ant-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Metske, H (Harry)" <H.Met...@rf.rabobank.nl>
Subject RE: ping
Date Wed, 18 Apr 2001 13:27:40 GMT
pong

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Fred Welland [mailto:fwelland@intelixinc.com]
> Verzonden: woensdag 18 april 2001 13:33
> Aan: ANT USER
> Onderwerp: ping
> 
> 
> ping
> 
> 

================================================
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en 
is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht 
onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en 
de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. 
================================================
The information contained in this message may be confidential 
and is intended to be exclusively for the addressee. Should you 
receive this message unintentionally, please do not use the contents 
herein and notify the sender immediately by return e-mail.Mime
View raw message