ant-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Andrzejewski Adam" <Adam.Andrzejew...@atena.pl>
Subject Scp Task problem
Date Tue, 08 Jun 2010 06:50:05 GMT
Hello

I have a problem with scp task - the execution fails due to Auth Cancel
Exception

 

BUILD FAILED
/hudson/hudson1.313/jobs/Hudson_config_backup/workspace/build.xml:6:
com.jcraft.jsch.JSchException: Auth cancel

 

My Ant build file

 

<project name="hudson" basedir=".">

<target name="scp-config">

<fail unless="zip-src-scp-dest"/>

<echo>copy start</echo>

<scp passphrase="*****" keyfile="${user.home}/.ssh/id_dsa"
file="${zip-src-file}" todir="${zip-src-scp-dest}" trust="true"
verbose="true"/>

<echo>copy end</echo>

</target>

</project>

 

The scp key auth is set up properly - I don't have any problems with
running ssh or scp from the commandline (I run them with the same user I
run ant)

Any ideas what may be wrong?

 

Adam
Wiadomość wysłano z domeny zarządzanej przez: 
ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000009488, NIP: 585-10-07-625, Kapitał zakładowy: 1.000.000 złotych 
P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten dokument.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, 7-Bit, 0 bytes)
View raw message