterceptor = action.interceptor && action.interceptor.response ||
-                  defaultResponseInterceptor;
-     var responseErrorInterceptor = action.interceptor && action.interceptor.responseError ||
-                  undefined;
-
-     forEach(action, function(value, key) {
-      if (key != 'params' && key != 'isArray' && key != 'interceptor') {
-       httpConfig[key] = copy(value);
-      }
-     });
-
-     if (hasBody) httpConfig.data = data;
-     route.setUrlParams(httpConfig,
-               extend({}, extractParams(data, action.params || {}), params),
-               action.url);
-
-     var promise = $http(httpConfig).then(function(response) {
-      var data = response.data,
-        promise = value.$promise;
-
-      if (data) {
-       // Need to convert action.isArray to boolean in case it is undefined
-       // jshint -W018
-       if (angular.isArray(data) !== (!!action.isArray)) {
-        throw $resourceMinErr('badcfg', 'Error in resource configuration. Expected ' +
-         'response to contain an {0} but got an {1}',
-         action.isArray?'array':'object', angular.isArray(data)?'array':'object');
-       }
-       // jshint +W018
-       if (action.isArray) {
-        value.length = 0;
-        forEach(data, function(item) {
-         value.push(new Resource(item));
-        });
-       } else {
-        shallowClearAndCopy(data, value);
-        value.$promise = promise;
-       }
-      }
-
-      value.$resolved = true;
-
-      response.resource = value;
-
-      return response;
-     }, function(response) {
-      value.$resolved = true;
-
-      (error||noop)(response);
-
-      return $q.reject(response);
-     });
-
-     promise = promise.then(
-       function(response) {
-        var value = responseInterceptor(response);
-        (success||noop)(value, response.headers);
-        return value;
-       },
-       responseErrorInterceptor);
-
-     if (!isInstanceCall) {
-      // we are creating instance / collection
-      // - set the initial promise
-      // - return the instance / collection
-      value.$promise = promise;
-      value.$resolved = false;
-
-      return value;
-     }
-
-     // instance call
-     return promise;
-    };
-
-
-    Resource.prototype['$' + name] = function(params, success, error) {
-     if (isFunction(params)) {
-      error = success; success = params; params = {};
-     }
-     var result = Resource[name].call(this, params, this, success, error);
-     return result.$promise || result;
-    };
-   });
-
-   Resource.bind = function(additionalParamDefaults){
-    return resourceFactory(url, extend({}, paramDefaults, additionalParamDefaults), actions);
-   };
-
-   return Resource;
-  }
-
-  return resourceFactory;
- }]);
-
-
-})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-aurora/blob/a20de364/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js b/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js
deleted file mode 100644
index ba33671..0000000
--- a/angular-seed-master/app/lib/angular/angular-resource.min.js
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-/*
- AngularJS v1.2.6
- (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
- License: MIT
-*/
-(function(H,a,A){'use strict';function D(p,g){g=g||{};a.forEach(g,function(a,c){delete g[c]});for(var c in p)p.hasOwnProperty(c)&&("$"!==c.charAt(0)&&"$"!==c.charAt(1))&&(g[c]=p[c]);return g}var v=a.$$minErr("$resource"),C=/^(\.[a-zA-Z_$][0-9a-zA-Z_$]*)+$/;a.module("ngResource",["ng"]).factory("$resource",["$http","$q",function(p,g){function c(a,c){this.template=a;this.defaults=c||{};this.urlParams={}}function t(n,w,l){function r(h,d){var e={};d=x({},w,d);s(d,function(b,d){u(b)&&(b=b());var k;if(b&&
-b.charAt&&"@"==b.charAt(0)){k=h;var a=b.substr(1);if(null==a||""===a||"hasOwnProperty"===a||!C.test("."+a))throw v("badmember",a);for(var a=a.split("."),f=0,c=a.length;f<c&&k!==A;f++){var g=a[f];k=null!==k?k[g]:A}}else k=b;e[d]=k});return e}function e(a){return a.resource}function f(a){D(a||{},this)}var F=new c(n);l=x({},B,l);s(l,function(h,d){var c=/^(POST|PUT|PATCH)$/i.test(h.method);f[d]=function(b,d,k,w){var q={},n,l,y;switch(arguments.length){case 4:y=w,l=k;case 3:case 2:if(u(d)){if(u(b)){l=
-b;y=d;break}l=d;y=k}else{q=b;n=d;l=k;break}case 1:u(b)?l=b:c?n=b:q=b;break;case 0:break;default:throw v("badargs",arguments.length);}var t=this instanceof f,m=t?n:h.isArray?[]:new f(n),z={},B=h.interceptor&&h.interceptor.response||e,C=h.interceptor&&h.interceptor.responseError||A;s(h,function(a,b){"params"!=b&&("isArray"!=b&&"interceptor"!=b)&&(z[b]=G(a))});c&&(z.data=n);F.setUrlParams(z,x({},r(n,h.params||{}),q),h.url);q=p(z).then(function(b){var d=b.data,k=m.$promise;if(d){if(a.isArray(d)!==!!h.isArray)throw v("badcfg",
-h.isArray?"array":"object",a.isArray(d)?"array":"object");h.isArray?(m.length=0,s(d,function(b){m.push(new f(b))})):(D(d,m),m.$promise=k)}m.$resolved=!0;b.resource=m;return b},function(b){m.$resolved=!0;(y||E)(b);return g.reject(b)});q=q.then(function(b){var a=B(b);(l||E)(a,b.headers);return a},C);return t?q:(m.$promise=q,m.$resolved=!1,m)};f.prototype["$"+d]=function(b,a,k){u(b)&&(k=a,a=b,b={});b=f[d].call(this,b,this,a,k);return b.$promise||b}});f.bind=function(a){return t(n,x({},w,a),l)};return f}
-var B={get:{method:"GET"},save:{method:"POST"},query:{method:"GET",isArray:!0},remove:{method:"DELETE"},"delete":{method:"DELETE"}},E=a.noop,s=a.forEach,x=a.extend,G=a.copy,u=a.isFunction;c.prototype={setUrlParams:function(c,g,l){var r=this,e=l||r.template,f,p,h=r.urlParams={};s(e.split(/\W/),function(a){if("hasOwnProperty"===a)throw v("badname");!/^\d+$/.test(a)&&(a&&RegExp("(^|[^\\\\]):"+a+"(\\W|$)").test(e))&&(h[a]=!0)});e=e.replace(/\\:/g,":");g=g||{};s(r.urlParams,function(d,c){f=g.hasOwnProperty(c)?
-g[c]:r.defaults[c];a.isDefined(f)&&null!==f?(p=encodeURIComponent(f).replace(/%40/gi,"@").replace(/%3A/gi,":").replace(/%24/g,"$").replace(/%2C/gi,",").replace(/%20/g,"%20").replace(/%26/gi,"&").replace(/%3D/gi,"=").replace(/%2B/gi,"+"),e=e.replace(RegExp(":"+c+"(\\W|$)","g"),p+"$1")):e=e.replace(RegExp("(/?):"+c+"(\\W|$)","g"),function(a,c,d){return"/"==d.charAt(0)?d:c+d})});e=e.replace(/\/+$/,"");e=e.replace(/\/\.(?=\w+($|\?))/,".");c.url=e.replace(/\/\\\./,"/.");s(g,function(a,e){r.urlParams[e]||
-(c.params=c.params||{},c.params[e]=a)})}};return t}])})(window,window.angular);
-//# sourceMappingURL=angular-resource.min.js.map


Mime
View raw message