activemq-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Emmanuel Hugonnet <ehugo...@redhat.com>
Subject Re: Connect to Topologymember
Date Tue, 16 Jul 2019 09:52:46 GMT
Hello,

I did something similar here
https://github.com/wildfly/wildfly/blob/master/messaging-activemq/src/main/java/org/wildfly/extension/messaging/activemq/jms/ExternalJMSQueueService.java


Cheers

Emmanuel

On 16/07/2019 09:55, Hiemstra, M. - CJIB/BV&ICT wrote:
> Hi everybody,
>
> I am using a ClusterToplogyListener to listen when a new node registers to a artemis
cluster. When a new node connects I want it to create a queue on that node. I see that the
ClusterToplogyListener has a nodeUP method that delivers a TopologyMember that contains the
host and port number of the node. How can I connect to the node using that data?
>
> Thanks in advance,
> Martijn
>
> **********************************************************************
>
> Let op: Het e-mailadres van het CJIB is veranderd
> Alle e-mailadressen van het Centraal Justitieel Incassobureau zijn veranderd met ingang
van 10 mei 2019. De domeinnaam achter het @-teken is gewijzigd van @cjib.minvenj.nl naar @cjib.nl,
alles voor het@-teken is gelijk gebleven.
>
> Disclaimer
>
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
> Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you.
> If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
>
> Ministerie van Justitie en Veiligheid.
> **********************************************************************
>
> .
>


Mime
View raw message