apr-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Henk van de Kamer <h...@vandekamer.com>
Subject Version inconsistency?
Date Mon, 12 Oct 2009 07:21:29 GMT
Hello,

According to this webpage:

http://apr.apache.org/download.cgi

version 1.3.8 of APR is the latest available. However the last week or
so on the same page there was a version 1.3.9 which is still available
on different mirrors. So which one is correct?

-- 

Henk van de Kamer
http://www.vandekamer.com/


P.S.
Al mijn e-mail is digitaal ondertekend om mij zo te beschermen tegen
identiteitsdiefstal. Mocht uw mailprogramma hier niet goed mee overweg
kunnen, lees dan mijn uitleg [1]. Sorry voor de overlast, maar in de
toekomst zal u waarschijnlijk ook uw e-mail willen beschermen...

[1] http://www.hetlab.tk/artikelen/digitale-handtekening

Mime
View raw message